<<
>>

9. БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО СТАНОВИТЬ БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ

9.1. Сторони визнають, що будь-яка інформація отримана однією із сторін щодо іншої сторони в ході переддоговірних відносин по укладенню цього Кредитного договору або в ході виконання цього Кредитного договору, становить собою банківську та/або комерційну таємницю, крім інформації, що може бути отримана будь-якою особою з загальнодоступних джерел.

9.2. Сторони зобов’язуються забезпечити конфіденційність та збереження інформації, що відповідно до законодавства та цього Кредитного договору становить банківську або комерційну таємницю, без обмеження строку, крім випадків, передбачених у цьому розділі Кредитного договору.

9.3. Підписанням цього Договору Позичальник надає Банку згоду та дозвіл, а Банк відповідно до цього набуває право розкрити (надати) аудиторам, суб’єктам оціночної діяльності, страховим компаніям, рейтинговим агентствам,  бюро кредитних історій, обрахувальному центру ARZ,  банківським установам, в тому числі Фольксбанк Інтернаціонал АГ, особам, що за характером корпоративних зв’язків належать до групи Фольксбанк, та/або будь-яким іншим особам, для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Банку, інформацію щодо діяльності та фінансового стану Позичальника, в тому числі інформацію, що є банківською таємницею в розумінні Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформацію щодо пов’язаних з Позичальником осіб, яка стала відомою Банку у процесі обслуговування Позичальника та взаємовідносин з Позичальником чи третіми особами при наданні послуг Банку.

9.4. Інформація, що підлягає розкриттю у випадках, передбачених п.9.3. цієї статті Кредитного договору, розкривається (передається) Банком в обсязі, необхідному для досягнення цілей, у відповідності до яких вона передається.

9.5. Позичальник погоджується, що умови передбачені п.9.2. цього Кредитного договору щодо збереження банківської таємниці, не поширюються на випадки розкриття Банком третім особам інформації щодо Позичальника, що складає банківську таємницю, у випадках порушення Позичальником умов цього Кредитного договору або у випадку наявності фактів невиконання Позичальником своїх фінансових зобов’язань перед іншими кредиторами.

У зазначених випадках Позичальник надає згоду Банку розкривати інформацію, що складає банківську таємницю.

При цьому, Банк забезпечує цілісність, захищеність даних, та гарантує суворе та чітке дотримання вимог законодавства України щодо зберігання, захисту, використання та розкриття конфіденційної інформації.

  • 10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Всі додатки, зміни та доповнення до Кредитного договору мають бути вчинені в письмовій формі та підписані належним чином уповноваженими представниками сторін, з обов'язковим посиланням на даний Кредитний договір.

10.2. Всі повідомлення за Кредитним договором будуть вважатися зробленими належним чином у випадку, якщо вони здійснені у письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, кур'єром, телеграфом, або вручені особисто за зазначеними адресами сторін. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділу зв'язку одержувача.

10.3. Взаємовідносини сторін, які не врегульовані цим Кредитним договором, регулюються чинним законодавством України.

10.4. Визнання недійсними у встановленому порядку окремих частин цього Кредитного договору не тягне за собою визнання недійсним Кредитного договору в цілому.

10.5. Підписанням даного Кредитного договору Позичальник підтверджує:

- що перед укладенням Кредитного договору Банк повідомив Позичальника у письмовій формі про умови кредитування у Банку;

- свою здатність виконувати умови даного Кредитного договору;

- що даний Кредитний договір не суперечить будь – яким договірним обмеженням, що є обов'язковими для Позичальника;

- що він володіє всіма необхідними документами, що необхідні для оформлення даного Кредитного договору;

- що відсутні будь – які перешкоди для укладення та виконання даного Кредитного договору, Кредитний договір не укладається під впливом помилки, насильства, погрози, тяжких обставин;

- що на день підписання відсутні будь – які судові розслідування (спори), з боку державних контролюючих органів, що можуть істотно та/або негативно впливати на фінансовий стан та кредитоспроможність Позичальника;

- що надані Позичальником у Банк документи для розгляду питання про кредитування та інші документи, пов'язані з обслуговуванням кредиту не містять будь – яких недостовірних відомостей, складені та/або отримані в порядку, передбаченому чинним законодавством;

- що Позичальник повністю розуміє значення своїх дій і керує ними, розуміє всі умови цього Кредитного договору, свої права та обов'язки за цим Кредитним договором і погоджується з ними;

- що Позичальник є особою повністю дієздатною та укладання цього Кредитного договору не потребує узгодження з третіми особами.

10.6. У разі отримання кредиту в іноземній валюті Позичальник повідомлений, про те, що валютні ризики під час виконання зобов'язань за Кредитним договором несе Позичальник, інформація щодо методики визначення валютного курсу, строків і комісій, пов'язаних з конвертацією валюти платежу у валюту зобов'язань під час погашення заборгованості за кредитом та процентами надана Позичальнику.

10.7. Підписавши даний Кредитний договір Позичальник дає свою згоду Банку звертатися за інформацією  про фінансовий стан Позичальника до третіх осіб, які пов'язані з Позичальником родинними, особистими, діловими, професійними або іншими стосунками у соціальному бутті Позичальника.

10.8. Банк підтверджує, що він є платником податку на прибуток на загальних умовах відповідно до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

10.9. Назви статей та розділів Кредитного договору використовуються лише для зручності та жодним чином не впливають на їх зміст і тлумачення.

10.10. Відносини Сторін не врегульовані Кредитним договором регулюються чинним законодавством  України.

10.11. Цей Кредитний договіp укладений у ___________(    ) оригінальних пpиміpникаx українською мовою, по одному для кожної Сторони (у разі необхідності) та по одному для нотаріуса та поручителя(лів), гарантів, майнових поручителів. Всі примірники мають однакову юридичну силу.

10.12. Позичальник підтверджує, що він з Тарифами Банку станом на дату підписання цього Кредитного договору ознайомлений та згідний.

<< | >>
Источник: ДІДЕНКО В.М., ЮРІЙ Е.О., ПІДЛИПЧАК О.А., ЛИСЕНКО Ж.П.. ОСНОВИ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ Чернівці, БДФА 2009. 2009

Еще по теме 9. БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО СТАНОВИТЬ БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ: