<<
>>

додатки

Додаток 1

Кількість адміністративно-територіальних одиниць в Україні*

На 1 січня 2001 року
Райони Міста Райони в містах Селища міського типу Сільські ради Сільські населені пункти
Україна 490 451 122 893 10 263 28 651
Автономна Респуб­ліка Крим 14 16 3 56 243 957
Області
Вінницька 27 17 3 30 662 1466
Волинська 16 11 22 379 1053
Дніпропетровська 22 21 18 47 288 1440
Донецька 18 51 21 132 253 1124
Житомирська 23 9 2 45 579 1627
Закарпатська 13 10 20 299 579
Запорізька 20 14 7 23 263 921
Івано-Франківська 14 15 24 476 765
Київська 25 25 29 607 1134
Кіровоградська 21 12 2 26 376 1024
Луганська 18 37 4 109 203 792
Львівська 20 43 6 35 631 1852
Миколаївська 19 9 4 17 287 903
Одеська 26 19 8 33 440 1138
Полтавська 25 15 5 21 467 1846
Рівненська 16 11 16 338 1004
Сумська 18 15 2 20 384 1498

Закінчення табл.

На 1 січня 2001 року
Райони Міста Райони в містах Селища міського типу Сільські ради Сільські населені пункти
Тернопільська 17 17 18 581 1017
Харківська 27 17 9 61 381 1684
Херсонська 18 9 3 30 259 660
Хмельницька 20 13 24 563 1416
Черкаська 20 16 2 15 524 826
Чернівецька 11 11 3 8 252 398
Чернігівська 22 15 2 30 524 1498
м.
Київ
1 14 1
м. Севастополь 2 4 1 4 29

* За даними Державного комітету статистики України

Додаток 2

Територія і кількість населення України*

Територія тис. кв. км Кількість населення на 1.01.2001 р. (тис. чол.) Частка міського населення, % Частка сільського населення, %
Усього 603,7 49 291,2 68,0 32,0
Автономна Республіка Крим 26,1 2100,7 3,9 5,0
Області
Вінницька 26,5 1799,1 2,6 5,9
Волинська 20,2 1054,2 1,6 3,2
Дніпропетровська 31,9 3678,0 9,2 3,8
Донецька 26,5 4893,6 13,1 3,1
Житомирська 29,9 1420,5 2,4 3,9
Закарпатська 12,8 1282,0 1,5 5,0
Запорізька 27,2 1983,9 4,5 3,0
Івано-Франківська 13,9 1453,7 1,9 5,2
Київська 28,1 1810,5 3,2 4,7
Кіровоградська 24,6 1152,9 2,1 2,8

Закінчення табл.

Територія тис. кв. км Кількість населення на 1.01.2001 р. (тис. чол.) Частка міського населення, % Частка сільського населення, %
Луганська 26,7 2607,4 6,7 2,3
Львівська 21,8 2703,3 4,9 6,7
Миколаївська 24,6 1286,8 2,5 2,8
Одеська 33,3 2491,7 4,9 5,4
Полтавська 28,8 1660,2 2,9 4,3
Рівненська 20,1 1184,4 1,7 3,9
Сумська 23,8 1318,8 2,6 2,9
Тернопільська 13,8 1151,1 1,5 4,1
Харківська 31,4 2940,7 6,9 3,9
Херсонська 28,5 1213,0 2,2 3,0
Хмельницька 20,6 1447,2 2,3 4,3
Черкаська 20,9 1435,2 2,4 4,1
Чернівецька 8,1 929,2 1,2 3,4
Чернігівська 31,9 1267,6 2,2 3,3
м.
Київ
0,8 2637,1 7,9 ´
м. Севастополь 0,9 388,4 1,1 0,1

* За даними Державного комітету статистики України

Додаток 3

Додаток 4

Місцеві бюджети України за 1999—2000 рр.

Млн грн. % до факту за рiк До ВВП У % до вiдп. перiоду поперед. року Млн грн. У % до врахов. при затв. Держ. бюджету % до ВВП У % до вiдп. перiоду поперед. року
Усього доходів 16094,8 122,3 12,7 104,4 18622,5 136,1 10,6 115,7
Усього видатків 16074,0 122,1 12,6 103,2 18375,8 134,3 10,5 114,3
Дефіцит – 20,76 – 0,02 – 246,65 – 0,14

Розраховано за даними Міністерства фінансів України

Додаток 5

Структура доходних джерел місцевих бюджетів України В 1992 — 2001 рр., %

Доходні джерела 1992 р. 1995 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р. 2001 р. (план)
Податкові надходження 48,9 68,4 60,0 68,1 63,97 60,0
Неподаткові надходження 1,4 2,6 2,7 3,43 8,6 4,1
Доходи від операцій з капіталом 0,01 0,005 0,04 0,9
Державні цільові фонди 0,004 0,003 6,0 10,14 3,51 1,07
Офіційні трансферти 49,7 29 31,3 18,29 23,92 34,3
Усього 100 100 100 100 100 100

Розраховано за даними Міністерства фінансів України

Додаток 6

Структура доходів місцевих бюджетів України в 1999 р.

Додаток 7

Структура доходів місцевих бюджетів України У 2000 р.

Додаток 8

Доходи та видатки місцевих бюджетів за 1999 — 2000 рр.

Виконання за 1999 р., млн грн Закон про Держ. бюд­жет на 2000 р., млн грн Виконання за 2000 р., млн грн У % до річного плану Номінальне від­хилення вико­нання 2000 р. від 1999 р. Реальне відхилення виконання 2000 р. від 1999 р., у %
млн грн %
ДОХОДИ
Прибутковий податок з гро­мадян 3111,5 4942,0 6377,8 129,1 3266,3 105,0 61,8
Податок на при­буток під­приємств 4824,2 1016,6 2082,8 204,9 – 2741,4 – 56,8 – 65,9

Закінчення табл.

Виконання за 1999 р., млн грн Закон про Держ. бюд­жет на 2000 р., млн грн Виконання за 2000 р., млн грн У % до річного плану Номінальне від­хилення вико­нання 2000 р. від 1999 р. Реальне відхилення виконання 2000 р. від 1999 р., у %
млн грн %
Акцизний збір з вітчизняних товарів 584,3 88,7 150,6 169,8 – 433,7 – 74,2 – 79,7
Плата за землю 1090,3 1210,0 1376,7 113,8 286,4 26,3 – 0,3
Надходжен- ня від прива- ти­зації 127,8 67,9 215,1 316,8 87,3 68,3 32,8
Інші надход­ження 3414,4 2325,4 4004,0 172,2 589,7 17,3 – 7,4
Трансферти 2942,3 4027,9 4415,5 109,6 1473,2 50,1 18,4
Усього доходів 16094,8 13678,5 18622,5 136,1 2527,7 15,7 – 8,7
ВИДАТКИ
Державне уп­равління 493,4 172,3 741,6 430,3 248,1 50,3 18,6
Нац. оборона 8,4 2,5 7,1 284,9 – 1,2 – 14,5 – 32,5
Правоохоронна діяльність 174,5 81,2 257,1 316,5 82,5 47,3 16,2
Освіта 3470,6 3662,5 4323,3 118,0 852,7 24,6 – 1,7
Охорона здо­ров’я 3449,7 3860,8 4152,0 107,5 702,3 20,4 – 5,0
Соц. захист 2166,4 2430,9 2297,6 94,5 131,2 6,1 – 16,3
Сільське гос- по­дарство 218,4 259,4 351,7 135,6 133,4 61,1 27,1
Інші видатки 6092,7 3208,8 6245,6 194,6 152,8 2,5 – 19,1
Усього видатків 16074,0 13678,5 18375,8 134,3 2301,8 14,3 – 9,8

Розраховано за даними Державного казначейства України

Додаток 9

Частка доходів місцевих бюджетів у структурі зведеного бюджету України в 1992 — 2001 рр.

Додаток 10

Частка видатків місцевих бюджетів у структурі зведеного бюджету України в 1992 — 2001 рр.

Додаток 11

Співвідношення регулюючих і закріплених загальнодержавних податків і зборів у доходах місцевих бюджетів у 1992 — 2000 рр.*

(%)

Назва 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Частка регулюючих загальнодержавних податків у доходах міського бюджету 92 91,6 92,3 86,9 82,1 78,8 70,6 64,8 53,8
Частка закріплених загальнодержавних податків у доходах міського бюджету 8 8,4 7,7 13,1 17,9 21,2 29,4 35,2 46,2

* Розраховано за даними Міністерства фінансів України

Додаток 12

Співвідношення частки регулюючих і закріплених загальнодержавних податків і зборів у доходах місцевих бюджетів у 1992 — 2000 рр.

Додаток 13

Динаміка зміни часток офіційних трансфертів у доходах місцевих бюджетів*

(%)

Роки 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Частка офі­цій­них транс­фертів у скла­ді доходів місце­вих бюд­жетів 0,49 9,3 5,6 7,5 17,4 14,3 18,3 23,9

* Розраховано за даними Міністерства фінансів України

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Слав­кова. Місцеві фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Слав­кова. — К.: КНЕУ,2002. — 184 с.. 2002

Еще по теме додатки: