<<
>>

5. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Банк зобов'язаний:

5.1.1.Надати Позичальникові грошові кошти (кредит) у розмірі та на строк, що встановлений в п.1.1. Кредитного договору та в порядку і на умовах, встановлених Кредитним договором;

5.1.2.

Прийняти виконання зобов`язань, запропоноване за Позичальника будь-якою іншою особою;

5.1.3. Забезпечити Позичальника консультативними послугами з питань виконання цього Кредитного договору.

    1. Позичальник зобов'язаний:

5.2.1. До отримання кредиту укласти правочини, що забезпечують виконання зобов`язань по даному Кредитному договору у відповідності до п.2.1. Кредитного договору; не пізніше ніж за день до отримання кредиту забезпечити  страхування за свій рахунок в акредитованій Банком страховій компанії майно, яке є забезпеченням виконання умов цього Кредитного договору на його повну вартість на користь Банку, та сплатити страховий платіж від ризиків: випадкового знищення, пошкодження або псування в результаті:

- спливу рідини з водопровідних, каналізаційних та протипожежних систем внаслідок їх пошкодження , в т.ч. сусідських приміщень;

- пожежі;

- протиправних дій третіх осіб;

- стихійного явища характерного для данної місцевості (у разі розташування майна в місці сходження лавин або в місці паводків)

Договір страхування укладається терміном не менше ніж на один рік з одноразовою оплатою страхового платежу за даний термін страхування та подальшим щорічним переукладенням договору страхування на протязі дії Кредитного договору. На момент видачі кредиту, договір страхування майна повинен вступити в дію, що підтверджується шляхом надання Банку відповідних документів (копії договору страхування та платіжних документів про сплату страхових платежів. Кожний наступний договір страхування повинен бути укладений із здійсненням страхового платежу в термін не пізніше останнього дня дії попереднього договору страхування на умовах попереднього договору страхування в акредитованій банком страховій компанії.

Позичальник на протязі двох банківських днів з моменту укладення кожного наступного договору страхування надає Банку копії договорів страхування та платіжних документів про сплату страхових платежів протягом всього строку дії цього Кредитного договору. Отримувачем страхового відшкодування (вигодонавубачем) виступає ВАТ «ФОЛЬКСБАНК». Сторони дійшли згоди, що у випадку, якщо Позичальник не виконає вищезазначені умови щодо страхування майна, процентна ставка за користування кредитними коштами по цьому Кредитному договору збільшується на розмір визначений в п.1.3. даного Кредитного договору.

5.2.2. Повернути Банку отриманий кредит в повному обсязі, в строк та у порядку, встановлених Кредитним договором;

5.2.3. Сплатити Банку проценти за користування кредитом у розмірі та порядку, що встановлені Кредитним договором;

5.2.4. Забезпечувати погашення кредиту відповідно до умов п.1.2. Кредитного договору;

5.2.5. До дня отримання кредиту, та в подальшому протягом строку дії Кредитного договору, повідомляти Банк про всі судові справи за участю Позичальника (поручителя, гаранта, майнового поручителя), в яких Позичальник (поручитель, гарант, майновий поручитель) бере участь в якості позивача, відповідача чи третьої особи, в тому числі справи про відновлення платоспроможності поручителя, гаранта, майнового поручителя або визнання їх банкрутами, справи про припинення діяльності поручителя, гаранта, майнового поручителя, відкриття виконавчого провадження тощо, а також про всі інші справи (спори, обставини), які можуть призвести до погіршення (зміни) фінансового стану Позичальника (поручителя, гаранта, майнового поручителя);

5.2.6. У продовж дії Кредитного договору:

  • не отримувати кредити в інших банківських установах або інших фінансових установах без попередньої письмової згоди Банку;
  • не надавати порук по відношенню до інших юридичних та фізичних осіб без попередньої письмової згоди Банку;
  • сприяти представникам Банку при проведенні перевірки цільового використання кредиту, предмету застави (іпотеки), допускати до місця знаходження заставленого майна;

5.2.7.

Письмово повідомити Банк про зміну місця проживання та місця праці, номерів телефонів у триденний строк з моменту настання таких змін;

5.2.8. Сплачувати комісії Банку в розмірах та в терміни, визначені у Додатку № 1 до даного Кредитного договору.

5.2.9. Повністю повернути кредит та сплатити нараховані проценти, а також можливі штрафні санкції (пеня, штраф), незалежно від строку настання виконання зобов'язання за цим Кредитним договором у наступних випадках:

- затримання сплати частини кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць; або

- перевищення сумою заборгованості суми кредиту більш як на десять процентів; або

- несплати Позичальником більше однієї виплати, яка перевищує п'ять процентів суми кредиту;

- порушення іпотекодавцем (заставодавцем, поручителем, гарантом, майновим поручителем) зобов'язань за договором, що забезпечує виконання Позичальником зобов'язань за Кредитним договором;

- вчинення іпотекодавцем дій на припинення іпотеки, що забезпечує виконання Позичальником зобов'язань за Кредитним договором, в т.ч. щодо розірвання депозитного договору та/або дострокової вимоги повернення вкладу за депозитним договором, якщо майнові права на вклад є забезпеченням виконання Позичальником зобов'язань за Кредитним договором;

- надання Позичальником недостовірних даних при оформленні кредиту;

- знищення, втрати, пошкодження, зменшення вартості предмету іпотеки;

- повідомлення Банку недостовірних даних щодо предмету іпотеки Позичальником або заставодавцем - майновим поручителем;

- відмови Позичальника або іпотекодавця - майнового поручителя замінити предмет іпотеки на вимогу Банку у випадках визначених у договорі іпотеки;

- погіршення фінансового стану Позичальника (поручителя, гаранта, майнового поручителя), який визначається за методикою Банку, або порушення проти поручителя, гаранта, майнового поручителя справи про банкрутство;

- у випадку відмови Позичальника або іпетекодавця - майнового поручителя від переоцінки переданого в іпотеку майна у відповідності до умов договору іпотеки, яке виступає в якості забезпечення виконання зобов’язань за Кредитним договором;

- невиконання Позичальником інших вимог Кредитного договору та/або вимог чинного законодавства України, що стосуються кредитування;

- іншого істотного порушення умов Кредитного договору.

Якщо Банк при настанні вищезазначених обставин вимагає здійснення внесків, строк сплати яких не настав, або повернення кредиту, такі внески або повернення кредиту повинні бути здійснені Позичальником протягом тридцяти календарних днів з дати одержання повідомлення про таку вимогу від Банку, але в будь-якому разі не пізніше сорока п'яти календарних днів з дня направлення Банком відповідного повідомлення Позичальнику. Якщо протягом цього періоду Позичальник усуне порушення умов Кредитного договору, вимога Банку втрачає чинність.

5.2.10. Періодично, не рідше ніж один раз на рік з дня підписання Кредитного договору надавати Банку інформацію про доходи (довідку про доходи або інші документи), а також інформацію про відсутність заборгованості по сплаті обов`язкових платежів за майно, яке є предметом іпотеки. У разі необхідності за першою  вимогою Банку надати інформацію про доходи (довідку про доходи або інші документи) протягом 5-ти робочих днів з моменту отримання такої вимоги.

5.3. Банк має право:

5.3.1. У разі невиконання або неналежного виконання Позичальником зобов'язань за Кредитним договором:

- списати з рахунків Позичальника суми боргу на підставі свого розпорядження про примусову сплату боргового зобов'язання;

- звернути стягнення на предмет застави (іпотеки) та інше майно, яке надане в якості забезпечення виконання зобов`язань Позичальника за Кредитним договором;

- звернутися до суду з позовом про стягнення заборгованості за Кредитним договором;

- вимагати виконання зобов'язань за Кредитним договором від поручителя, гаранта, майнового поручителя;

5.3.2. Змінювати розмір процентів за користування кредитом в порядку передбаченому Кредитним договором;

5.3.3. Зупинити видачу кредиту або відмовити у видачі кредиту відповідно до п.3.6. Кредитного договору.

5.4. Позичальник має право:

5.4.1. Відмовитися  від  одержання  кредиту частково або в повному обсязі, повідомивши про це Банк до встановленого  Кредитним договором  строку  його  надання.

5.4.2. Достроково повернути наданий кредит та нараховані проценти за користування кредитом, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних виплат.

5.5. Позичальник доручає Банку самостійно здійснювати договірне списання коштів з рахунку/ків Позичальника №________________, №_________ відкритого/тих у ВАТ «ФОЛЬКСБАНК», МФО 325213 в сумі необхідній для виконання Позичальником своїх зобов`язань за Кредитним договором у випадку, якщо в день настання будь-якого платежу, який повинен бути здійснений Позичальником згідно умов Кредитного договору, цей платіж не буде здійснено самостійно Позичальником в повній сумі. При цьому, у випадку здійснення договірного списання, Банк має право додатково списати кошти в сумі необхідній для покриття витрат, пов'язаних з здійсненням договірного списання, згідно тарифів Банку.  Зазначене положення є правом, але не обовязком Банку та не звільняє Позичальника від відповідальності за несвоєчасне виконання чи невиконання своїх зобовязань за Кредитним договором.

ДЛЯ КРЕДИТНИХ ДОГОВОРІВ, В ЯКИХ ПОЗИЧАЛЬНИК – ЗАСТАВОДАВЕЦЬ (ІПОТЕКОДАВЕЦЬ)

5.6. Позичальник доручає Банку самосітйно здійснювати договірне списання коштів з рахунку/ків Позичальника №________________, №_________ відкритого/тих у ВАТ «ФОЛЬКСБАНК», МФО 325213 в сумі необхідній для виконання Позичальником своїх зобов`язань щодо сплати страхових платежів, визначених договором страхування майна, яке є забезпеченням виконання умов Кредитного договору (надалі – Договір страхування), якщо в день настання будь-якого платежу, який повинен бути здійснений Позичальником згідно умов Договору страхування, цей платіж не буде здійснено самостійно Позичальником в повній сумі. Зазначене положення є правом, але не обовязком Банку та не звільняє Позичальника від відповідальності за несвоєчасне виконання чи невиконання своїх зобовязань за Кредитним договором та Договором страхування.

<< | >>
Источник: ДІДЕНКО В.М., ЮРІЙ Е.О., ПІДЛИПЧАК О.А., ЛИСЕНКО Ж.П.. ОСНОВИ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ Чернівці, БДФА 2009. 2009

Еще по теме 5. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН: