>>

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Місцеві фінанси» належить до спеціаль­­них нормативних фінансових дисциплін для підготовки магістрів за програмою «Управління державними фінансами».

Її вивчення ґрунтується на засвоєнні блоку економічних дисциплін та профілюючих дисциплін базової фінансової освіти: «Фінанси», «Бюджетна система», «Податкова система».

Дисципліна має теоретично-прикладний характер. У теоретичному плані вона розширює та поглиблює знання студентів про сутність і роль місцевих фінансів в економічному і соціальному розвитку адміністративно-територіальних утворень, розглядає порядок формування та використання фондів фінансових ресурсів, що забезпечують функціонування органів місцевого самовря­дування. У прикладному — дає майбутньому фахівцю можливість об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбува­ються в регіонах; розуміти тенденції розвитку фінансових відносин і їхні особливості у сфері місцевих фінансів та фінансів господарських одиниць комунальної форми власності.

Завдання курсу:

· дати в необхідному обсязі теоретичний матеріал, який вклю­чатиме сучасні наукові розробки як вітчизняних, так і зарубіжних учених-економістів;

· дати правильне розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин держави, місцевих органів, господарства та населення;

· розкрити шляхи використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи;

· визначити сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів, як одного з дійових важелів економічної політики місцевих органів самоврядування.

Для досягнення зазначених вище цілей, цикл аудиторних занять доповнюється самостійною роботою студентів у визначеному навчальним планом обсязі.

| >>
Источник: М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Слав­кова. Місцеві фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Слав­кова. — К.: КНЕУ,2002. — 184 с.. 2002

Еще по теме ВСТУП: