<<
>>

2.1. роль місцевих бюджетів у розподілі і перерозподілі національного доходу.

Ринкові трансформації постсоціалістичних країн передбачають реформування державних фінансів зокрема і бюджетної системи. Докорінно змінюється сутність однієї з основних категорій державних фінансів – бюджету, формування якого в умовах ринку повинне відбуватися на основі концепції суспільних благ.

Держава надає своїм громадянам різноманітні суспільні блага зв'язані з організацією утворення, охорони здоров'я, правопорядка. Потреба в суспільних благах визначає обсяги фінансового фонду держави – бюджету, основним джерелом якого виступають податки. Склад системи оподатковування, механізм утримання податків і загальний рівень оподатковування багато в чому відрізняються сукупною потребою в суспільних благах, для надання яких держава мобілізує необхідні кошти за допомогою податків [4].

Ринковий механізм господарювання змінює акценти у витраті державних засобів. Соціальна орієнтація ринкової економіки передбачає напрямок більшої частини бюджетних засобів на задоволення потреб населення – зміст об'єктів соціально-культурної сфери і соціальної інфраструктури, надання посібників незахищеним шарам населення. Відповідно, спостерігається скорочення як абсолютних, так і відносних величин засобів, що направляються на розвиток народного господарства, зміст підприємств державного сектора, надання дотацій збитковим структурам. Нові задачі в сфері державних фінансів, що виникають на вид на ринкові перетворення, вимагають реформування бюджетної системи, що передбачає відділення державного бюджету від місцевих, установлення діючої самостійності бюджетів усіх рівнів і видів, використання нових підходів в організації міжбюджетних відносин на основі бюджетного федералізму і фіскальної автономії місцевої влади. У процесі реформування бюджетної системи істотно росте роль найбільш важливої її ланки – місцевих бюджетів. Поряд з державними, місцеві бюджети виступають головним важелем перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу.

В останні роки від 12 до 16% від валового внутрішнього продукту України акумулювалося в доходах місцевих бюджетів. Зосередження значних коштів відповідає новим найбільш вагомим і самостійним задачам, що виникають перед місцевими бюджетами на нинішньому етапі розвитку України.

Місцеві бюджети займають винятково важливе місце в економічному і соціальному житті суспільства, що знаходить відображення в різноманітних зв'язках, що виникають у процесі їхнього формування і використання, – з місцевим господарством, підприємствами, фірмами, установами, тобто які працюють на території функціонування місцевих бюджетів, з органами державної влади і управління, з населенням. Найбільш важливі аспекти складної багатогранної ролі місцевих бюджетів полягають у тім, що:

1. Місцеві бюджети є важливим інструментом макроекономічного регулювання, з їх допомогою перерозподіляється приблизно 1/6 зробленого валового внутрішнього продукту України. Доходи, що акумулюються в місцевих бюджетах, використовуються на зміст установ соціально-культурної сфери, підприємств житлово-комунального господарства, виплати посібників по соціальному захисті і соціальному забезпеченні. Таким чином, через місцеві бюджети проходить перерозподіл суспільного продукту між різними сферами діяльності і соціальних груп населення. Місцеві бюджети, як інструмент регулювання економіки характеризується досить широкою сферою впливу (через їхній усеохоплюючий характер), високим впливом і гнучкістю, що присуща всім бюджетним важелям.

2. Місцеві бюджети впливають досягненню пропорційності в розвитку території, є одним з інструментів межтериториального перерозподілу виробничого валового внутрішнього продукту і здійснення фінансового вирівнювання. На практиці ця функція місцевих бюджетів реалізується через диференціацію нормативів відрахувань від регульованих доходів, що надходять у бюджети різних адміністративно-територіальних утворень в Україні, а також за допомогою надання бюджетних трансфертів (дотацій і субвенцій) з державного бюджету України.

У процесі бюджетного регулювання проводиться вирівнювання бюджетної забезпеченості територій і поступове усунення розходжень соціально-економічного розвитку.

3. Фінансування більшості державних витрат, насамперед соціального напрямку, здійснюється з місцевих бюджетів. У першу чергу, це стосується виплат по соціальному захисту і соціальному забезпеченню населення, зміст установ соціально-культурної сфери, витрат на розвиток місцевого господарства. У цілому, майже половина витрат зведеного бюджету України здійснюється через місцеві бюджети. [14].

4. Місцеві бюджети в нинішніх умовах є одним із джерел задоволення життєвих потреб населення. За допомогою засобів місцевих бюджетів проводяться додаткові виплати населенню на покриття витрат по оплаті житлово-комунальних послуг, посібників і пільг ветеранам війни і праці, родинам з дітьми, малозабезпеченим шарам населення, самотнім старим громадянам, що мають потребу в догляді. За рахунок коштів місцевих бюджетів, містяться установи культури, фізичної культури і спорту, фінансуються молодіжні програми.

5. Фінансову основу місцевого самоврядування, згідно з чинним законодавством, складають доходи місцевих бюджетів, позабюджетні фонди (у тому числі валютні) і інші кошти. За умови, коли можливості місцевої влади при формуванні позабюджетних фондів обмежені, а фондовий ринок знаходиться тільки на стадії становлення місцеві бюджети, переважно, стали єдиним джерелом засобів для рішення місцевих проблем. Самостійність місцевих бюджетів забезпечується наданням власних і закріплених за ними на стабільній основі загальнодержавних доходів, а також правом, що надано органам місцевого самоврядування, самостійно визначати напрямки використання засобів.

6. Місцеві бюджети стають головним інструментом реалізації регіональної політики і рішення таких важливих задач, як структурна перебудова економіки, вирівнювання економічного розвитку регіонів і ефективності територіального поділу праці, розвиток місцевого господарства, здійснення житлового будівництва, благоустрій міст, проведення природоохоронних заходів.

Місцеві бюджети відображають політику органів місцевого самоврядування, що є основним інструментом її реалізації. Місцеві влади самостійно виділяють пріоритети у своїй діяльності, ставлять мети і задачі, утілення яких забезпечується за допомогою бюджетних коштів.

7. За допомогою місцевих бюджетів утілюються загальнодержавні програми, зв'язані з розвитком галузі народного господарства; насамперед сільського; здійснюється підтримка вітчизняних виробників, фінансуються програми по підвищенню життєвого рівня населення, створення нових робочих місць, реабілітації і працевлаштування інвалідів, виплачуються посібники реабілітованим, незаконно депортованим особам, біженцям. За рахунок місцевих бюджетів фінансується проведення оздоровчих, спортивних, культурних заходів. [13].

8. Місцеві бюджети можна розглядати як основний фінансовий план розвитку територіальних суспільств, районів і областей України. Дохідна частина кожного місцевого бюджету відображає результати роботи підприємств, організацій і інших суб'єктів господарювання, що діють на даній території, масштаби їхньої діяльності й обсяги доходів, частина яких мобілізується в доходи місцевих бюджетів за допомогою податків, зборів і інших обов'язкових платежів. На формування місцевих бюджетів впливає рівень доходів населення, що також є платниками податків. Значимість цього джерела доходу зростає в умовах розвитку підприємницької діяльності громадян. Видаткова частина місцевих бюджетів відбиває стан місцевого житлового, комунального господарств, визначає напрямку витрати мобілізованих у бюджет засобів. Місцевий бюджет є планом формування фінансових ресурсів даної території, необхідних для забезпечення функцій і повноважень місцевого самоврядування і їхнього використання з метою задоволення різних економічних і соціальних потреб [11].

У такий спосіб місцеві бюджети найбільше яскраво втілюють політику органів місцевого самоврядування, є фінансовим планом розвитку даної території, у якому відбиваються найбільш важливі задачі місцевої влади й очікувані результати діяльності. Тому варто чітко усвідомити мети, що з'являються в процесі складання місцевих бюджетів. Вони полягають у визначенні:

– оцінки фінансових результатів діяльності суб'єктів господарювання, що знаходяться на території місцевого бюджету;

– оцінки результатів функціонування місцевого житлового і комунального господарств;

– податкових надходжень у місцевий бюджет, у тому числі від місцевих податків і зборів і інших власних дохідних джерел;

– обсягів податкових надходжень і надходжень від операцій з капіталом;

– пріоритетів економічного і соціального розвитку, обґрунтування задач і необхідних для їхньої реалізації ресурсів;

– витрат на зміст місцевого господарства, об'єктів соціально-культурної сфери, що знаходяться в комунальній власності;

– нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і доходів, а також обсягів дотацій і субвенцій з державного бюджету України.

<< | >>
Источник: Вдосконалення управління фінансами місцевої влади. Курсова робота. Київ 2011. 2011

Еще по теме 2.1. роль місцевих бюджетів у розподілі і перерозподілі національного доходу.: