<<
>>

Іпотечне кредитування в Західній Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

До середини XIX ст. у Галичині, на Буковині та Закарпатті, як і на всій території Австро-Угорщини, не існувало інститутів іпотечного кредитування. Певні операції у цій сфері здійснював ряд місцевих громадських установ, які задовольняли потребу населення у кредитах.

У другій половині XIX ст. – на початку XX ст. у Західній Україні одночасно з розвитком ринку землі та міської нерухомості почали виникати іпотечні фінансові установи.

Перші іпотечні установи. Система іпотечного кредиту Західної України була представлена двома групами фінансових установ. До першої групи належали акціонерні банки, головною метою яких було отримання прибутків. Другу групу складали кредитні установи, діяльність яких базувалась не стільки на отриманні прибутку, скільки на задоволенні суспільних потреб у кредиті. До таких установ належали провінційні іпотечні банки, крайові кредитові товариства, а також відділи довгострокового кредиту при ощадних касах. Однією з особливостей діяльності іпотечних кредитних установ у Західній Україні було їх намагання зробити іпотечний кредит доступним не лише для великих землевласників, а й для селян.

Перші спроби налагодження системи іпотечного кредитування на території західноукраїнських земель слід віднести до 40-х років XIX ст. Так, у 1841 році у Львові зусиллями місцевих поміщиків було створено державну кредитну установу – Земельне кредитне товариство, яке почало надавати іпотечні позики під заставу сільського нерухомого майна та землі. Товариство мало регіональний характер, оскільки діяло тільки на території Галичини і Буковини.

У 1856 році при Австрійському національному банку, згодом перейменованому на Австро-Угорський банк, було відкрито іпотечний відділ, який мав надавати іпотечні позики населенню всієї Австро-Угорської імперії, у тому числі мешканцям Галичини, Буковини та Закарпаття.

Одним із перших іпотечних банків у Західній Україні став Галицький акціонерний гіпотечний банк, створений у 1867 році у Львові.

Він надавав позики заставними листами під заставу міського та сільського нерухомого майна. Обсяг позики обмежувався 50% від вартості нерухомості чи 33,3% від вартості лісових ділянок, що надавалися у заставу. Крім того, банк проводив і ряд інших банківських операцій, зокрема надавав короткострокові вексельні та ломбардні кредити, приймав на зберігання цінні папери, вклади від населення на звичайні та валютні книжки тощо. У 1914 році обсяг наданих банком кредитів становив 207 млн. крон. Банк мав ряд відділень в інших українських містах, зокрема у Чернівцях і Тернополі.

У 1868 році у Львові з метою фінансової підтримки галицьких та буковинських селян було створено Рустикальний банк, який позичав гроші переважно дрібним власникам землі та ремісникам під заставу нерухомості. Банк надавав іпотечні позики у розмірі, який не мав перевищувати 3/5 вартості землі, не обтяженої боргами. Кредит видавався у 6%-х заставних листах і мав бути погашений протягом 6-14 років. Позика надавалася також грошима у розмірі до 1/5 вартості заставленого майна терміном на один рік та з наступною сплатою протягом двох років. У разі неплатоспроможності позичальника банк продавав його майно на аукціоні.

Слід зазначити, що на території Західної України Рустикальний банк мав велику популярність; протягом 11 років свого існування він надав населенню близько 63 тис. позик. Однак у діяльності банку спостерігався ряд значних недоліків. Так, надаючи кредити, він не обтяжував себе попередньою перевіркою фінансового стану позичальника, цільового використання позики, а також своєчасної сплати боржником належних відсотків. Таким чином, досить поширеним явищем була значна заборгованість позичальників іпотечного кредиту, що змушувало банк продавати на аукціоні заставлене майно. А це, у свою чергу, стало однією із причин банкрутства Рустикального банку та його ліквідації.

Розвиток ринку іпотеки. Наприкінці ХІХ ст. – на початку XX ст. впливовою банківською установою на ринку іпотечного кредиту Західної України був Крайовий банк.

Він посідав провідне місце серед всіх банків Галичини: на його частку припадало 30% капіталів, 33% короткострокових кредитів, 60% іпотечних кредитів та 70% вкладів всіх банківських установ регіону. Банк було засновано у 1881 році з ініціативи галицького Крайового сейму, який здійснював його загальне керівництво через спеціальний крайовий відділ. Крайовий сейм призначав раду банку, яка складалась із 13 осіб. Первісно статутний капітал банку складав 1 млн. гульденів (або 2 млн. крон, які стали грошовою одиницею імперії з 1892 p.), а в 1907 році він збільшився до 15 млн. крон.

Основною ціллю діяльності Крайового банку було здешевлення іпотечного кредиту, що зробило б його доступнішим не лише для великих землевласників краю, а й для селян. Іпотечні позики видавались у 5%-х заставних листах. Мінімальна сума позики становила 100 гульденів. Найбільш популярними серед заможного населення були великі за обсягом іпотечні кредити (понад 10 млн. гульденів). Їх частка у загальній сумі іпотечних позик, які надавав Крайовий банк у кінці ХІХ ст., становила 76%. Крайовий банк здійснював кредитування комунальних господарств та будівництва залізничних колій. Крім того, він надавав фінансову допомогу комерційним банкам Західної України, виконуючи таким чином функції центрального банку.

На території західноукраїнських земель операції з іпотечними позиками здійснювали також галицькі та буковинські філії Австро-Угорського банку. Так, у 1909 році він видав 744 іпотечні позики на суму близько 60 млн. крон, майже половина з яких припадала на галицьке відділення банку. Іпотечні кредити під заставу сільського та міського нерухомого майна мешканцям невеликих українських міст надавав Загальний заклад рільничо-кредитний для Галичини та Буковини (або Крилошанський банк), створений у Львові.

На буковинських землях активно діяли філії львівських іпотечних банків. Зокрема, у 1867 р. у Чернівцях відкрилась філія Галицького акціонерного гіпотечного банку, а в 1871 р. – філія Рустикального банку.

Крім того, у 1882 р. розпочав діяльність Буковинський кредитний земельний банк, який мав обслуговувати дрібних та великих землевласників. Банк надавав їм довгострокові кредити під заставу нерухомого майна терміном від 5 років та більше під 6,5-7% річних. До 1904 року він надав понад 5 тис. іпотечних кредитів на суму 18,4 млн. крон.

З 1910 року у Львові працював Галицький земельний гіпотечний банк. Він надавав іпотечні позики у 4,5%-х заставних листах під заставу міської нерухомості, земельних маєтків та селянського майна. Того ж року у Львові з метою підтримки українського селянства було засновано Земельний гіпотечний банк, акціонерний капітал якого становив 1 млн. крон. Це була суто українська кредитна установа, акціонерами якої стали українські землевласники, торговці, промисловці і навіть священнослужителі. Земельний гіпотечний банк відігравав значну роль в економіці Західної України. Він надавав довгострокові позики переважно дрібним землевласникам під заставу землі та іншого нерухомого майна на термін від 10 до 50 років.

На початку XX ст. більше 60% позик банку становили іпотечні кредити, надані українським селянам на купівлю землі. У 1910 році банк провів 310 таких операцій на суму понад 1,5 млн. крон, наступного року – 416 операцій на суму понад 1,8 млн. крон. Загалом до 1914 року банк надав близько 1 840 іпотечних позик на купівлю землі на суму понад 7 млн. крон. Крім надання іпотечних кредитів, Земельний гіпотечний банк проводив операції з векселями, приймав вклади на поточні рахунки, а також інвестував українські торгово-промислові кооперативні підприємства [5, 12].

Отже, Україна має необхідні об’єктивні передумови для широкомасштабного запровадження нових іпотечних фінансово-кредитних механізмів вирішення житлової проблеми. Слід зазначити, що в умовах України іпотечні схеми житлового кредитування можуть успішно працювати, але при цьому потрібно бачити і всю масу проблем, які виникають у зв’язку з створенням іпотечного ринку житла. Але іншого шляху немає, бо вже не може бути повернення до бюджетного фінансування будівництва житла. Тому проблему створення іпотечного ринку в Україні слід розглядати як одне з найважливіших політичних, економічних і соціальних завдань, що постали нині перед нашою державою.

<< | >>
Источник: ДІДЕНКО В.М., ЮРІЙ Е.О., ПІДЛИПЧАК О.А., ЛИСЕНКО Ж.П.. ОСНОВИ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ Чернівці, БДФА 2009. 2009

Еще по теме Іпотечне кредитування в Західній Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.):