<<
>>

5.СТРАХУВАННЯ ПРЕДМЕТУ ІПОТЕКИ

5.1. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов’язаний в терміни передбачені Договором основного зобов’язання застрахувати Предмет іпотеки на наступних умовах:

 • ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов’язаний застрахувати Предмет іпотеки за власний рахунок, на користь ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від ризиків випадкового знищення, пошкодження або псування на суму не меншу Заставної вартості Предмету іпотеки за цим Договором;.
  Якщо ІПОТЕКОДАВЕЦЬ порушив умови цього Договору або Договору основного зобов’язання щодо страхування Предмету іпотеки, ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ може самостійно вжити відповідних заходів щодо страхування Предмету іпотеки у власних інтересах та за власний кошт. У такому випадку ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов’язаний негайно на вимогу ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ відшкодувати останньому всі витрати, понесені у зв’язку з вжиттям заходів щодо страхування Предмета іпотеки;
 • інших умовах встановлених Договором основного зобов’язання.

5.2.В день укладення Договору страхування Предмету іпотеки, ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов’язаний представити ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ примірник відповідного Договору страхування або його належним чином завірену копію. 5.3.У випадку укладення Договору страхування Предмету іпотеки до укладення цього Договору, ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов’язаний внести відповідні зміни до діючого Договору страхування відповідно до вимог цього Договору, якщо інше не передбачено Договором основного зобов’язання.

5.4.В разі порушення ІПОТЕКОДАВЦЕМ обов’язку щодо страхування Предмету іпотеки,  ІПОТЕКОДАВЕЦЬ сплачує на користь ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від Заставної вартості Предмета іпотеки за кожний день прострочення. Також в разі порушення ІПОТЕКОДАВЦЕМ обов’язків щодо страхування Предмета іпотеки, ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має право вимагати дострокового виконання Основного зобов’язання, а в разі невиконання ІПОТЕКОДАВЦЕМ Основного зобов’язання, ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має право звернути стягнення на Предмет іпотеки, або вжити заходи щодо страхування Предмета іпотеки у власних інтересах та за власний кошт.

6.ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ

6.1.Сторони дійшли згоди, що ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ набуває право звернення стягнення на Предмет іпотеки у разі настання однієї з наступних обставин:

а) у разі невиконання або неналежного виконання ІПОТЕКОДАВЦЕМ Основного зобов’язання, в тому числі:

 • в момент настання терміну виконання зобов`язання ІПОТЕКОДАВЦЕМ за Договором основного зобов’язання, щодо повного повернення ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ Кредиту, тобто ____________;(вказується дата повернення кредитних коштів)
 • несвоєчасної або неналежної сплати процентів після настання строку їх сплати, у відповідності до умов Договору основного зобов’язання;
 • недотримання графіку часткового погашення Кредиту згідно умов Договору основного зобов’язання, якщо такий графік передбачений або буде передбачений Договором основного зобов’язання; (Цей варіант абзацу необхідно використовувати, якщо іпотекою забезпечується строковий кредит)
 • недотримання графіку часткового зменшення ліміту кредитної лінії згідно умов Договору основного зобов’язання, якщо такий графік передбачений або буде передбачений Договором основного зобов’язання; (Цей варіант абзацу необхідно використовувати, якщо іпотекою забезпечується кредитна лінія)
 • порушення ІПОТЕКОДАВЦЕМ своїх обов’язків, щодо страхування Предмету іпотеки відповідно до умов Договору основного зобов’язання;
 • невиконання або неналежного виконання ІПОТЕКОДАВЦЕМ будь – яких інших умов Договору основного зобов’язання.

б) у разі невиконання або неналежного виконання ІПОТЕКОДАВЦЕМ умов цього Договору:

 • у разі порушення ІПОТЕКОДАВЦЕМ обов’язків, щодо збереження чи страхування Предмету іпотеки;
 • у разі невиконання або неналежного виконання ІПОТЕКОДАВЦЕМ інших умов цього Договору;

в) у випадку, якщо інша ніж ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ особа набула права стягнення на Предмет іпотеки.

г) у разі порушення провадження у справі про відновлення платоспроможності ІПОТЕКОДАВЦЯ, визнання його банкрутом або при ліквідації ІПОТЕКОДАВЦЯ незалежно від настання строку виконання Основного зобов’язання, якщо ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ і правонаступник ІПОТЕКОДАВЦЯ не досягнуть згоди про інше.

д) у інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

6.2.За рахунок Предмета іпотеки ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має право задовольнити:

 • вимогу за Основним зобов’язанням, включаючи сплату процентів за користуванням Кредитом, неустойки (штраф, пеня, тощо) та будь – якого збільшення суми Основного зобов’язання згідно чинного законодавства України;
 • витрати, що пов’язані з пред’явленням вимоги за Основним зобов’язанням і зверненням стягнення на Предмет іпотеки (в тому числі: витрати на сплату державного мита, оплату послуг нотаріуса, залучення спеціалістів, консультацій, оформлення передбачених законодавством України документів, пов’язаних з вищевказаними діями, тощо);
 • витрат, пов’язаних з утриманням, охороною, збереженням та реалізацією Предмету іпотеки в будь-який спосіб;
 • витрат на страхування Предмету іпотеки;
 • збитків, завданих порушенням Основного зобов’язання або умов цього Договору.

6.3.У разі порушення Основного зобов'язання та/або умов цього Договору ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ надсилає ІПОТЕКОДАВЦЮ Письмову вимогу про усунення порушення (надалі по тексту – "Письмова вимога"), в якій ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ зазначає стислий зміст порушених ІПОТЕКОДАВЦЕМ зобов'язань, вимогу про виконання порушеного зобов'язання у тридцятиденний строк або більш тривалий строк встановлений ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ (надалі по тексту – "Строк встановлений ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ") та попередження про звернення стягнення на Предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом Строку встановленого ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ Письмова вимога залишається без задоволення, ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ вправі розпочати звернення стягнення на Предмет іпотеки відповідно до цього Договору та чинного законодавства України.

6.4.Якщо викликана затримка на повідомлення ІПОТЕКОДАВЦЯ про порушення ним Основного зобов’язання та/або умов цього Договору, може спричинити знищення, пошкодження або втрату Предмету іпотеки, ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ може здійснювати свої права передбачені статтею12 Закону України "Про іпотеку", без попереднього повідомлення ІПОТЕКОДАВЦЯ, відповідно до статті 35 Закону України "Про іпотеку".

6.5.Звернення стягнення на Предмет іпотеки за цим Договором може здійснюватись на підставі:

 • Рішення суду;
 • Виконавчого напису нотаріуса;
 • цього Договору шляхом задоволення вимог іпотекодержателя.

6.6.Реалізація Предмету іпотеки може здійснюватись наступними способами:

 • шляхом продажу Предмета іпотеки з прилюдних торгів на підставі Виконавчого напису нотаріуса;
 • шляхом продажу Предмета іпотеки з прилюдних торгів на підставі Рішення суду;
 • шляхом продажу Предмета іпотеки ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ від свого імені будь-якій особі згідно договору купівлі-продажу на підставі Рішення суду;
 • шляхом продажу Предмета іпотеки ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ від свого імені будь-якій особі згідно договору купівлі-продажу на підставі цього Договору (в порядку встановленому Розділом 7 цього Договору);
 • шляхом набуття ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ права власності на Предмет іпотеки на підставі цього Договору (в порядку встановленому Розділом 7 цього Договору).

6.7.На використання ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ наданих йому прав за цим Договором, ІПОТЕКОДАВЕЦЬ доручає ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ представляти інтереси ІПОТЕКОДАВЦЯ у будь-яких державних органах, установах, організаціях, в підприємствах, установах, організаціях будь-якої форми власності та виду діяльності, перед фізичними особами, в нотаріальних органах, державній виконавчій службі та від імені ІПОТЕКОДАВЦЯ вчиняти будь-які дії, в тому числі але не обмежуючись: робити заяви, повідомлення, надавати та отримувати правовстановлюючі документи на Предмет іпотеки, подавати, отримувати, підписувати та оформляти будь-які документи, довідки, довідки - характеристики, витяги з будь-яких Державних реєстрів, укладати та підписувати будь-які види господарських договорів, пов’язані із пред’явленням ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ вимоги за Основним зобов’язанням та реалізацією механізму звернення стягнення на Предмет іпотеки, з придбанням або відчуженням Предмету іпотеки, із утриманням і збереженням Предмета іпотеки, страхуванням Предмета іпотеки, із примусовим зверненням стягнення на Предмет іпотеки тощо.

6.8.Звернення стягнення на Предмет іпотеки є підставою для виселення всіх мешканців (користувачів), зареєстрованих в установленому порядку за місцезнаходженням (адресою) нерухомого майна, що є Предметом іпотеки по даному Договору. Після прийняття ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ рішення про звернення стягнення на Предмет іпотеки всі мешканці (користувачі) зобов’язані на письмову вимогу ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ або нового власника добровільно звільнити Предмет іпотеки протягом одного календарного місяця з дня отримання такої вимоги.

6.9.У випадку, якщо Основне зобов’язання забезпечене іншими видами забезпечення, ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ вправі самостійно на власний розсуд встановлювати черговість звернення стягнення на надані види забезпечення.

<< | >>
Источник: ДІДЕНКО В.М., ЮРІЙ Е.О., ПІДЛИПЧАК О.А., ЛИСЕНКО Ж.П.. ОСНОВИ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ Чернівці, БДФА 2009. 2009

Еще по теме 5.СТРАХУВАННЯ ПРЕДМЕТУ ІПОТЕКИ: