<<
>>

Додаток В З А К О Н   У К Р А Ї Н И ПРО ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ, ОПЕРАЦІЇ З КОНСОЛІДОВАНИМ ІПОТЕЧНИМ БОРГОМ ТА ІПОТЕЧНІ СЕРТИФІКАТИ

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 1, ст. 1 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2378-IV від 20.01.2005, ВВР, 2005, N 10, ст.196 N 3201-IV від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 13, ст.110 ) ( У тексті Закону слово "угода" в усіх відмінках і числах замінено словом "договір" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

Цей Закон встановлює відносини у системі іпотечного кредитування, а також перетворення платежів за іпотечними активами у виплати за іпотечними сертифікатами із застосуванням механізмів управління майном.

( Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

управління іпотечними активами (далі - управління активами) - цивільно-правові відносини при здійсненні юридичних і фактичних дій щодо розпорядження платежами за іпотечними активами від свого імені, за рахунок та в інтересах установників управління майном;

іпотечний сертифікат (далі - сертифікат) - іпотечний цінний папір, забезпечений іпотечними активами або іпотеками; ( Абзац третій частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

договір про іпотечний борг - цивільно-правова угода, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків, які виникають у кредитодавця та боржника з приводу іпотечного боргу; ( Абзац четвертий частини першої статті 1 в редакції Закону N 3201-IV від 15.12.2005 )

іпотечний борг - основне зобов'язання за будь-яким правочином, виконання якого забезпечене іпотекою; ( Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

іпотечне кредитування - правовідносини, що виникають з приводу набуття права вимоги іпотечного боргу за правочинами та іншими документами; ( Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

іпотечний пул - об'єднання іпотек за іпотечними договорами, що забезпечує виконання основних зобов'язань, реформованих у консолідований іпотечний борг;

іпотечні активи - реформовані в консолідований іпотечний борг зобов'язання за договорами про іпотечний кредит здійснювати платежі в рахунок погашення основного зобов'язання протягом строку обігу сертифікатів. Іпотечні активи мають вартість, ціну придбання (ціну зобов'язання) та строк існування; ( Абзац восьмий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

керуючий іпотекою - банк, який здійснює обслуговування іпотечних активів;

консолідований іпотечний борг - зобов'язання за договорами про іпотечний кредит, реформовані кредитодавцем;

управитель - фінансова установа, яка діє від свого імені, здійснюючи управління іпотечними активами в інтересах установника управління іпотечними активами, та має відповідний дозвіл/ліцензію; ( Абзац одинадцятий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

установник - власник іпотечних активів, які він передає в управління управителю;

частки іпотечних активів - зобов'язання за окремими договорами про іпотечний кредит, які входять до консолідованого іпотечного боргу.

<< | >>
Источник: ДІДЕНКО В.М., ЮРІЙ Е.О., ПІДЛИПЧАК О.А., ЛИСЕНКО Ж.П.. ОСНОВИ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ Чернівці, БДФА 2009. 2009

Еще по теме Додаток В З А К О Н   У К Р А Ї Н И ПРО ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ, ОПЕРАЦІЇ З КОНСОЛІДОВАНИМ ІПОТЕЧНИМ БОРГОМ ТА ІПОТЕЧНІ СЕРТИФІКАТИ: