<<
>>

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Алієва В.

Аналіз казначейської системи виконання Державного бюджету України: переваги та недоліки // Економіст. — 2000. — № 12. — С. 51—53.

2. Берг О. В. Проблемы формирования бюджетов муниципальных образований // Финансы. — 2001. — № 6. — С. 72—75.

3. Бирюков А. Г. К оценке бюджетной обеспеченности регионов // Финансы. — 2001. — № 4. — С. 10—13.

4. Богачева О. В. Бюджетные механизмы в мировой практике развития депрессивных и отсталых регионов // Вопросы экономики. — 1996. — № 6. — С. 100—112.

5. Болотин В. В. О минимальных муниципальных бюджетах // Финансы. — 2001. — № 7. — С. 12—15.

6. Буковинський С. А. Удосконалення вирівнювання фінансового за­безпечення територіальних громад. // Фінанси України. — 1999. — № 5. — С. 80—84.

7. Буковинський С. А. Шляхи розвитку бюджетної системи України // Фінанси України. — 1998. — № 9. — С. 3—8.

8. Буряк П. Ю. Міжбюджетні відносини та перспективи фор- мування місцевих бюджетів // Фінанси України. — 2001. — № 6. — С. 14—24.

9. Буряковський В. В. Роль податків у наповненні бюджетів усіх рів­нів // Фінанси України. — 2001. — № 5. — С. 78—82.

10. Буряченко А. Є. Світовій досвід надання бюджетних трансфертів місцевим органам влади // Збірник наукових праць. Науковий вісник Академії ДПС. — 2001. — № 1. — С. 162—170.

11. Бутаков Д. Д. Местные бюджеты и межбюджетные отношения в странах Восточной Европы // Финансы. — 2001. — № 1. — С. 59—61.

12. Бюджетна система України: Навч. посібник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / С. І. Юрій, Й. М. Бескид та ін. — К.: НІОС, 2000. — 400 с.

13. Бюджетна система: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В. М. Опарін, В. І. Малько, С. Я. Кондратюк — К.: КНЕУ, 2000.

— 206 с.

14. Василенко Л. И., Бабич П. С. Місцеві фінанси і фінансова незалежність // Фінанси України. — 1998. — № 8. — С. 112—117.

15. Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України: Навч. посібник для студентів екон. спец. вузів. — К.: Вища шк., 1997. — 383 с.

16. Василишин М. М. Формування місцевих бюджетів та обгрунтування міжбюджетних відносин // Фінанси України. — 2001. — № 7. — С. 125—129.

17. Вишневський В. П., Рибак В. В. Місцеві податки і збори у ринковій економіці // Фінанси України. — 2001. — № 1. — С. 11—21.

18. Всесвітня декларація місцевого самоврядування // Місцеве та ре­гіональне самоврядування України. — К., 1994. — Вип. 1—2 (6—7). — С. 65—69.

19. Гапонюк М. А., Буряченко А. Є. Бюджетна реформа в Україні // Економіка. Фінанси. Право. — 1999. — № 1. — С. 17—22.

20. Голікова Г. Методологічні засади розмежування функцій держав­ного управління і місцевого самоврядування // Економіка України. — 1996. — № 4. — С. 48—52.

21. Горохов В. До прийняття Закону «Про місцеві податки і збори» діє декрет КМУ // Вісник ПСУ. — 2000. — № 7. — С. 15.

22. Государственный бюджет: Учеб. пособие для студентов экон. спец. вузов / М. И. Ткачук, H. Е. Заяц, Л. А. Ханкевич и др. — Минск: Вышэйшая шк., 1995. — 240 с.

23. Григораш Т. Ф. Фінансові чинники формування місцевих бюд­же­тів // Фінанси України. — 2001. — № 5. — С. 62—65.

24. Гришин В. И. Фактор стабилизации экономического и социального положения в регионах // Финансы. — 2001. — № 8. — С. 3—8.

25. Декларация о принципах местного самоуправления в государствах — участниках Содружества: Межпарламентская ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств // Вестн. Межпарламент. ассамблеи. — СПб., 1993. — № 1. — С. 160—164.

26. Демків О. Місцеві бюджети США // Економіка України. — 1995. — № 6. — С. 81—84.

27. Єпіфанов А. О., Сало І. В., Д’яконова І. І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник для студ. екон. фак. вузів. — К.: Наукова думка, 1997. — 302 с.

28. Єпіфанов А. О., Сало І. В. Регіональна економіка: Навч. посібник для студентів екон. спец. вузів. — К.: Наукова думка, 1999. — 343 с.

29. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. — Л.: Вид-во Львів, ун-ту «Львівська політехніка», 1996.— 384 с.

30. Калініченко І., Романенко В. Регіональна диференціація в економіці України // Економіка України. — 2001. — № 6. — С. 78—81.

31. Кіреєв О. І. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів: проб­­­леми та шляхи вдосконалення // Фінанси України. — 2001. — № 5. — С. 34—41.

32. Кириленко О. П. Фінансова незалежність місцевого самоврядування // Фінанси України. — 2001. — № 1. — С. 34—40.

33. Кириленко О. П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика) // Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.: НІОС, 2000. — 381 с.

34. Колодій С. Ю. Децентралізація бюджетної системи та економіч­не зростання // Фінанси України. — 2001. — № 3. — С. 63—69.

35. Конституція України. — К.: Вікар, 1996. — 64 с.

36. Кравченко В. І. Фінанси місцевих органів влади України. Основ­- ні поняття і терміни // Зб. наук. праць НДФІ при Міністерстві фінансів України. — К., 1996. — Вип. 2. — 60 с.

37. Кравченко В. І. Фінанси місцевих органів влади України. Основи теорії та практики // НДФІ при Міністерстві фінансів України.— К., 1997.— 276 с.

38. Кравченко В. І. Теоретичні проблеми організації внутрішніх міжурядових фінансових відносин в Україні // Наук. праці НДФІ. — К., 1998. — Вип. 5. — С. 8—14.

39. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. — К.: Знання, 1999. — 487 с.

40. Криниця С. О. Зміцнення фінансової бази місцевого і регіонального самоврядування // Фінанси України. — 1998. — № 2. — С. 38—47.

41. Кузьменко Н. А. Удосконалення міжбюджетних відносин // Фінанси України. — 1998. — № 1. — С. 26—27.

42. Луніна І. Місцеві бюджети України: пошук нових підходів до проведення реформ // Економіка України. — 1998. — № 3. — С. 31—41.

43. Луніна І. Податкові впровадження місцевих органів влади // Економіст.

— 2001. — № 1. — С. 37—40.

44. Макуха В. О., Татарчук В. П., Райт Г. Методичні основи організації випуску облігацій муніципальних позик в Україні // Фінанси України. — 1996. — № 1. — С. 50—62.

45. Мельник П. В. Проблема формування місцевих бюджетів і податкова політика держави // Фінанси України. — 1998. — № 6. — С. 101—103.

46. Мельник П. В, Криниця С. О. Проблеми формування місцевих бюджетів // Економіка. Фінанси. Право. — 1999. — № 5. — С. 17—20.

47. Местное финансирование в Европе / Изд. Совета Европы. — Б. м., 1997. — 158 с.

48. Місцеві бюджети, податки і збори (закон, практика, проблеми). — К.: Парламентське вид-во, 2000. — 232 с.

49. Мітюков І. О. Бюджетна реформа й основні напрями удоско- налення бюджетної політики // Фінанси України. — 2001. — № 8. — С. 3—16.

50. Мирзалиев М. Н. Составление местных бюджетов на основе социальных стандартов // Финансы. — 1999. — № 12. — С. 12—19.

51. Муніципальні фінанси для України // Ін-т держ. упр. і самоврядування при Кабінеті Міністрів України. — К., 1994. — 59 с.

52. Муниципальное право: Учеб. пособие // Под. ред. А. Н. Кова- лен­ко. — М.: Новый юрист, 1997. — 432 с.

53. Муниципальный менеджмент: Учеб. пособие / Под ред. Т. Т. Мо­ро­зовой. — М.: ЮНИТИ, 1997.— 263 с.

54. Общая теория финансов: Учеб. для студ. вузов, обуч. по направл. «Эко­номика», спец. «Финансы и кредит» / Л. А. Дpо­бозина, Ю. H. Кон­стан­тинова, Л.П. Окунева и др. — М.: Банки и биpжи: ЮHИТИ, 1995. — 255 с.

55. Павлюк К. В. Фінансові ресурси держави. — К.: НІОС, 1998. — 175 с.

56. Пасічник Ю. В. Бюджетна система: Навч. посібник для студентів екон. спец. вузів. — Черкаси: Відлуння, 1999. — 375 с.

57. Поздняков А., Лавровский Б., Масаков В. Политика региональ- ного выравнивания в России // Вопросы экономики. — 2000. — № 10. — С. 74—91.

58. Положення про місцеву державну адміністрацію: Указ Президен­та України від 24 лип. 1992 р. // Голос України.— 1992.— 8 серп.

59. Положення про обласну, Київську, Севастопольську міську дер­жавну адміністрацію: Указ Президента України від 21 серп. 1995 р. // Уряд. кур’єр. — 1995. — 29 серп.

60. Положення про порядок випуску та обігу облігацій місцевих позик / Затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 48 від 13 жовтня 1997 р. // Уряд. кур’єр.— 1997. — 27 груд.

61. Про бюджетну систему України: Закон України від 29 черв. 1995 р. // Голос України. — 1995. — 18 лип.

62. Про внесення змін до Закону України «Про систему оподаткування»: Закон України від 18 лют. 1997 р. // Уряд. кур’єр. — 1997. — 20 берез.

63. Про впорядкування внутрішніх та зовнішніх запозичень, що проводяться органами місцевого самоврядування: Указ Президента України від 18 черв. 1998 р. // Галицькі контракти.— 1998.— № 26.

64. Про Державний бюджет України на 1998 рік: Закон України від 30 груд. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. — № 21.

65. Про Державний бюджет України на 1999 рік: Закон України від 31 груд. 1998 р. // Відом. Верхов. Ради України. — № 8.

66. Про Державний бюджет України на 2000 рік: Закон України від 26 груд 1999 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 2000. — № 14, 15, 16.

67. Про Державний бюджет України на 2001 рік: Закон України від 28 груд. 2000 р. // Фінанси України. — 2001. — № 3. — С. 3—22.

68. Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим: Закон України від 23 груд. 1998 р.

69. Про затвердження Бюджетної класифікації: Наказ Міністерства фінансів України від 3 груд. 1997 р. № 265.

70. Про затвердження Порядку перерахування трансфертів (до- тацій) з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських та районних бюджетів у 2000 році: Наказ Міністерства фінансів України від 14 берез. 2000 р. № 50.

71. Про заходи щодо упорядкування бюджетних видатків: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лют. 1998 р. № 191 // Зібр. законодавства України. — 1998. — № 6.

72. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 трав. 1997 р. // Уряд. кур’єр. — 1997. — 14 черв.

73. Про місцеві податки і збори: Декрет Кабінету Міністрів України від 20 трав. 1993 р. № 56—93 // Голос України. — 1993.— 11 черв.

74. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 1999 р. // Уряд. кур’єр. — 1999. — 15 трав. — № 89. — С. 5—7.

75. Про місцеві ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування: Закон України від 27 берез. 1992 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1992. — № 28.

76. Про основні напрями соціальної політики на період до 2004 року: Указ Президента України // Уряд. кур’єр. — 2000. — 31 трав.

77. Про приватизацію майна державних підприємств: Закон України від 4 берез. 1992 р. // Зб. нормат. актів по реформуванню власності.— К.: Урожай, 1993.— С. 4—23.

78. Про розмежування державного майна України між загальнодер­жавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю): Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листоп. 1991 р. // Зібр. постанов Уряду України. — 1991. — № 12. — С. 71—84.

79. Про столицю України — місто-герой Київ: Закон України від 15 січ. 1999 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1999. — № 11.

80. Про формування проекту Державного бюджету України на 2001 рік, його попередні показники та заходи щодо підготовки проекту Закону про Державний бюджет України на 2001 рік: Постанова Кабінету Міністрів України.

81. Полозенко Д. Міжбюджетні взаємовідносини — складова механізму випереджаючого економічного розвитку // Економіка України. — 2001. — № 2. — С. 19—22.

82. Постовой Н. В. Муниципальное право: Учебник. — М.: Новый юрист, 1998. — 350 с.

83. Региональное развитие: опыт России и Европейского союза / Рук. авт. кол. и отв. ред. А. Г. Гранберг. — М.: Экономика, 2000. — 435 с.

84. Рибак В. Проблеми формування дохідних джерел місцевих бюд­жетів // Економіка України.— 1996.— № 10.— С. 29—38.

85. Сабанти Б. М. Теория финансов: Учеб. пособие. — М.: Менед­жер, 1998. — 167 с.

86. Свинцова А. П. Об оценке налогового потенциала региона // Финансы. — 2001. — № 3. — С. 68—71.

87. Симоненко В. К. Регионы Украины. Проблемы развития. — К.: Наукова думка, 1997. — 263 с.

88. Слухай С. В. Дотації, субсидії та субвенції як інструменти бюд­жетного регулювання в зарубіжних країнах // Наукові праці НДФІ. — 1998. — № 6. — С. 14—24.

89. Тарангул Л. Основні напрями удосконалення законодавчої бази оподаткування місцевими податками і зборами // Економіст. — 2001. — № 3. — С. 18—20.

90. Татаренко В. О. Економічні засади місцевого самоврядування. — К., 1994. — 91 с.

91. Фінансове право / Л. К. Воронова, Г. О. Ногай, Г. О. П’ята­ченко, В. І. Кравченко та ін.; Кер. авт. кол. і відп. ред. Л. К. Воронова. — Х., 1998. — 496 с.

92. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник / В. М. Опарін. — К.: КНЕУ, 1999. — 164 с.

93. Фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / О. Р. Ро­ма­ненко, С. Я. Огородник, М. С. Зязюн. — К.: КНЕУ, 1999. — 107 с.

94. Финансы: Учебник / В. М. Родионова, Ю. Я. Вавилов, Л. И. Гон­чаренко и др. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 432 с.

95. Финансы: Учеб. пособие для студ. экон. направлений и спец. вузов / Под. ред. А. М. Ковалевой. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 336 с.

96. Финансы: Учеб. для студентов вузов по экон. спец. / Л. А. Дробозина, Г. Б. Поляк, Ю. Н. Константинова и др. — М.: Финансы: ЮНИТИ, 1999. — 527 с.

97. Харлоф Э. Местные органы власти в Европе / Пер. с англ. В. И. Каш­­­­­танова. — М.: Финансы и статистика, 1992. — 208 с.

98. Хартія українських міст / Асоціація міст України. — К.: 1997. — 29 с.

99. Чирка Д. М. Напрями збалансування місцевих бюджетів // Фінанси України. — 1998. — № 1. — С. 22—25.

100. Чугунов І. Я., Буряченко А. Є. Актуальні проблеми розподілу бюджетних трансфертів // Економіка. — 2001. — № 6. — С. 58—60.

101. Ширкевич Н. А. Местные бюджеты. — М.: Финансы и статистика, 1991. — 126 с.

102. Юрій С. И., Бескид И. М. та ін. Державний бюджет України: Навч. посібник. — Тернопіль: УМДС, 1998. — 277 с.

103. Яцюта В. П. Удосконалення фінансової політики // Фінанси України. — 2001. — № 8. — С. 60—68.

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Слав­кова. Місцеві фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Слав­кова. — К.: КНЕУ,2002. — 184 с.. 2002

Еще по теме РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: