<<
>>

1.1. Сутність бюджету як фінансової категорії та законодавчої основи бюджетного устрою України.

Бюджет - це план створення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, здійснюваних органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим і місцевими Радами народних депутатів.

Державний бюджет України затверджується законом України.

Головне місце у фінансовій системі України займає державний бюджет України і місцеві бюджети місцевих рад народних депутатів.

Державний бюджет – це розпис прибутків і витрат держави на визначений період (на рік). Являє собою централізовані фонди коштів, акумульовані, головним чином, за допомогою податків і використовувані для державного регулювання економіки, стимулювання господарської кон'юнктури, фінансування соціальних програм, науки і культури, збройних сил, утворення фінансових і матеріальних резервів, утримання органів державного керування.

Державний бюджет України є загальнодержавним централізованим фондом коштів, що стверджується актом вищої юридичної чинності, законом. Бюджет будується на принципах цілісності, повноти, достовірності, гласності, наочності і самостійності всіх бюджетів, що входять у бюджетну систему України [1].

Доходи держави як економічна категорія виражають економічні відносини, які виникають у держави з юридичними та фізичними особами в процесі формування бюджетного фонду держави. Формою прояву категорії доходи бюджету служать податки, збори, платежі і відрахування.

Державні доходи — це грошові відносини з приводу розподілу вартості валового внутрішнього продукту, це частина внутрішнього валового продукту, що використовується державою для здійснення своїх функцій.

Доходи бюджету - це частина централізованих фінансових ресурсів держави, необхідних для виконання його функцій. Вони виражають економічні відносини, які виникають у процесі формування фондів грошових ресурсів і поступають у розпорядження органів влади різних рівнів.

Доходи бюджету - поняття більш вужче, ніж доходи держави; поряд із фінансовими коштами бюджету усіх рівнів влади вони включають ресурси державних позабюджетних фондів та усього державного сектору [6].

Методами формування фондів грошових ресурсів є обов'язкові та добровільні види платежів юридичних та фізичних осіб держави у призначені державою фонди.

До обов'язкових видів платежів у державні фонди накопичення відносяться: податки; збори (митні, дорожні, держмито, деякі види господарських операцій); штрафи; плата за використання природних ресурсів; обов'язкове страхування (майна, особисте, відповідальності); обов'язкові платежі в централізовані фонди грошових ресурсів системи соціального страхування (пенсійний, соціального страхування та інші);

До добровільних видів платежів у державні фонди накопичення відносяться: державні грошово-речові лотереї; державні внутрішні та зовнішні облігаційні позики (державний кредит); добровільні внески громадян; інші види платежів;

Методами розподілу фондів грошових ресурсів є фінансування, кредитування й виплата пенсій, страхових відшкодувань і різних допомог.

Головне матеріальне джерело державних доходів – це річний національний доход. Якщо для покриття фінансових потреб його недостатньо, держава залучує національне багатство (сукупність матеріальних благ, створених працею передуючих і теперішніх поколінь та залучених в процес відтворення природних ресурсів, якими володію суспільство на визначений момент часу). Одержавлення національного доходу здійснюється державою різними методами. Основним методами, які використовуються органами державної влади для перерозподілу національного доходу та утворення бюджетних доходів, являються податки, державний кредит та емісія грошей. Співвідношення між ними різне в залежності від країни ті часу; визначається економічною ситуацією та іншими протиріччями, станом фінансів і фінансової політики держави.

Суть податків криється у примусовому відчужуванні державою частини знову утвореної вартості (національного доходу).

У будь-якій країні державний бюджет - ведуча ланка фінансової системи, єдність основних фінансових категорій: податків, державних витрат, державного кредиту - у їхній дії. Проте, будучи частиною фінансів, бюджет можна виділити в окрему економічну категорію, що відбиває грошові відносини держави з юридичними і фізичними особами з приводу перерозподілу національного доходу (частково і національного багатства) у зв'язку з утворенням і використанням бюджетного фонду, призначеного на фінансування народного господарства, соціально-культурних заходів, нестатків оборони і державного керування [7].

Саме за допомогою бюджету держава має можливість зосереджувати фінансові ресурси на вирішальних ділянках соціального й економічного розвитку, за допомогою бюджету відбувається перерозподіл національного доходу між галузями, територіями, сферами суспільної діяльності. Жодна з ланок фінансів не здійснює такого багатовидового і багаторівневого перерозподілу засобів, як бюджет. Разом з тим, відображаючи економічні процеси, що протікають у структурних ланках економіки, бюджет дає чітку картину того, як надходять у розпорядження держави фінансові ресурси від різних суб'єктів господарювання, показує, чи відповідає розмір централізуємих ресурсів держави обсягу його потреб.

Таким чином, при правильному підході бюджет об'єктивно може бути не просто засобом державного економічного регулювання, він може реально впливати на зростання економіки і соціальної сфери, прискорення темпів науково-технічного прогресу, відновлення й удосконалювання матеріально-технічної бази суспільного виробництва. Але тут важливо підкреслити, що прояв властивих бюджету якостей, його використання як інструменту розподілу і контролю можливо тільки в процесі людської діяльності, що знаходить своє вираження в створюваному державою бюджетному механізмі, який є конкретним вираженням бюджетної політики, що відбиває націленість бюджетних відносин на рішення економічних і соціальних задач.

Бюджетна система України ґрунтується на таких принципах [1]:

1) принцип єдності бюджетної системи України - єдність бюджетної системи України забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності;

2) принцип збалансованості - повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період;

3) принцип самостійності - Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними.

Держава коштами державного бюджету не несе відповідальності за бюджетні зобов'язання органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. Органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування коштами відповідних бюджетів не несуть відповідальності за бюджетні зобов'язання одне одного, а також за бюджетні зобов'язання держави. Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за ними відповідних джерел доходів, правом відповідних органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування на визначення напрямів використання коштів відповідно до законодавства України, правом Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних рад самостійно і незалежно одне від одного розглядати та затверджувати відповідні бюджети;

4) принцип повноти - до складу бюджетів підлягають включенню всі надходження до бюджетів та витрати бюджетів, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;

5) принцип обґрунтованості - бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку держави та розрахунках надходжень до бюджету і витрат бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик та правил;

6) принцип ефективності - при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів;

7) принцип субсидіарності - розподіл видів видатків між державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами повинен ґрунтуватися на максимально можливому наближенні надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача;

8) принцип цільового використання бюджетних коштів - бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями;

9) принцип справедливості і неупередженості - бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами;

10) принцип публічності та прозорості - Державний бюджет України та місцеві бюджети затверджуються, а рішення щодо звіту про їх виконання приймаються відповідно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим та відповідними радами;

11) принцип відповідальності учасників бюджетного процесу - кожен учасник бюджетного процесу несе відповідальність за свої дії або бездіяльність на кожній стадії бюджетного процесу.

Важливе економічне значення має принцип щорічності бюджету. Щорічно закріплюваний Законом Державний бюджет представляє можливість найбільш повно враховувати економічний стан країни, найбільш раціонально використовувати ресурси на виконання заходів, передбачених індикативним планом (прогнозом) економічного і соціального розвитку, обираючи пріоритетні галузі і рівень матеріального забезпечення населення [3].

Економічне значення принципу щорічності полягає в тому, що представляється можливість найбільш повно враховувати ефективність дії економічних нормативів, по яких розраховуються показники бюджету, повніше виявляти внутрішньогосподарські резерви, робити аналіз росту чи спаду виробництва і його причин; визначати додаткові доходи чи виникаючий дефіцит у бюджеті.

Бюджетна система України
Державний бюджет
Республіканський бюджет автономної республіки Крим

Республіканський бюджет
Бюджети районів і міст республіканського підпорядкування
Районні бюджети

Бюджет районів і міст обласного підпорядкування
Обласний бюджет
Рис.1.1. – Структура державного та місцевих бюджетів України [31]

Правові початки лежать в основі всіх стадій бюджетного планування, дотримання бюджетної дисципліни по надходженню доходів у бюджет і витраті засобів з бюджету. Це забезпечується бюджетною класифікацією, юридичне значення якої полягає в тому, що в її границях здійснюється компетенція представницьких і виконавчих органів усіх рівнів в області бюджетного фінансування і виконання.

Бюджетним кодексом України регулюються фінансові відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та розгляду звітів про їх виконання, а також контролю за виконанням Державного бюджету України та місцевих бюджетів [1].

Бюджетні форми фінансового регулювання в Україні виконують наступні функції [19]:

а) розподіляють всі доходи та видатки Державного та місцевих бюджетів згідно з бюджетною класифікацією , що згідно з законодавчо затвердженими нормами державного та місцевого розмежування бюджетних надходжень дозволяє:

зосередити в місцевих бюджетах закріплений кошик доходів з бюджетних надходжень в кордонах територіальної громади ;

централізувати частину загальнодержавних бюджетних надходжень для перерозподілу між територіальними громадами, враховуючи різну щільність населення та економічний розвиток території ;

виділити частину загальнодержавних бюджетних надходжень на планові загальнодержавні проекти будівництва чи розвитку конкретних територіальних громад ;

б) призначають розпорядників витрат бюджету у формі використання сум бюджетного розпису та контролю за діями розпорядників бюджету та бюджетних організацій з боку територіальних відділень державного казначейства в межах цільового використання статей затверджених кошторисів.

Бюджетна класифікація України застосовується для здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших розпорядників бюджетних коштів, проведення необхідного аналізу в розрізі доходів, а також організаційних, функціональних та економічних категорій видатків, забезпечення загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних показників.

Бюджетна класифікація має такі складові частини [16]: 1) класифікація доходів бюджету; 2) класифікація видатків (у тому числі кредитування за вирахуванням погашення) бюджету; 3) класифікація фінансування бюджету; 4) класифікація боргу.

Доходи бюджету класифікуються за такими розділами: 1) податкові надходження; 2) неподаткові надходження; 3) доходи від операцій з капіталом; 4) трансферти.

Податковими надходженнями визнаються передбачені податковими законами України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі.

Неподатковими надходженнями визнаються: 1) доходи від власності та підприємницької діяльності; 2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу; 3) надходження від штрафів та фінансових санкцій; 4) інші неподаткові надходження.

Трансферти - це кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.

Класифікація фінансування бюджету визначає джерела отримання фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту бюджету, і напрями витрачання фінансових ресурсів, що утворилися в результаті перевищення доходів бюджету над його видатками (до цієї категорії належать платежі з погашення основної суми боргу).

Бюджет може складатися із загального та спеціального фондів [1].

Загальний фонд бюджету включає: 1) всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до спеціального фонду; 2) всі видатки бюджету за рахунок надходжень до загального фонду бюджету; 3) фінансування загального фонду бюджету.

Спеціальний фонд бюджету включає: 1) бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень; 2) гранти або дарунки (у вартісному обрахунку), одержані розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету; 3) різницю між доходами і видатками спеціального фонду бюджету.

Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди визначається законом про Державний бюджет України. Джерела формування спеціального фонду визначаються виключно законами України. Підставою для рішення відповідної ради про створення спеціального фонду у складі місцевого бюджету може бути виключно закон про Державний бюджет України.

Міжбюджетні відносини - це відносини між державою, Автономною Республікою Крим та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання функцій, передбачених Конституцією України та законами України.

Метою регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення відповідності між повноваженнями на здійснення видатків, закріплених законодавчими актами України за бюджетами, та бюджетними ресурсами, які повинні забезпечувати виконання цих повноважень.

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості використовується для визначення розподілу міжбюджетних трансфертів. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості визначається шляхом ділення загального обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на реалізацію бюджетних програм, на кількість мешканців чи споживачів соціальних послуг тощо.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, що спрямовується на виконання бюджетних програм місцевими бюджетами, розподіляється між видами видатків відповідно до пріоритетів бюджетної політики держави.

При розрахунку фінансового нормативу бюджетної забезпеченості може передбачатися обсяг нерозподілених видатків, який об'єднує види видатків на ті повноваження, встановлення нормативів по яких є недоцільним.

Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості для місцевих бюджетів коригуються коефіцієнтами, що враховують відмінності у вартості надання соціальних послуг залежно від: 1) кількості населення та споживачів соціальних послуг; 2) соціально-економічних, демографічних, кліматичних, екологічних та інших особливостей (з часу їх визначення) адміністративно-територіальних одиниць.

Коригуючи коефіцієнти затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Міжбюджетні трансферти поділяються на: 1) дотацію вирівнювання;

2) субвенцію; 3) кошти, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів; 4) інші дотації. [1]

<< | >>
Источник: Вдосконалення управління фінансами місцевої влади. Курсова робота. Київ 2011. 2011

Еще по теме 1.1. Сутність бюджету як фінансової категорії та законодавчої основи бюджетного устрою України.: