<<
>>

3. УМОВИ І ПОРЯДОК ВИДАЧІ ТА ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ

3.1. Банк здійснює видачу кредиту Позичальнику протягом 5-ти банківських днів з моменту вступу в дію даного Кредитного договору.

3.2. У разі, якщо Позичальник на протязі 5-ти банківських днів з моменту вступу в дію даного Кредитного договору не отримав кредит, даний Кредитний договір припиняє свою дію.

3.3. Для обліку заборгованості за кредитом Банк відкриває кредитний рахунок та інші необхідні для цього

рахунки.

3.4. Надання кредиту за цим Кредитним договором не вимагає від Позичальника відкриття додаткового поточного рахунку в Банку.

3.5. Надання кредиту здійснюється Банком Позичальнику наступним чином:

Валюта/готівка

3.5.1. Банк надає Позичальнику кредит в __________в готівковій формі;

3.5.2. Датою наданя кредиту є дата отримання Позичальником суми кредиту з каси банку.

Грн./безготівка

3.5.1. Банк здійснює перерахування кредитних коштів з кредитного рахунку на рахунок Продавця _________________ № ___________у___________, МФО_______, ЄДРПОУ ________.

3.5.2. Датою наданя кредиту є дата перерахування кредитних коштів з кредитного рахунку на рахунок Продавця

Грн./готівка

3.5.1. Банк надає Позичальнику кредит в __________в готівковій формі.

3.5.2. Датою наданя кредиту є дата отримання Позичальником суми кредиту з каси банку.

3.6. У видачі кредиту Позичальникові може бути відмовлено частково або в повному обсязі з підстав, що передбачені чинним законодавством України, та у випадках:

- порушення Позичальником своїх зобов'язань за Кредитним договором (в тому числі невиконання умов п.5.2.1. даного Кредитного договору);

- порушення іпотекодавцем (поручителем, гарантом, майновим поручителем) зобов'язань за договором, що забезпечує виконання Позичальником зобов'язань за Кредитним договором;

- вчинення іпотекодавцем дій на припинення іпотеки, що забезпечує виконання Позичальником зобов'язань за Кредитним договором;

- розірвання депозитного договору (договору банківського вкладу) та /або дострокової вимоги повернення вкладу, якщо майнові права на вклад є забезпеченням виконання зобов'язань Позичальником за Кредитним договором;

- відсутності забезпечення виконання зобов'язань Позичальником за Кредитним договором;

- погіршення фінансового стану Позичальника, який визначається за методикою Банку, та за наявності інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий кредит своєчасно не буде повернений.

3.7.

Повернення кредиту здійснюється Позичальником у валюті кредиту шляхом внесення відповідної готівкової суми в касу банку або шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок № 3739.____________, кошти з якого списуються на кредитний рахунок Позичальника. Датою повернення кредиту є дата зарахування грошової суми, що позичалася, на рахунок №3739.____________.

3.8. Погашення заборгованості за Кредитним договором Позичальником здійснюється в наступній черговості:

- прострочена заборгованість за нарахованими процентами;

- прострочена заборгованість за кредитом;

- прострочені комісії;

- строкова заборгованість за нарахованими процентами;

- строкова заборгованість за кредитом;

- штрафні санкції (штраф, пеня) за порушення строків повернення кредиту та сплати процентів, інших зобов`язань, встановлених цим Кредитним договором.

3.9. Повернення кредиту, сплата процентів за користування кредитом, погашення іншої заборгованості за Кредитним договором може здійснюватись поручителем, майновим поручителем, гарантом та будь-якою іншою особою.

<< | >>
Источник: ДІДЕНКО В.М., ЮРІЙ Е.О., ПІДЛИПЧАК О.А., ЛИСЕНКО Ж.П.. ОСНОВИ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ Чернівці, БДФА 2009. 2009

Еще по теме 3. УМОВИ І ПОРЯДОК ВИДАЧІ ТА ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ: