<<
>>

4.ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ,  СПЛАТИ, ЗМІНИ РОЗМІРУ ПРОЦЕНТІВ

4.1. Початком нарахування процентів за користування кредитом є дата надання кредиту.

4.2. Нарахування процентів здійснюється у валюті кредиту в наступному порядку: заборгованість по кредиту множиться на процентну ставку, яка дійсна на момент нарахування, множиться на фактичну кількість днів користування кредитом та ділиться на кількість днів у році (з розрахунку 365/366 днів).

При цьому дата надання і дата повернення кредиту вважається одним днем користування кредитом. Нарахування процентів здійснюється в останній робочий день місяця та в день повного погашення кредиту.

4.3. Сплата нарахованих процентів здійснюється Позичальником щомісячно до моменту повного повернення кредиту, в термін з першого до десятого числа (включно) місяця наступного за місяцем за який здійснюється сплата нарахованих процентів на рахунок у Банку № 3739______________, кошти з якого списуються на процентний рахунок Позичальника. За останній місяць користування кредитними коштами сплата нарахованих процентів здійснюється Позичальником не пізніше дня повного погашення кредиту. Якщо останній день строку сплати процентів припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону, днем закінчення строку є попередній робочий день.

4.4. Процентна ставка за кредитом може змінюватися залежно від зміни облікової ставки Національного банку України або в інших випадках при настанні події, не залежної від волі сторін цього Кредитного договору, яка має безпосередній вплив на вартість кредитних ресурсів Банку.

4.5. Про зміну процентної ставки за кредитом Позичальник повідомляється Банком письмово протягом семи календарних днів з дати її зміни. При цьому Позичальник зобов'язаний надати Банку письмове підтвердження про свою згоду (чи незгоду) на встановлення нового розміру процентної ставки за цим Кредитним договором. Про зміну процентної ставки укладається відповідна додаткова угода (додаток) до цього Кредитного договору.

4.6. У випадку надходження від Позичальника відповіді про незгоду на встановлення нового розміру процентної ставки, а також у випадку залишення Позичальником без відповіді попередження Банку про встановлення нового розміру процентної ставки (ненадходження в Банк такої відповіді в 10 - денний термін з дня надіслання попередження), Позичальник зобов`язаний повністю повернути кредит та сплатити нараховані проценти, а також можливі штрафні санкції (пеня, штраф) протягом 30-ти календарних днів з моменту одержання повідомлення про таку вимогу від Банку, але в будь-якому разі не пізніше сорока п'яти календарних днів з дня направлення Банком відповідного повідомлення Позичальнику.

4.7.Сторони цього Кредитного договору дійшли згоди, що смерть Позичальника є підставою припинення нарахування процентів за цим Кредитним договором.

<< | >>
Источник: ДІДЕНКО В.М., ЮРІЙ Е.О., ПІДЛИПЧАК О.А., ЛИСЕНКО Ж.П.. ОСНОВИ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ Чернівці, БДФА 2009. 2009

Еще по теме 4.ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ,  СПЛАТИ, ЗМІНИ РОЗМІРУ ПРОЦЕНТІВ: