<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 року №898 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №38
 2. Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати: Закон України від 19 червня 2003 року №979 – ІV // Урядовий кур’єр.
  – 2003. - №154
 3. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3480-ІV.
 4. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 16 липня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №47
 5. Про іпотечні облігації : Закон України від 22 грудня 2005 року № 3273-IV.
 6. Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії “Київміськбуд”: Закон України від 7 лютого 2002 року №3044 – ІІІ
 7. Основні напрями розвитку фондового ринку України на 2006-2010 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 березня 2006 року № 131-р.
 8. Александрова М.О. Глобальні наслідки іпотечної кризи в США // Актуальні проблеми економіки .- 2008. - №8 (86). – с. 23-28.
 9. Базилевич В.Д., Погорєльцева Н.П. Іпотечний ринок. – К.: Знання, 2008. – 717с.
 10. Бовкун А. Страхові компанії побоюються обов’язкового страхування предметів іпотеки // Галицькі контракти. – 2003. - №24. – С.10
 11. Бузырев В.В. Экономика жилищной сферы: Уч. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 256с.
 12. Бублик Є. // Диверсифікація фінансових інструментів на іпотечному ринку України // Ринок цінних паперів України. – 2006. - №1-2. – с. 73-78
 13. Волков С. Перспективи розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні // Вісник НБУ. – 2003. - №6. – С. 49-54
 14. Власова Н., Круглова О., Безгінова Л. Фінанси підприємств: Навч. посібник.- К.: ЦНЛ, 2007.-271 с.
 15. Долгий Л. Роль і місце іпотечного кредитування в умовах відновлення агропромислового виробництва та реальне значення ціни землі як об’єкта застави // Вісник НБУ.
  – 2003. - №1. – С. 26-27
 16. Доценко-Білоус Н. Перспективи іпотечного буму в Україні / Цінні папери України. – 2005. - №20. – С. 8-10
 17. Драпіковський О., Іванова І. Оцінка нерухомості при іпотечному кредитуванні // Українське комерційне право. – 2002. – №2.- с. 59-67.
 18. Євтух О. Моделі іпотечних механізмів і вплив на них різноманітних факторів // Вісник НБУ. – 2001. - №3. – С. 54-55
 19. Євтух О. Оцінка вартості іпотечної банківської позики // Вісник НБУ. – 2001. - №3. - С. 48-50
 20. Євтух О. Іпотечний механізм інвестування. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2003. – 258 с.
 21. Євтух О. Житлова іпотека: фінансово-економічний аспект // Вісник НБУ. – 2000. - №4. – С. 51-52
 22. Євтух О. Типові ризики іпотечного капіталу та управління ними // Вісник НБУ. – 2001. - №11. – С. 43-46
 23. Євнух О. Оцінка нерухомості в Україні // Фінанси України.- 2006.- №6.- с.86-99.
 24. Євтух О. Аграрна іпотека – ринковий механізму ефективного використання ресурсів // Вісник НБУ. – 2000. - №10. – С. 40-43
 25. Іпотечне кредитування: Навч. посібник // За ред. О.С. Любуня та інш. – К.: ЦНЛ, 2005. –392 с.
 26. Іпотечний ринок в Україні: Міжнар. наук.-практ. конф. – К.: НДФІ, 2002. – 248с.
 27. Любунь О.С., Кіреєв О.І. Іпотечне кредитування: Теоретичні основи іпотеки, інструменти і моделі фінансування та рефінансування житлового будівництва: Навч. посібник.- К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2006. – 299 с.
 28. Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2004. – 348 с.
 29. Ковальчук Е.А. Резерви ринку навчальних послуг у фінансово-банківській сфері // Фінанси України. – 2003. - №11. – С.12-19
 30. Коробейников М. Роль кредитования АПК в период становления рыночных отношений // Финансовый бизнес. – 2000. - №1. – С. 33-38
 31. Косенко О. Іпотечне кредитування // Цінні папери України. – 2005. - №12. – С. 8-9
 32. Кондрашихин А., Рожманов В., Пепа Т., Федорова В. Фондовый рынок: Учеб. пособие.- К.: ЦУЛ, 2008.-376 с.
 33. Копишинська Н.В.
  Становлення іпотеки в Україні //Фінанси України. – 2004.-№5.-с.54-60.
 34. Кравченко В.І. Іпотечний ринок житла – інституту регулювання соціально-економічного розвитку // Наукові праці НДФІ. – 2003. - №1 (20). – С. 8-9
 35. Красникова О.М. З історії іпотечного кредитування в Україні // Фінанси України. – 1998. – 34. – с. 94-104
 36. Кручок С. Емісія іпотечних цінних паперів як засіб рефінансування // Вісник НБУ. – 2001. - №3. – С. 38-40
 37. Кручок С. Фактори надійності іпотечних операцій // Вісник НБУ. – 2001. - №10. – С. 20-21
 38. Кручок С. Дотримання економічних нормативів як фактор надійності іпотечних банків // Вісник НБУ. – 2001. - №2. – С. 32-33
 39. Кручок С. Про історію розвитку і правове забезпечення іпотечних відносин у Центрально –Східній Європі та в Україні //Економіка України.- 2001.- №10.- с. 68-72.
 40. Лабецька Л. Історико-правові аспекти іпотеки // Регіональна економіка.- 2007.-№1.- с.209-214.
 41. Левченко З. Іпотека: без державної підтримки не обійтись // Цінні папери України. – 2005. - №20. – С. 6-7
 42. Левченко З. Іпотечне кредитування // Цінні папери України .-2008. -  №9.- с.24-25.
 43. Лагутін В. Іпотечний кредит в Україні: перспективи і можливі наслідки // Банківська справа.-2003.-№4 .-с.42-51.
 44. Лагунін В.Д. Становлення і розвиток системи іпотечного кредитування // Фінанси України .-2004.-№1.- с. 75-82.
 45. Любунь О.С., Кіреєв О.І. Іпотечне кредитування: Теоретичні основи іпотеки, інструменти і моделі фінансування та рефінансування житлового будівництва: Навч. посібник.- К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2006. – 299 с.
 46. Любунь О., Кірєєв О., Денисенко М. П. Іпотечний ринок: Підручник.- К.: Атіка, 2006.-288 с.
 47. Мозговий О. Основні засади розвитку іпотечного сегменту фондового ринку в Україні // Ринок цінних паперів України. – 2004. - №1-2. – С. 3-6
 48. Мякишевська О.М. Стан і перспективи іпотечного кредитування // Фінанси України. – 2003. - №11. – С. 112-117
 49. Міжнародні фінанси.: Підручник / За ред.
  д.е.н., проф. О.І. Рогача. – К.:. Либідь, 2003. – 784 с.
 50. Опарін Є. Ринок іпотечного кредитування в Україні // Ринок цінних паперів України. – 2004. - №1-2. – С. 45-50
 51. Паливода К.В. Концептуальні основи та етапи розвитку іпотечного ринку в Україні // Наукові праці НДФІ. – 2002. - №4 (19). – С. 3-7
 52. Паливода К. Становлення та розвиток іпотечного ринку житла в Україні  // Вісник НБУ.- 2006.- №12.- с. 3-9.
 53. Політика і розвиток сільського господарства в Україні / Під. Ред. Ш. фон Крамона-Таубаделя, С. Зорі. – К.:. Альфа-Принт, 2001. – 256 с.
 54. Пурій Г. Банківське іпотечне кредитування в Україні та проблеми його розвитку // Інвестиції: практика та досвід. -2008.- №15. – с. 15-18.
 55. Ринок боргових цінних паперів в Україні: суперечності та тенденції розвитку: Монографія // За ред. д. е. н., проф. І. О. Лютого.- К.: ЦНЛ, 2008.-432 с.
 56. Румянцева С. Іпотечне кредитування в Західній Україні (кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст.) // Цінні папери України. – 2005. - №20. – с. 12
 57. Розвиток іпотеки. Інформація. // Цінні папери України. – 2005. - №20. – С. 7
 58. Слинько Д. Іпотека “за повною програмою” // Галицькі контракти. – 2003. - №24. – С. 8-9
 59. Ткаченко Н. В. Страхування: Навч. посібник.- К.: Ліра-К, 2007.-376 с.
 60. Третяк А.М. Концептуальні основи оцінки землі. – К.: 2001. – 114 с.
 61. Тригуб Є. Іпотека в правовому вимірі // Віче.-2005.- №4.- с. 47-50.
 62. Філіна Г. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посібник.- К.: ЦНЛ, 2007.-320 с.
 63. Ходаківська В., Беляєв В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика / Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2002. – 616 с.
 64. Хорін Л. Якість страхових послуг для іпотеки // Вісник НБУ. – 2004. - №2. – С. 28-29
 65. Чечелюк О. Іпотека в Україні: потрібна концепція // Вісник НБУ. – 2000. - №12. – С. 43-44
 66. Чесноков В. Фінансові інструменти: Навч. посібник.- К.: ЦНЛ, 2008.-288 с.
 67. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2003. – 535 с.
 68. Шевченко З. Іпотечне кредитування //Цінні папери України. – 2008. - №9. – с. 24-25.
 69. Юргелевич С. Основні принципи іпотеки та іпотечне кредитування // Вісник НБУ. – 2002. - №1. – С. 33-35

<< | >>
Источник: ДІДЕНКО В.М., ЮРІЙ Е.О., ПІДЛИПЧАК О.А., ЛИСЕНКО Ж.П.. ОСНОВИ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ Чернівці, БДФА 2009. 2009

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: