<<
>>

2.3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Місцеві фінанси в складі фінансової системи України

1. Місцеві фінанси — складова загальнодержавних фінансів.

2. Склад місцевих фінансів.

3. Фінансова політика і роль місцевих органів влади в її реалізації.

4. Проблеми становлення і розвитку місцевих фінансів в Україні.

Література: 14; 15; 25; 29; 49; 52.

Тема 2. Місцеві бюджети — визначальна ланка місцевих фінансів

1. Місцеві бюджети, як система фінансових відносин.

2. Структура місцевих бюджетів та їх види.

3. Принципи формування місцевих бюджетів.

4. Організація бюджетного процесу на місцевому рівні.

Література: 16; 23; 44; 46; 70; 74.

Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування

1. Поняття місцевих фінансових ресурсів, їх склад та струк­­тура.

2. Особливості формування доходів місцевих бюджетів.

3. Характеристика складу доходів місцевих бюджетів.

4. Місцеві податки і збори, їх роль у формуванні доходів місцевих бюджетів.

5. Умови формування та основні напрями використання позабюджетних фондів.

6. Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кре­дитних відносинах.

Література: 9; 26; 29; 52; 53; 64; 102.

Тема 4. Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів

1. Фінансове планування, особливості складання фінансових планів у бюджетній та виробничій сферах.

2. Склад та структура видатків місцевих бюджетів.

3. Фінансування власних та делегованих державою повно- важень.

4. Основи кошторисного фінансування.

Література: 24; 40; 46; 52; 62; 74.

Тема 5. Міжбюджетні відносини, їх складові

1. Сутність міжбюджетних відносин в Україні.

2. Сфера дії міжбюджетних відносин.

3. Інструменти бюджетного регулювання в Україні. Їх особли­вості.

4. Суперечності в побудові взаємовідносин місцевих бюдже­тів з Державним бюджетом.

5. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні.

Література: 5; 6; 10; 11; 46; 54; 77; 99; 100.

Тема 6. Управління фінансами та фінансовий контроль на регіональному рівні

1. Роль місцевих органів влади в управлінні фінансами та їх участь у бюджетному процесі.

2. Система касового виконання бюджету.

3. Організація фінансового контролю на місцевому рівні.

Література: 12; 20; 24; 40; 44; 45; 52; 58; 66; 91.

Тема 7. Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності

1. Фінанси підприємств комунальної форми власності — складова місцевих фінансів.

2. Склад та структура доходів підприємств комунальної форми власності.

3. Склад та структура видатків підприємств комунальної фор­ми власності.

4. Прибуток підприємств комунальної форми власності та його розподіл.

5. Оборотні кошти підприємств комунальної форми власності та особливості їх організації.

6. Система показників оцінки фінансового стану підприємств комунальної форми власності.

Література: 31; 34; 38; 39; 40.

Тема 8. Основи організації фінансів місцевих органів влади в зарубіжних країнах

1. Принципи організації місцевих фінансів у зарубіжних країнах.

2. Моделі міжбюджетних відносин, які використовуються у світовій практиці.

3. «Вертикальне» та «горизонтальне» вирівнювання бюджетної забезпеченості в зарубіжних країнах.

4. Бюджетні трансферти в системі взаємодії різних рівнів влади.

5. Застосування світового досвіду організації місцевих фінан­сів в Україні.

Література: 2; 11; 25; 52; 60; 79; 84; 97; 100.

2.4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ

Окремі питання, які включені до лекційного курсу потребують більш детального і глибокого вивчення. Самостійна робота студен­тів полягає у вивченні та опрацюванні основної і додаткової літератури, законодавчих та нормативних документів, виконанні практичних завдань.

Результати самостійно проведеного дослідження студентом оформ­ляються у вигляді доповіді за однією з запропонованих тем на вибір студента. Обсяг доповіді становить 6—8 стандартних ар­кушів (А-4) тексту.

Доповіді обговорюються під час проведення семінарських занять. За 15 хвилин до кінця семінарського заняття проводиться тестування за темою.

Самостійна робота також передбачає підбір додаткової літератури для написання доповіді.

2.4.1. ДОПОВІДІ

Тема 1. Місцеві фінанси в складі фінансової системи України

Теми доповідей:

1. Особливості та характерні ознаки фінансових відносин у сфері місцевих фінансів.

2. Стратегія і тактика фінансової політики місцевих рад народ­них депутатів.

3. Особливості функціонування фінансового механізму на міс­цевому рівні.

4. Вплив місцевих фінансів на економічний розвиток регіонів.

5. Управління фінансами на місцевому рівні.

Тема 2. Місцеві бюджети — визначальна ланка місцевих фінансів

Теми доповідей:

1. Економічне та соціальне значення місцевих бюджетів.

2. Права та обов’язки місцевих органів влади та управління щодо формування та використання бюджетів.

3. Роль місцевих бюджетів в економічному і соціальному розвитку регіонів.

4. Види місцевих бюджетів та особливості їх формування і використання.

5. Розпорядники кредитів. Їх права та обов’язки.

Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування

Теми доповідей:

1. Джерела, склад та структура доходів місцевих бюджетів.

2. Види податкових надходжень до місцевих бюджетів.

3. Роль загальнодержавних податків і зборів у формуванні міс­цевих бюджетів.

4. Місцеві податки і збори, їх роль у формуванні доходів місцевих бюджетів.

5. Місцеві позики як інструмент поновлення доходів місцевих бюджетів.

Тема 4. Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів

Теми доповідей:

1. Основні напрями використання коштів місцевих бюджетів.

2. Склад та структура видатків місцевих бюджетів.

3. Особливості планування видатків на освіту.

4. Проблеми фінансування видатків на лікувальні заклади.

5. Шляхи вдосконалення бюджетного нормування.

Тема 5. Міжбюджетні відносини, їх складові

Теми доповідей:

1. Діючі інструменти міжбюджетних відносин.

2. Об’єкт взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом України.

3. Власні доходи місцевих бюджетів — основа фінансової незалежності місцевого самоврядування.

4. Види бюджетних трансфертів.

5. Перерозподіл фінансових ресурсів між «багатими» і «бідними» (у фінансовому розумінні) регіонами.

Тема 6. Фінансове планування та фінансовий контроль на регіональному рівні

Теми доповідей:

1. Особливості фінансового планування в бюджетній сфері на місцевому рівні.

2. Роль фінансових відділів, управлінь та податкових інспекцій у фінансовому плануванні регіонів.

3. Контроль фінансових органів за формуванням та використанням коштів місцевих бюджетів.

4. Контроль місцевих органів влади за формуванням і використанням коштів підприємств комунальної власності.

5. Особливості контролю в житлово-комунальному госпо- дарстві.

Тема 7. Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності

Теми доповідей:

1. Фінансове планування на підприємствах комунальної влас­ності.

2. Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності.

3. Розподіл виручки в підприємствах комунальної власності.

4. Прибуток підприємств комунальної власності та його розподіл.

Тема 8. Світовий досвід організації місцевих фінансів

Теми доповідей:

1. Бюджетний федералізм.

2. Структура місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.

3. Світовий досвід надання бюджетних трансфертів місцевим органам влади.

4. Застосування світового досвіду організації місцевих фінансів в Україні.

Оцінювання доповідей

Оцінка «відмінно» виставляється за умови, що тему доповіді повністю розкрито; студент показує глибокі знання використаної основної і додаткової літератури; висловлює своє ставлення до різних поглядів на дану проблему; викладає матеріал логічно, грамотно, послідовно і самостійно.

Оцінка «добре» виставляється за таких самих умов, що й оцін­ка «відмінно». Але коли при цьому студент у викладенні матеріалу допускає неточності і робить помилки, а його відповідь недостатньо аргументована.

Оцінка «задовільно» виставляється у випадку, коли тему доповіді в основному розкрито, студент оволодів суттю питання, показує знання використаної літератури, намагається аналізувати факти і події, робити висновки, але при цьому допускає грубі помилки і не може самостійно викласти матеріал.

Оцінка «незадовільно» виставляється за умови, коли тему доповіді не розкрито, студент не розуміє основної суті питання, не може зробити висновки й узагальнення.

2.4.2. КОНТРОЛЬНІ ТЕСТИ І ЗАПИТАННЯ

Тема 1. Місцеві фінанси в складі фінансової системи України

(Варіант 1)

1. Дайте визначення терміна: «місцеві фінанси»

2. Причиною виникнення місцевих фінансів є:

а) наявність місцевих бюджетів;

б) бажання місцевих органів самоврядування мати самостійну доходну базу;

в) наявність територіальних колективів, відокремлення функцій і завдань, які покладаються на їхні органи влади.

3. Яке ключове питання треба розв’язати перш ніж будувати місцеві фінанси?

4. Місцеві фінанси підпорядковані:

а) міжнародним фінансам;

б) загальнодержавним фінансам;

в) фінансовому ринку;

г) фінансам підприємств.

5. Які функції та завдання виконують місцеві органи влади?

Тема 1. Місцеві фінанси в складі фінансової системи України

(Варіант 2)

1. До завдань місцевих органів влади належать:

а) завдання та функції, які взагалі передано місцевим органам влади в межах місцевих інтересів і вони є їхньою невід’ємною власною компетенцією;

б) завдання та функції з виконання міждержавних угод;

в) завдання з формування Збройних сил України;

г) завдання та функції, доручені місцевим органам влади цент­ральною владою.

2. Головним елементом фінансів місцевих органів влади є:

а) власні доходи;

б) неподаткові доходи;

в) видатки.

3. Основними формами впливу на економіку та соціальну сфе­ру держави є:

а) мобілізація значної частини ВВП;

б) розроблення бюджету держави;

в) надання ліцензій на право займатися підприємницькою діяль­ністю;

г) забезпечення ресурсами розв’язання завдань, що покладаються на місцеві органи влади;

д) забезпечення громадських потреб;

е) виконання делегованих повноважень.

4. Дайте визначення обов’язковим та факультативним витратам.

Обов’язкові — …

Факультативні — …

5. Фінанси місцевих органів влади впливають на економічне зростання через:

а) капітальні витрати;

б) установлення ставок митного збору на імпортовані товари;

в) проведення благодійних акцій;

г) діяльність на ринках позичкового капіталу, нерухомості, землі.

Тема 1. Місцеві фінанси в складі фінансової системи України

(Варіант 3)

1. Назвіть документи, у яких сформульовано основні положен­ня про місцеві фінанси:

а) Європейська хартія про місцеве самоврядування;

б) Всесвітня декларація місцевого самоврядування;

в) Декларація про принципи місцевого самоврядування країн СНД;

г) Європейська хартія міст;

ґ) Європейська декларація прав міст;

д) Хартія українських міст;

е) Конституція України.

2. Об’єктивними передумовами виникнення фінансів є:

а) розвиток продуктивних сил;

б) розвиток демократичних засад будівництва держави;

в) розширення прав місцевих органів самоуправління;

г) розвиток форм власності;

ґ) наявність місцевих податків.

3. Складовими частинами місцевих фінансів є:

а) місцеві бюджети;

б) місцеві позики;

в) позабюджетні кошти;

г) фінанси підприємств комунальної форми власності;

ґ) грошові кошти населення;

д) доходи всіх підприємств, розташованих на території регіону.

4. Місцеві фінанси виконують такі функції:

а) формування доходів;

б) використання видатків;

в) розподільчу;

г) контрольну;

ґ) стимулюючу.

5. Єдність фінансової політики держави та місцевих органів влади забезпечується:

а) тісним взаємозв’язком усіх гілок влади;

б) єдиною економічною і політичною основою діяльності загальнодержавних та місцевих органів влади;

в) тісним зв’язком місцевих бюджетів.

Тема 2. Місцеві бюджети — визначальна ланка місцевих фінансів

(Варіант 1)

1. Дайте визначення терміну: «зведений (консолідований) бюд­­жет України»

2. Є такі види місцевих бюджетів:

а) центральні та місцеві бюджети;

б) регіональні та місцеві бюджети.

в) обласні, міські, районні, селищ і сіл;

г) обласні, районні, міські, районів у містах, селищ і сіл;

ґ) централізовані та децентралізовані бюджети;

д) Республіканський Криму, обласні, районні, міські, районів у містах, селищ і сіл.

3. Яким місцевим радам надано право створювати власні бюд­жети?

4. Бюджет Автономної Республіки Крим об’єднує:

а) Державний і обласний бюджети;

б) республіканський бюджет автономії та бюджети районів і міст республіканського підпорядкування цієї автономії;

в) бюджет міста Севастополя та республіканський бюджет;

г) бюджет міст та селищ автономії.

5. Що відображає система місцевих бюджетів?

Тема 2. Місцеві бюджети — визначальна ланка місцевих фінансів

(Варіант 2)

1. Бюджет області складається:

а) з бюджетів районів і міст обласного підпорядкування;

б) з Державного бюджету та бюджету Автономної Республіки Крим;

г) з власного та центрального бюджетів;

ґ) з бюджету області та Державного бюджету;

д) з обласного бюджету та бюджетів районів і міст обласного підпорядкування.

2. Без якої складової неможливе функціонування місцевих фінансів?

3. Бюджет району об’єднує:

а) бюджети міст районного підпорядкування;

б) Державний бюджет та бюджети селищних і сільських рад;

в) обласний та міський бюджети;

г) районний бюджет, бюджети міст районного підпорядкування, бюджети селищних і сільських рад;

ґ) бюджети районів і міст республіканського підпорядку- вання;

д) бюджети районів у місті.

4. Бюджет міста, району в місті, на території якого перебувають адміністративно підпорядковані йому інші міста, села та селища, … (продовжте визначення).

5. Бюджет міста з районним поділом об’єднує:

а) міський бюджет та бюджети районів і міст республіканського підпорядкування;

б) бюджети районів у місті;

в) міський бюджет та бюджети районів у місті;

г) обласний та міський бюджети;

ґ) бюджет районів і міст обласного підпорядкування.

Тема 2. Місцеві бюджети — визначальна ланка місцевих фінансів

(Варіант 3)

1. Дайте визначення сутності місцевих бюджетів.

2. Назвіть особливості місцевих бюджетів:

а) забезпечують матеріальну незалежність місцевих органів самоврядування;

б) безпосередня підпорядкованість місцевим органам самовря­дування;

в) усі ланки місцевих бюджетів безпосередньо й органічно зв’я­зані не тільки між собою, а й з установами та підприємствами, які функціонують на території регіону;

г) забезпечують фінансовими ресурсами всі підприємства, які функціонують на території регіону;

ґ) важливе джерело зростання добробуту населення регіону.

3. Є такі види місцевих бюджетів:

а) центральні та місцеві бюджети;

б) регіональні та місцеві бюджети;

в) обласні, міські, районні, селищ і сіл;

г) централізовані та децентралізовані;

ґ) республіканський Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, районів у містах, селищ і сіл.

4. Бюджетний процес — це:

а) складання бюджету;

б) розгляд бюджету;

в) виконання бюджету;

г) затвердження бюджету;

ґ) складання, розгляд, затвердження і виконання бюджету;

д) фінансування заходів, передбачених планом, з бюджетів усіх регіонів протягом бюджетного року.

5. Термін затвердження місцевих бюджетів:

а) не пізніше, як за два тижні до початку нового бюджетного року;

б) протягом двох тижнів після початку нового бюджетного року;

в) затвердження обласними радами, Верховної Радою Республіки Крим, радами міст Києва і Севастополя відповідних бюджетів відбувається протягом двох тижнів після офіційного опублікування закону про Державний бюджет України; бюджети ра­йонів у містах і селищах або сільські — не пізніше двотижневого терміну після затвердження районного чи міського бюджету.

Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування

(Варіант 1)

1. Дайте визначення терміна «власні доходи місцевих бюд­жетів».

2. До власних доходів місцевих бюджетів належать:

а) платежі, що встановлюються місцевими органами влади;

б) доходи від майна, що належить місцевій владі;

в) доходи від приватизації загальнодержавних об’єктів власності;

г) акцизний збір;

ґ) прибутковий податок з громадян;

д) доходи комунальних підприємств;

е) місцеві податки і збори;

є) доходи за рахунок комунальних кредитів та позик.

3. Назвіть основний спосіб формування доходів місцевих органів влади.

4. До переданих доходів належать:

а) доходи комунальних підприємств;

б) місцеві податки і збори;

в) доходи, що передаються місцевій владі центральною владою або органами влади вищого територіального рівня;

г) доходи за рахунок комунальних кредитів та позик.

5. Який документ установлює порядок та розміри регульованих доходів?

Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування

(Варіант 2)

1. Дайте визначення терміна «закріплені доходи».

2. До закріплених доходів районних та міських (міст обласного підпорядкування) бюджетів належать:

а) податок на нерухоме майно громадян;

б) податок на прибуток підприємств та організацій комунальної форми власності цього рівня;

в) 50% податку на додану вартість;

г) 80 % акцизного збору;

ґ) 60% плати за землю;

д) надходження від оренди цілісних майнових комплексів, що перебувають у комунальній власності цього рівня;

е) надходження від грошово-речових лотерей, які проводяться за рішенням відповідних рад.

3. Хто встановлює види податків, що зараховуються до районних бюджетів у містах?

4. До закріплених доходів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських бюджетів належать:

а) 70% податку на майно підприємств та організацій не комунальної форми власності;

б) надходження від внутрішніх позичок;

в) 50% податку на додану вартість;

г) 80% державного мита;

ґ) надходження від грошово-речових лотерей, які проводяться за рішенням відповідних рад.

5. За рахунок чого формується спеціального фонду місцевого бюджету?

Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування

(Варіант 3)

1. Кошти, одержані від приватизації державного житлового фонду, використовуються на:

а) проведення культурно-масових заходів;

б) будівництво дитячих садків;

в) житлове будівництво та ремонт житла;

г) проведення озеленення вулиць.

2. Яка основна мета створення цільових фондів?

3. Конкретний розмір відрахувань для фінансування шляхових робіт визначає:

а) Верховна Рада України;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Верховна Рада Автономної Республіки Крим та обласні ради;

г) самі підприємства;

ґ) селищні та сільські ради.

4. Кошти з фондів соціального розвитку підприємств, організацій і установ належать до:

а) Державного бюджету;

б) фонду зайнятості;

в) фонду соціального страхування;

г) Пенсійного фонду.

5. На які цілі виділяються кошти з фондів соціального розвитку підприємств, організацій і установ?

Тема 4. Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів

(Варіант 1)

1. Чому видатки є головним елементом фінансів місцевих органів влади?

2. Дайте визначення терміна «видатки спеціального фонду міс­цевого самоврядування».

3. Видатки, які здійснюються органами місцевого самоврядування на потреби територіальних громад, їхній розмір і цільове спрямування визначаються:

а) Президентом України;

б) місцевими радами цих громад;

в) Верховною Радою України;

г) Кабінетом Міністрів України;

ґ) Рахунковою палатою України.

4. Коли приймається рішення про запровадження пропорційного скорочення затверджених бюджетних видатків?

5. Чи підлягають вилученню доходи, додатково одержані при виконанні місцевих бюджетів?

Тема 4. Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів

(Варіант 2)

1. Дайте визначення терміна «загального фонду місцевого самоврядування видатки».

2. З республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів здійснюються такі видатки:

а) на утримання органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів державної влади і самоврядування;

б) фінансування установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров’я, фізичної культури, соціального забезпечення і соціального захисту населення, котрі підпорядковані відповідним виконавчим органам влади;

в) фінансування військових частин, які розташовані на даній території;

г) фінансування загальнодержавних установ та організацій ос­віти, культури, науки, охорони здоров’я, фізичної культури, со­ці­ального забезпечення і соціального захисту населення;

ґ) фінансування підприємств і господарських організацій, які вхо­дять до складу місцевого господарства, природоохоронних заходів.

3. Дайте визначення терміна «поточні видатки».

4. За економічною структурою розрізняють такі групи видатків місцевого бюджету:

а) поточні видатки і видатки розвитку;

б) поточні, капітальні видатки та кредитування за вирахуванням погашення;

в) видатки на товари і послуги, виплата процентів, субсидії і поточні трансфертні виплати, створення державних запасів і резервів, придбання землі і нематеріальних активів;

г) поточні і капітальні видатки, кредитування без погашення.

5. Яким чином використовуються доходи, які утворюються внаслідок економії у видатках?

Тема 5. Міжбюджетні відносини, їх складові

(Варіант 1)

1. Дайте визначення терміна «міжбюджетні відносини».

2. Підставою для існування міжбюджетних відносин є:

а) розподіл повноважень між державною виконавчою владою та органами місцевого самоврядування;

б) невиконання місцевими органами влади зобов’язань щодо фінансування соціальних видатків;

в) розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи;

г) гарантія з боку держави щодо фінансування наданих повноважень органам місцевого самоврядування.

3. Дайте визначення терміна «фінансове вирівнювання».

4. Бюджетні ресурси перерозподіляються через:

а) спеціалізовані регіональні фонди;

б) Державний бюджет;

в) спеціалізований державний фонд;

г) безпосередньо між адміністративно-територіальними оди­­ни­цями.

5. Як здійснюється розрахунок дотації загального вирівнювання?

Тема 5. Міжбюджетні відносини, їх складові

(Варіант 2)

1. Дайте визначення терміна «бюджетне регулювання».

2. Напрями перерозподілу бюджетних ресурсів:

а) від відносно «бідних» у фінансовому розумінні територій до «багатих» територій;

б) від відносно «багатих» у фінансовому розумінні територій до «бідних» територій;

в) від відносно «бідних» у фінансовому розумінні територій до інших «бідних» територій;

г) від відносно «багатих» у фінансовому розумінні територій до інших «багатих» територій;

3. Які існують методи бюджетного регулювання?

4. Остаточне збалансування бюджетів одного рівня проводиться:

а) на початку бюджетного року;

б) протягом бюджетного року;

в) наприкінці бюджетного року.

5. Як здійснюється розрахунок коштів, що передаються до Державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету та бюджетів міст Києва і Севастополя?

Тема 6. Управління фінансами та фінансовий контроль на регіональному рівні

(Варіант 1)

1. Що розуміють під компетенцією місцевих органів влади?

2. Дайте визначення терміна «бюджетний процес».

3. Термін подання проекту бюджету для міст районного підпорядкування, селищних і сільських рад:

а) до 10 грудня;

б) до 25 листопада;

в) до 25 грудня;

г) до 1 січня;

ґ) до 15 грудня.

4. Яка компетенція Автономної Республіки Крим у галузі бюд­жету і на основі чого він розробляється?

5. Кабінет Міністрів України доводить до виконавчих органів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя такі показники:

а) ставки податку на прибуток підприємств;

б) розмір орендної плати за здавання в оренду цілісних майнових комплексів, які перебувають у комунальній власності;

в) розміри дотацій і субвенцій, передбачених Державним бюд­жетом;

г) перелік видатків, що передаються з Державного бюджету на фінансування бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;

ґ) проекти нормативів відрахувань та сум контингентів цих доходів.

Тема 6. Управління фінансами та фінансовий контроль на регіональному рівні

(Варіант 2)

1. Термін подання проекту бюджету на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад:

а) до 10 грудня;

б) до 25 листопада;

в) до 25 грудня;

г) до 1 січня;

ґ) до 15 грудня.

2. Існуюча система касового виконання бюджету України:

а) банківська;

б) казначейська;

в) змішана.

3. Загальний фінансовий контроль здійснює:

а) Рахункова палата Верховної Ради України;

б) місцеві державні адміністрації;

в) Головне контрольне-ревізійне управління;

г) Кабінет Міністрів України;

ґ) Верховна Рада України;

д) Державна податкова адміністрація України.

4. Яка основна функція місцевих фінансових відділів?

5. До зовнішнього та внутрішнього фінансового контролю належать:

а) незалежний аудит;

б) комунальний фінансовий контроль;

в) контроль Міжнародного валютного фонду;

г) фінансовий контроль органів виконавчої влади;

ґ) парламентський фінансовий контроль;

д) контроль з боку благодійних організацій.

Тема 7. Фінансове забезпечення підприємств комунальної форми власності

(Варіант 1)

1. Дайте визначення терміна «Комунальні підприємства».

2. Закон України «Про власність» визначає такі види державних комунальних підприємств:

а) державні комунальні підприємства комунальної власності міст;

б) державні комунальні підприємства комунальної власності суб’єктів федерації;

в) державні комунальні підприємства комунальної власності об­ластей;

г) державні комунальні підприємства комунальної власності районів у містах;

ґ) державні комунальні підприємства комунальної власності сіл та селищ.

д) державні комунальні підприємства комунальної власності муніципалітетів.

3. Порядок розподілу прибутку підприємства комунальної фор­ми власності такий:

а) 100% зараховується до Державного бюджету;

б) 50% зараховується до Державного бюджету, а 50% — до бюджету місцевої ради того рівня, якому належать ці підпри­ємства;

в) 100% зараховується до бюджету місцевої ради того рівня, якому належать ці підприємства;

г) підприємство самостійно визначає порядок розподілу прибутку.

4. Який правовий статус більшості підприємств комунальної фор­ми власності і на якій основі вони фінансуються?

5. Чому не рекомендовано створення комунальних підприємств у формі повного товариства?

Тема 7. Фінансове забезпечення підприємств комунальної форми власності

(Варіант 2)

1. Назвіть правовий статус, рекомендований для підприємств комунальної форми власності:

а) товариство з обмеженою відповідальністю;

б) акціонерне товариство;

в) повне товариство;

г) командантне товариство;

ґ) унітарне комунальне підприємство;

д) товариство з додатковою відповідальністю.

2. Які права мають органи місцевого самоврядування на встановлення тарифів з оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, що надаються підприємствами та організаціями комунальної власності?

3. Цінову й тарифну політику в комунальній сфері визначає:

а) Президент України;

б) Верховна Рада України;

в) Кабінет Міністрів України.

г) відповідні міністерства;

ґ) обласні державні адміністрації;

4. Які права мають органи місцевого самоврядування на встановлення тарифів з оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, що надаються підприємствами та організаціями, котрі не належать до комунальної власності?

5. Назвіть на яких засадах діють підприємства комунальної форми власності:

а) кошторисне фінансування;

б) комерційна самоокупність;

в) фінансування поточних витрат;

г) фінансування з Державного бюджету;

ґ) змішане фінансування.

Тема 7. Фінансове забезпечення підприємств комунальної форми власності

(Варіант 3)

1. Дайте визначення фінансів підприємств комунальної форми власності.

2. Назвіть основні напрями діяльності підприємств комунальної форми власності:

а) житлове господарство;

б) санітарно-технічний;

в) транспортний;

г) комунальна енергетика;

ґ) комунальне обслуговування;

д) підприємства й організації благоустрою;

е) міські шляхи;

є) виробничо-технічне забезпечення;

ж) рекламно-оздоблювальне господарство.

3. Назвіть, на яких засадах здійснюється фінансування підпри­ємств комунальної форми власності:

а) кошторисного фінансування;

б) комерційної самоокупності;

в) фінансування поточних витрат;

г) фінансування з Державного бюджету;

ґ) змішаного фінансування.

4. Цінову і тарифну політику в комунальній сфері виз- на­чає:

а) Президент України;

б) Верховна Рада України;

в) Кабінет Міністрів України;

г) відповідні міністерства;

ґ) обласні адміністрації.

Оцінювання тестів

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою з подальшою трансформацією в п’ятибальну шкалу:

0—60 — «незадовільно»;

61—75 — «задовільно»;

76—90 — «добре»;

91—100 — «відмінно».

Кожне питання тесту оцінюється у 20 балів (максимальна оцінка).

Неточність і нечіткість у визначенні категорії чи переліку знижують максимальну оцінку на 5 балів, помилка за суттю чи змістом даного питання — на 10 балів. 0 балів виставляється за умови відсутності або неправильної відповіді.

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Слав­кова. Місцеві фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Слав­кова. — К.: КНЕУ,2002. — 184 с.. 2002

Еще по теме 2.3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ: