<<
>>

ВСТУП

В умовах переходу до ринкової економіки питання зв'язані з управлінням коштами місцевих бюджетів з метою забезпечення фінансового розвитку регіону мають величезне значення.

Проблема утворення і використання місцевих бюджетів є самою актуальною у фінансовому житті будь-якої держави, тому що місцеві бюджети – це складова частина Державного бюджету, який у свою чергу є основним фінансовим планом держави на поточний рік і має силу закону.

Метою роботи є вивчення проблем у сфері формування місцевих бюджетів, їх виконання та пошук шляхів вдосконалення управління фінансовими ресурсами місцевих органів влади.

Винятково величезну роль грають місцеві бюджети в економічному і соціальному розвитку регіону. Через державний і місцевий бюджети й інші ланки бюджетної системи держава здійснює свою соціальну політику, впливає на соціально-економічні відносини, забезпечує фінансування таких сфер, як утворення, охорона здоров'я, соціальний захист населення, культура, житлово-комунальне господарство та ішні.

Виникнення і розвиток місцевих бюджетів тісно зв'язано із системою місцевих органів влади, отже, від планомірності, динамічності розвитку місцевих бюджетів залежить успішне рішення соціально-економічних задач, чи просто говорячи, наше життя.

Місцеві бюджети, як економічна категорія відіграють значну роль у розподілі і перерозподілі суспільного продукту і національного доходу. Вони забезпечують фінансовими ресурсами зміст державних установ, забезпечення проведення різних соціально-культурних заходів. Тобто місцевий бюджет можна охарактеризувати, як прогнозно-аналітичні числення очікуваних грошових доходів і витрат населеного регіону, що фіксується місцевими органами влади.

До сьогодні в Україні зберігаються жорстка фінансова залежність регіонів від центру, непрозорість перерозподілу фінансових ресурсів між центром і регіонами, нестабільність джерел доходів органів місіевої влади і, як наслідок, проблема недостаньості власних ресурсів для забезпечення виконання їхніх функцій. Останнім часом, це особливо актуально у зв’язку з розширенням повноважень, які надаються місцевим органам влади. Але проблема ускладнюється це й тим, що протягом декількох останіх років частка власних доходів місцевих бюджетів має стійку тенденцію до зменшення, що не може не викликати занепокоєння.

Для вирішення проблем забезпечення та використання фінансових ресурсів місцевих органів влади українські вчені-фінансисти значну увагу приділяють бюджетній централізації. Бюджетна децентралізації передбачає передачу повноважень органами державної влади місцевим органам влади та органам місцевого самоврядування. Такий перерозподіл повинен будуватися на чіткому розмежуванні повноважень з обумовленими функціями і забезпечувати поступове підвищення рівню життя населення.

<< | >>
Источник: Вдосконалення управління фінансами місцевої влади. Курсова робота. Київ 2011. 2011

Еще по теме ВСТУП: