<<
>>

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За несвоєчасне надання кредиту, Банк сплачує Позичальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, обрахованої від суми ненаданого кредиту за кожен день прострочення, але не більше 5 % від суми кредиту.

6.2. За несвоєчасне (неналежне) повернення кредиту та/або процентів, Позичальник сплачує Банку пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, обрахованої від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення але не менше ніж 3 (три гривні) в день за кожний день прострочення.

6.3. За ненадання Позичальником Банку у встановлені цим Кредитним договором строки будь-яких документів, обов`язок надання яких передбачений цим Кредитним договором, порушення Позичальником умов п.5.2.6. Кредитного договору, а також за не повідомлення Позичальником Банку про факти, зазначені у п.п. 5.2.5, 5.2.7. цього Кредитного договору Позичальник сплачує Банку штраф у розмірі 1% процент від загальної суми отриманого кредиту за кожен факт порушення.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Кредитний договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

8. ДЕТАЛЬНИЙ РОЗПИС СУКУПНОЇ ВАРТОСТІ КРЕДИТУ ДЛЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА

8.1. На виконання вимог чинного законодавства Банк повідомляє Позичальника про сукупні витрати, що понесе Позичальник при оформлені, отриманні та обслуговуванні кредиту.

У разі укладення даного Кредитного договору Позичальник понесе наступні витрати:

8.1.1 Процент за користування кредитом згідно п. 1.3. Кредитного договору;

8.1.2.Комісійні витрати згідно Додатку № 1 до Кредитного договору.

База розрахунку всіх комісій (тарифів) зазначається у Тарифах Банку.

8.1.3. Інші фінансові зобов’язання Позичальника, які виникають на користь третіх осіб згідно з вимогами законодавства України та/або умовами Кредитного договору, та зазначені у Додатку № 1 до Кредитного договору.

8.2. Сукупна вартість кредиту з урахуванням процентної ставки за ним, вартості всіх супутніх послуг та інших фінансових зобов'язань Позичальника, які пов'язані з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту (із вказанням її в процентному значенні та в грошовому виразі у валюті платежу за Кредитним договором), у вигляді  реальної процентної ставки (у процентах річних), яка точно дисконтує всі майбутні грошові платежі Позичальника за кредитом до чистої суми виданого кредиту та абсолютне значення подорожчання кредиту (у грошовому виразі), розрахунок якого здійснюється шляхом підсумовування всіх платежів (проценти за користування кредитом, усі платежі за супутні послуги, пов'язані з наданням кредиту, його обслуговуванням  і погашенням), здійснених Позичальником, як на користь Банку так і третіх осіб під час отримання, обслуговування та погашення кредиту вказані в Додатку №1 до Кредитного договору.

8.3. Банком додаткова плата за погашення кредиту, процентів та комісійних з Позичальника не стягується.

<< | >>
Источник: ДІДЕНКО В.М., ЮРІЙ Е.О., ПІДЛИПЧАК О.А., ЛИСЕНКО Ж.П.. ОСНОВИ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ Чернівці, БДФА 2009. 2009

Еще по теме 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН: