<<
>>

ПЕРЕДМОВА

Стрімкий розвиток іпотечного кредитування в Україні та його провідна роль в економічній і соціальній сферах зумовлюють необхідність державного регулювання іпотечних відносин як на національному, так і на регіональному рівні.

Особливо це стосується розвитку житлової іпотеки, попит на яку зростає з кожним роком. Саме житлове кредитування здатне забезпечити населення доступним житлом та поліпшити житлові умови мільйонів нужденних. Це найбільш актуально в умовах пошуку ефективних шляхів вирішення житлової проблеми населення України, підвищення доступності житла, що є найважливішими соціально-економічними завданнями внутрішньої політики держави. Тому розробка єдиної політики державного та регіонального регулювання іпотечних відносин є провідною функцією держави. На жаль, в Україні поки що така політика є досить абстрактним поняттям, бо ще не обґрунтованоїї основну мету, не визначено стратегію та основні напрями її реалізації.

Актуальність цієї теми для України визначається тим, що проблеми розвитку ринкової економіки в нашій державі заставляють в першу чергу звертати увагу на пошук нових додаткових джерел, інноваційно-інвестиційних інструментів оновлення виробничого потенціалу та інтенсифікації на цій основі економіки України. Нарощування інвестиційних складових економічного зростання, в тому  числі іпотеки – це ключ до зростання ВВП, створення нових робочих місць, нових виробництв, розвитку малого і середнього бізнесу.

Враховуючи важливість іпотеки у капіталізації надлишків ресурсів для довгострокового інвестування, стабілізації та розширення дохідної бази бюджету, подолання інфляції, необхідно в нашій державі в першу чергу звернути увагу на визначальний фактор існування іпотеки – надійне правове середовище у таких напрямках:

  • право власності на нерухомість, включаючи землю;
  • захист права купівлі-продажу;
  • надійна система реєстрації права власності та операцій з нерухомістю, взяти до уваги також і ті фактори, які можуть суттєво заважати розвитку іпотеки в Україні;
  • відсутність іпотечних традицій, відсутність високо рейтингових банківських іпотечних інститутів, низький рівень розвитку інвестиційних інвесторів (страхових, пенсійних, лізингових, інших фондів і компаній).

Потрібне прийняття нових законів, які б визначили напрямки функціонування ринку іпотечних цінних паперів, регламентували процеси емісії, обігу іпотечних цінних паперів.

Отже, створення іпотечного ринку пов’язане з вирішенням комплексу складних юридичних, політичних, соціальних, економічних, психологічних проблем в Україні, але вирішення даних проблем варті усіх наших зусиль, бо запровадження іпотеки, іпотечного ринку, іпотечних цінних паперів значно посилить ефект у створенні макроекономічних передумов для сталого та довгострокового економічного зростання, значного підвищення ділової та інвестиційно-інноваційної діяльності, формування конкурентноспроможних суб’єктів господарювання, розширення внутрішнього ринку, пожвавлення ринків землі, житла, нерухомості. Іпотечний ринок має стати в Україні основним фактором капіталовкладень у житлове будівництво, сільське господарство, міську інфраструктуру, промисловість.

Дослідження питання іпотеки і іпотечного ринку  переконує, що українські вчені, фахівці постійно звертають увагу на розвиток іпотеки в Україні, значення її для вирішення питань і проблем, які є як в економіці так і в соціальній сфері. Найчастіше звертаються до цієї теми у "Віснику НБУ", журналах "Фінанси України", "Економіка України", "Банківська справа", науковому збірнику "Наукові праці НДФІ", "Галицьких контрактах", журналах "Ринок цінних паперів України", "Цінні папери України". Іпотека сьогодні привертає до себе все більше уваги з боку практиків і науковців, насамперед з країн перехідної економіки, в яких іпотечні відносини, як і в Україні, перебувають на стадії становлення, формування відповідного правового поля. Тут можна назвати праці А. Асаула,  Г. Онищука, Н. Рогожиної, Н. Пастухової, І. Балабанова, Н. Щербакова, О. Євтуха, С. Кручка, О. Чечелюка, Л. Чігерової, 3. Ігумнової, М. Богданової, В. Флоринського, О. Федорченка, В.Базилевича, Н.Погорєльцева, О.Любунь, М.Денисенко, К.Паливода, С.Румянцева,               В. Кудрявцева, О.Тригуб, Н. Косарєвої та інших, в яких висвітлюються різноманітні питання іпотечного кредитування. Однак перелік проблем, які порушують зазначені та інші автори, не є вичерпним, що цілком логічно з погляду поточного стану розвитку цієї системи, з одного боку, та внутрішньої природи - з іншого.

Вагомий внесок в розробку проблем іпотечного кредитування внесли такі зарубіжні економісти, як М.Левін, Джон Ф.Маршал, Л.Міхаел, М.Шнайдерман, Дж.Фрідман.

Метою даного навчального посібника є охарактеризувати теоретичну базу іпотеки, іпотечного ринку, іпотечного кредитування та оцінити необхідність проблеми перспективи іпотечного кредитування в Україні.

Навчальний посібник призначено для вивчення дисципліни "Основи іпотечного ринку" у процесі підготовки фахівців галузі знань "Економіка та підприємництво".

Навчальний посібник буде корисним як для студентів, так і для усіх тих, хто цікавиться іпотечним кредитуванням, функціонуванням іпотечних ринків та дією іпотечних механізмів в системі фінансових та економічних відносин.

Посилання на використані джерела в тексті навчального посібника відповідають номеру джерела у списку літератури по кожній темі. Загальний список використаних джерел, представлений наприкінці посібника, повинен допомогти студентам у поцесі більш широкого засвоєння тем дисципліни, написання науково-пошукових робіт тощо.

Автори навчального посібника висловлюють подяку викладачам та студентам, які сприяли написанню даного посібника, та сподіваються, що матеріали навчального посібника стануть у нагоді студентам і будуть корисними для тих, хто цікавиться проблемами формування і розвитку ринкових відносин з приводу іпотечного кредитування. Автори також будуть вдячні усім фахівцям та науковцям з даної проблематики за їх пропозиції щодо висвітлення окремих питань.

<< | >>
Источник: ДІДЕНКО В.М., ЮРІЙ Е.О., ПІДЛИПЧАК О.А., ЛИСЕНКО Ж.П.. ОСНОВИ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ Чернівці, БДФА 2009. 2009

Еще по теме ПЕРЕДМОВА: