<<
>>

2.1. роль місцевих бюджетів у розподілі і перерозподілі національного доходу.

Ринкові трансформації постсоціалістичних країн передбачають реформування державних фінансів зокрема і бюджетної системи. Докорінно змінюється сутність однієї з основних категорій державних фінансів – бюджету, формування якого в умовах ринку повинне відбуватися на основі концепції суспільних благ.

Держава надає своїм громадянам різноманітні суспільні блага зв'язані з організацією утворення, охорони здоров'я, правопорядка. Потреба в суспільних благах визначає обсяги фінансового фонду держави – бюджету, основним джерелом якого виступають податки. Склад системи оподатковування, механізм утримання податків і загальний рівень оподатковування багато в чому відрізняються сукупною потребою в суспільних благах, для надання яких держава мобілізує необхідні кошти за допомогою податків [4].

Ринковий механізм господарювання змінює акценти у витраті державних засобів. Соціальна орієнтація ринкової економіки передбачає напрямок більшої частини бюджетних засобів на задоволення потреб населення – зміст об'єктів соціально-культурної сфери і соціальної інфраструктури, надання посібників незахищеним шарам населення. Відповідно, спостерігається скорочення як абсолютних, так і відносних величин засобів, що направляються на розвиток народного господарства, зміст підприємств державного сектора, надання дотацій збитковим структурам. Нові задачі в сфері державних фінансів, що виникають на вид на ринкові перетворення, вимагають реформування бюджетної системи, що передбачає відділення державного бюджету від місцевих, установлення діючої самостійності бюджетів усіх рівнів і видів, використання нових підходів в організації міжбюджетних відносин на основі бюджетного федералізму і фіскальної автономії місцевої влади. У процесі реформування бюджетної системи істотно росте роль найбільш важливої її ланки – місцевих бюджетів. Поряд з державними, місцеві бюджети виступають головним важелем перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу. В останні роки від 12 до 16% від валового внутрішнього продукту України акумулювалося в доходах місцевих бюджетів. Зосередження значних коштів відповідає новим найбільш вагомим і самостійним задачам, що виникають перед місцевими бюджетами на нинішньому етапі розвитку України.

Місцеві бюджети займають винятково важливе місце в економічному і соціальному житті суспільства, що знаходить відображення в різноманітних зв'язках, що виникають у процесі їхнього формування і використання, – з місцевим господарством, підприємствами, фірмами, установами, тобто які працюють на території функціонування місцевих бюджетів, з органами державної влади і управління, з населенням. Найбільш важливі аспекти складної багатогранної ролі місцевих бюджетів полягають у тім, що:

1. Місцеві бюджети є важливим інструментом макроекономічного регулювання, з їх допомогою перерозподіляється приблизно 1/6 зробленого валового внутрішнього продукту України. Доходи, що акумулюються в місцевих бюджетах, використовуються на зміст установ соціально-культурної сфери, підприємств житлово-комунального господарства, виплати посібників по соціальному захисті і соціальному забезпеченні. Таким чином, через місцеві бюджети проходить перерозподіл суспільного продукту між різними сферами діяльності і соціальних груп населення.

Місцеві бюджети, як інструмент регулювання економіки характеризується досить широкою сферою впливу (через їхній усеохоплюючий характер), високим впливом і гнучкістю, що присуща всім бюджетним важелям.

2. Місцеві бюджети впливають досягненню пропорційності в розвитку території, є одним з інструментів межтериториального перерозподілу виробничого валового внутрішнього продукту і здійснення фінансового вирівнювання. На практиці ця функція місцевих бюджетів реалізується через диференціацію нормативів відрахувань від регульованих доходів, що надходять у бюджети різних адміністративно-територіальних утворень в Україні, а також за допомогою надання бюджетних трансфертів (дотацій і субвенцій) з державного бюджету України. У процесі бюджетного регулювання проводиться вирівнювання бюджетної забезпеченості територій і поступове усунення розходжень соціально-економічного розвитку.

3. Фінансування більшості державних витрат, насамперед соціального напрямку, здійснюється з місцевих бюджетів. У першу чергу, це стосується виплат по соціальному захисту і соціальному забезпеченню населення, зміст установ соціально-культурної сфери, витрат на розвиток місцевого господарства. У цілому, майже половина витрат зведеного бюджету України здійснюється через місцеві бюджети. [14].

4. Місцеві бюджети в нинішніх умовах є одним із джерел задоволення життєвих потреб населення. За допомогою засобів місцевих бюджетів проводяться додаткові виплати населенню на покриття витрат по оплаті житлово-комунальних послуг, посібників і пільг ветеранам війни і праці, родинам з дітьми, малозабезпеченим шарам населення, самотнім старим громадянам, що мають потребу в догляді. За рахунок коштів місцевих бюджетів, містяться установи культури, фізичної культури і спорту, фінансуються молодіжні програми.

5. Фінансову основу місцевого самоврядування, згідно з чинним законодавством, складають доходи місцевих бюджетів, позабюджетні фонди (у тому числі валютні) і інші кошти. За умови, коли можливості місцевої влади при формуванні позабюджетних фондів обмежені, а фондовий ринок знаходиться тільки на стадії становлення місцеві бюджети, переважно, стали єдиним джерелом засобів для рішення місцевих проблем. Самостійність місцевих бюджетів забезпечується наданням власних і закріплених за ними на стабільній основі загальнодержавних доходів, а також правом, що надано органам місцевого самоврядування, самостійно визначати напрямки використання засобів.

6. Місцеві бюджети стають головним інструментом реалізації регіональної політики і рішення таких важливих задач, як структурна перебудова економіки, вирівнювання економічного розвитку регіонів і ефективності територіального поділу праці, розвиток місцевого господарства, здійснення житлового будівництва, благоустрій міст, проведення природоохоронних заходів. Місцеві бюджети відображають політику органів місцевого самоврядування, що є основним інструментом її реалізації. Місцеві влади самостійно виділяють пріоритети у своїй діяльності, ставлять мети і задачі, утілення яких забезпечується за допомогою бюджетних коштів.

7. За допомогою місцевих бюджетів утілюються загальнодержавні програми, зв'язані з розвитком галузі народного господарства; насамперед сільського; здійснюється підтримка вітчизняних виробників, фінансуються програми по підвищенню життєвого рівня населення, створення нових робочих місць, реабілітації і працевлаштування інвалідів, виплачуються посібники реабілітованим, незаконно депортованим особам, біженцям. За рахунок місцевих бюджетів фінансується проведення оздоровчих, спортивних, культурних заходів. [13].

8. Місцеві бюджети можна розглядати як основний фінансовий план розвитку територіальних суспільств, районів і областей України. Дохідна частина кожного місцевого бюджету відображає результати роботи підприємств, організацій і інших суб'єктів господарювання, що діють на даній території, масштаби їхньої діяльності й обсяги доходів, частина яких мобілізується в доходи місцевих бюджетів за допомогою податків, зборів і інших обов'язкових платежів. На формування місцевих бюджетів впливає рівень доходів населення, що також є платниками податків. Значимість цього джерела доходу зростає в умовах розвитку підприємницької діяльності громадян. Видаткова частина місцевих бюджетів відбиває стан місцевого житлового, комунального господарств, визначає напрямку витрати мобілізованих у бюджет засобів. Місцевий бюджет є планом формування фінансових ресурсів даної території, необхідних для забезпечення функцій і повноважень місцевого самоврядування і їхнього використання з метою задоволення різних економічних і соціальних потреб [11].

У такий спосіб місцеві бюджети найбільше яскраво втілюють політику органів місцевого самоврядування, є фінансовим планом розвитку даної території, у якому відбиваються найбільш важливі задачі місцевої влади й очікувані результати діяльності. Тому варто чітко усвідомити мети, що з'являються в процесі складання місцевих бюджетів. Вони полягають у визначенні:

– оцінки фінансових результатів діяльності суб'єктів господарювання, що знаходяться на території місцевого бюджету;

– оцінки результатів функціонування місцевого житлового і комунального господарств;

– податкових надходжень у місцевий бюджет, у тому числі від місцевих податків і зборів і інших власних дохідних джерел;

– обсягів податкових надходжень і надходжень від операцій з капіталом;

– пріоритетів економічного і соціального розвитку, обґрунтування задач і необхідних для їхньої реалізації ресурсів;

– витрат на зміст місцевого господарства, об'єктів соціально-культурної сфери, що знаходяться в комунальній власності;

– нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і доходів, а також обсягів дотацій і субвенцій з державного бюджету України.

<< | >>
Источник: Вдосконалення управління фінансами місцевої влади. Курсова робота. Київ 2011. 2011

Еще по теме 2.1. роль місцевих бюджетів у розподілі і перерозподілі національного доходу.:

 1. Податкова система І ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
 2. Місцеві бюджети, їх доходи і видатки
 3. 9.3. Роль місцевих бюджетів у соціально-економічному розвитку регіонів
 4. 3. Доходи місцевих бюджетів
 5. 1. Роль місцевих бюджетів в здійсненні економічної і соціальної політики.
 6. 10.3. Місцеві бюджети, їх сутність і значення
 7. 10.4. Доходи місцевих бюджетів
 8. 4.1. Бюджет як провідна ланка перерозподілу національного доходу та видатків
 9. Становлення та розвиток місцевих бюджетів на Україні
 10. 1.2 Доходи місцевих бюджетів, їх склад та характеристика, джерела формування
 11. 4.4.3. Особливості казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами