<<
>>

3.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1.Права ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ.

ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має право:

 • вищого пріоритету на задоволення своїх вимог за рахунок Предмета іпотеки та одержання відшкодування з вартості Предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами шляхом звернення стягнення на Предмет іпотеки, у випадку невиконання чи неналежного виконання умов Договору основного зобов’язання або цього Договору; (Цей абзац необхідно використовувати у разі первинної іпотеки ВАТ «БАНК»)
 • відступити іншій особі свої права за цим Договором разом із правом вимоги за Основним зобов’язанням без отримання згоди ІПОТЕКОДАВЦЯ відповідно до статті 24 Закону України "Про іпотеку";
 • у разі настання страхового випадку щодо предмета іпотеки ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має переважне право на задоволення своїх вимог із суми страхового відшкодування;
 • ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ може самостійно вживати заходи щодо збереження Предмета іпотеки.
  У такому випадку витрати ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ підлягають відшкодуванню ІПОТЕКОДАВЦЕМ, в тому числі, в разі необхідності, за рахунок Предмета іпотеки або іншого майна ІПОТЕКОДАВЦЯ;
 • вживати необхідні заходи щодо реєстрації обтяження Предмета іпотеки в Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, а при необхідності вживати необхідні заходи щодо внесення змін у відомості в таких реєстрах;
 • отримувати своєчасні повідомлення ІПОТЕКОДАВЦЯ про будь-яку загрозу знищення, пошкодження, псування чи погіршення стану Предмета іпотеки, а також про будь-які обставини, що можуть негативно вплинути на права ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ за цим Договором;
 • вимагати від ІПОТЕКОДАВЦЯ відшкодування завданих збитків та (або) дострокового виконання Основного зобов’язання, у випадку якщо ІПОТЕКОДАВЕЦЬ не відновив або не замінив Предмет іпотеки у разі втрати, пошкодження, псування чи погіршення стану останнього;
 • вимагати від ІПОТЕКОДАВЦЯ відшкодування завданих збитків та/або дострокового виконання Основного зобов’язання, у випадку якщо ІПОТЕКОДАВЕЦЬ без письмової згоди ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ відчужив Предмет іпотеки або порушив умови цього Договору;
 • використовувати на власний розсуд всі права, які надані ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ за цим Договором та чинним законодавством України, а також вимагати від ІПОТЕКОДАВЦЯ виконання своїх обов’язків згідно цього Договору та чинного законодавства України.

3.2.Права ІПОТЕКОДАВЦЯ.

ІПОТЕКОДАВЕЦЬ має право:

 • достроково виконати Основне зобов’язання та виконати при цьому всі інші зобов’язання, які випливають з умов Договору основного зобов’язання;
 • використовувати Предмет іпотеки відповідно до його цільового призначення, а також отримувати доходи від використання Предмета іпотеки тільки відповідно до умов цього Договору;
 • здійснювати поліпшення, покращення Предмету іпотеки виключно відповідно до умов цього Договору;
 • проводити капітальний ремонт, реконструкцію (прибудову, надбудову, перепланування) Предмету іпотеки, зводити, знищувати нерухоме майно, що входить до Предмету іпотеки, виключно відповідно до умов цього Договору.

3.3.Обов'язки ІПОТЕКОДАВЦЯ.

ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов'язаний:

 • протягом 180 календарних днів (якщо інша кількість днів  не визначена рішенням носіїв повноважень) з дня укладення цього Договору, провести державну реєстрацію права власності на Предмет іпотеки – земельну ділянку, отримати Державний акт про право власності на земельну ділянку, укласти відповідний Договір про внесення змін до цього Договору та передати ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ оригінали правовстановлюючих документів на Предмет іпотеки, інші документи, що підтверджують право власності на Предмет іпотеки (за вибором ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ). (Цей абзац необхідно використовувати якщо передача в іпотеку земельної ділянки право власності на яку виникне після укладення цього Договору, тобто при одночасній купівлі – продажу та іпотеці)
 • протягом 30 календарних днів (якщо інша кількість днів  не визначена рішенням носіїв повноважень) з дня укладення цього Договору, провести державну реєстрацію права власності на Предмет іпотеки в Реєстрі прав власності на нерухоме майно та передати ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ оригінали правовстановлюючих документів на Предмет іпотеки та інші документи, що стосуються Предмету іпотеки (за вибором ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ). (Цей абзац необхідно використовувати якщо передача в іпотеку нерухомого майна (крім земельних ділянок) відбувалась без проведення державної реєстрації в Бюро технічної інвентаризації, тобто при одночасній купівлі – продажу та іпотеці)
 • забезпечити належні умови збереження та користування Предметом іпотеки з дотриманням всіх технічних вимог і правил безпеки, необхідних і достатніх для збереження належних експлуатаційних та якісних характеристик Предмету іпотеки;
 • своєчасно за власний кошт здійснювати всі необхідні заходи для належного збереження Предмета іпотеки (в тому числі: своєчасно проводити всі ремонтні, відновлювальні та профілактичні роботи тощо) для забезпечення справного технічного та експлуатаційного стану Предмета Іпотеки, який повинен бути не гіршим від того, що існує на дату укладення цього Договору, за винятком звичайної амортизації (зносу), здійснювати раціональну експлуатацію та захист Предмета іпотеки від незаконних посягань та вимог інших осіб;
 • утримуватись від будь-яких дій, і не допускати вчинення будь-якою третьою особою будь-яких дій, які можуть призвести до погіршення технічного, експлуатаційного, іншого стану Предмета іпотеки, його пошкодження, руйнування, або втрати, чи зниження його вартості на ринку нерухомості;
 • своєчасно повідомляти ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ про всі зміни щодо Предмета іпотеки та будь-яку загрозу знищення, пошкодження, псування чи погіршення стану Предмета іпотеки, а також про будь-які обставини, що можуть негативно вплинути на права ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ за цим Договором;
 • негайно повідомляти ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ про зміну документів (в тому числі правовстановлюючих), що стосуються Предмету іпотеки;
 • при першій вимозі ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ проводити за участю останнього перегляд Заставної вартості Предмета іпотеки за цим Договором.
  У разі зміни Заставної вартості Предмета іпотеки у зв’язку із змінами кон’юнктури ринку (інфляція тощо), ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов’язується на вимогу ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ укласти відповідний Договір про внесення змін до цього Договору;
 • у разі зміни Заставної вартості Предмета іпотеки, або у випадку його загибелі, псування або пошкодження, передати в іпотеку (заставу) ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ протягом трьох банківських днів з моменту загибелі, псування, пошкодження або зменшення вартості Предмета іпотеки аналогічне або більше за вартістю, якістю та ліквідністю рухоме або нерухоме майно (за вибором ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ), чи незалежно від настання строку виконати у повному обсязі Основне зобов’язання;
 • при першій вимозі ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ забезпечити доступ представників ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ до Предмета іпотеки, сприяти перевірці наявності, розміру, стану та умов збереження і використання Предмета іпотеки для проведення фізичної та документальної перевірки Предмету іпотеки, в тому числі надати документи, що підтверджують поточне використання Предмета іпотеки;
 • сплачувати комісійну винагороду ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ в сумі, терміни та в строки встановлені Договором основного зобов’язання;
 • протягом триденного терміну письмово повідомити ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ про зміну реквізитів ІПОТЕКОДАВЦЯ, які вказані в цьому Договорі;
 • своєчасно та в повному обсязі сплачувати всі передбачені законодавством України податки та збори, а також нести всі інші витрати, пов’язані з утриманням, використанням (обслуговуванням) Предмета іпотеки;
 • не чинити перешкод та сприяти ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ при реалізації ним своїх прав за цим Договором, в тому числі у випадках звернення стягнення на Предмет іпотеки та задоволення вимог ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ за рахунок Предмета іпотеки та (або) іншого майна ІПОТЕКОДАВЦЯ;
 • дотримуватись вимог цього Договору та Договору основного зобов’язання.

3.4.ІПОТЕКОДАВЕЦЬ не має права без отримання попередньої письмової згоди ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ:

 • у будь-який спосіб відчужувати Предмет іпотеки (продавати, дарувати, міняти тощо), передавати його в наступну іпотеку, обтяжувати іншим чином;
 • вчиняти будь – які дії, пов'язані із передачею Предмета іпотеки в оренду (суборенду, найм, тимчасове користування), лізинг, у спільну діяльність тощо, в тому числі використовувати Предмет іпотеки для отримання доходів;
 • видавати Довіреності на право розпорядження Предметом іпотеки;
 • не прописувати (не реєструвати) право (місце) проживання будь-яких третіх осіб на території (площі), за адресою Предмета іпотеки; (ЦЕ РЕЧЕННЯ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ, КОЛИ В ІПОТЕКУ ПЕРЕДАЄТЬСЯ ЖИТЛОВА НЕРУХОМІСТЬ)
 • не здійснювати будь-яке перепланування чи реконструкцію Предмета іпотеки; ( ЦЕ РЕЧЕННЯ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ТІЛЬКИ, КОЛИ В ІПОТЕКУ ПЕРЕДАЮТЬСЯ ЖИТЛОВА/НЕЖИТЛОВА НЕРУХОМІСТЬ).
 • отримувати відшкодування витрат, що пов’язані з відновленням Предмету іпотеки, в наслідок настання страхового випадку, отримувати будь – яке інше відшкодування відповідно до Договору страхування Предмету іпотеки або вносити зміни до Договору страхування Предмету іпотеки;
 • не змінювати цільове призначення Предмету іпотеки, в тому числі не змінювати (ініціювати зміни) правовстановлюючих документів або здійснювати будь – які дії, що можуть призвести до зміни документів про право власності на Предмет іпотеки або до зміни реєстрації права власності на Предмет іпотеки в Бюро технічної інвентаризації;
 • проводити будь-які роботи або вчиняти будь – які дії, що можуть призвести до погіршення (пошкодження, знищення, зменшення вартості) стану Предмета іпотеки;
 • здійснювати інші значимі дії, що можуть негативно вплинути на права ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ за цим Договором.

3.5.Правочини щодо відчуження ІПОТЕКОДАВЦЕМ переданого в іпотеку майна або його передачі в наступну іпотеку, спільну діяльність, лізинг, оренду чи користування без відповідної письмової згоди ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ є недійсними відповідно до статті 12 Закону України "Про іпотеку".

3.6.Сторони дійшли згоди, що в разі отримання ІПОТЕКОДАВЦЕМ відповідної згоди ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ на вчинення дій, які вказані в пункті 3.4 цього Договору, відповідні зміни в цей Договір вносяться виключно на вимогу ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ у встановлений останнім строк.

3.7.Якщо на момент укладення цього Договору, Предмет іпотеки (частина Предмету іпотеки) переданий в оренду (суборенду, найм, лізинг, користування тощо) або у випадку отримання письмової згоди ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ щодо передачі Предмету іпотеки в оренду (суборенду, найм, лізинг, користування тощо), ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов’язаний внести відповідні зміни в договори оренди (суборенду, найму, лізингу, користування тощо) Предмету іпотеки, щодо обтяження нерухомого майна іпотекою та припинення дії (розірвання) таких договорів у разі звернення стягнення на Предмет іпотеки.

3.8.Наступна іпотека нерухомого майна, що є Предметом іпотеки за цим Договоромдопускається тільки при умові попередньої письмової згоди ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ.

3.9.У випадку якщо на момент укладення цього Договору, земельна ділянка на якій розміщено Предмет іпотеки або її частина, необхідна для обслуговування Предмету іпотеки не знаходиться у власності ІПОТЕКОДАВЦЯ, ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов’язаний:

 • у випадку набуття права власності на таку земельну ділянку, передати її в іпотеку ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ протягом 14 банківських днів (якщо інша кількість днів не визначена рішенням носіїв повноважень) з дня набуття права власності;
 • у випадку внесення змін до будь – яких документів про право оренди (користування) такою земельною ділянкою, надати їх ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ протягом 14 банківських днів (якщо інша кількість днів не визначена рішенням носіїв повноважень) з дня таких змін, а при необхідності внести відповідні зміни до цього Договору, на вимогу та в терміни встановлені ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ.

У випадку якщо на момент укладення цього Договору, відсутні відповідні документи що підтверджують право оренди (користування, власності) земельною ділянкою на якій розміщено Предмет іпотеки або її частини, необхідної для обслуговування Предмету іпотеки, ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов’язаний отримати відповідні документи що підтверджують право оренди (користування, власності) такою земельною ділянкою протягом 180 календарних днів (якщо інша кількість днів не визначена рішенням носіїв повноважень) з дня укладення цього Договору. (Пункт 3.9 необхідно використовувати, якщо в іпотеку передається нерухоме майно, для обслуговування якого необхідна або може бути необхідна земельна ділянка)

3.10.Якщо до Предмету іпотеки входить незавершене будівництво (об’єкт незавершеного будівництва, нерухоме майно в процесі реконструкції), ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов’язаний:

 • проводити будівництво тільки з дотриманням вимог чинного законодавства України та цього Договору, отримувати всі необхідні дозволи, рішення та будь – які інші документи, що необхідні для будівництва Предмету іпотеки, його завершення та введення в експлуатацію. В разі отримання таких документів, ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов’язаний надавати завірені копії таких документів ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ протягом 7 банківських днів, з дня отримання таких документів;
 • протягом 30 календарних днів (якщо інша кількість днів не визначена рішенням носіїв повноважень), з дня прийняття в експлуатацію завершеного будівництвом об’єкта нерухомого майна, укласти, підписати відповідний Договір про внесення змін до цього Договору або укласти та підписати Іпотечний договір, за яким Предметом іпотеки буде виступати завершений будівництвом об’єкт нерухомого майна;
 • не виконувати дії, що тягнуть за собою припинення або розірвання Договору генерального підряду (договорів підряду), а також не вносити зміни в такі договори без попередньої згоди ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, якщо будівництво проводиться або буде проводитись підрядним способом;
 • надати ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ будь – які інші документи, протягом 3 банківських днів з дня отримання відповідної письмової вимоги.

3.11.Сторони домовились, що правовстановлюючі документи на Предмет іпотеки та інші документи за вибором ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, що стосуються Предмету іпотеки будуть зберігатися у ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ до повного виконання Основного зобов’язання. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов'язаний в день укладення цього Договору (якщо інший термін не передбачений цим Договором) передати ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ оригінали відповідних документів, за вибором ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, про що Сторони укладають відповідний Акт приймання – передачі оригіналів документів. Після виконання Основного зобов’язання ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ зобов’язаний повернути отримані на зберігання оригінали документів. У випадку звернення стягнення на Предмет іпотеки та його реалізації (набуття права власності тощо), оригінали документів ІПОТЕКОДАВЦЮ не повертаються. Протягом дії цього Договору, ІПОТЕКОДАВЕЦЬ може подати письмове клопотання, щодо тимчасової видачі оригіналів документів, що зберігаються у ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ. У випадку прийняття ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ рішення про тимчасову видачу ІПОТЕКОДАВЦЮ оригіналів документів, ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов’язаний повернути отримані документи в термін встановлений ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ та використовувати отримані документи для цілей, на які ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ надав свою згоду. Порушення ІПОТЕКОДАВЦЕМ термінів передачі оригіналів документів на зберігання ІПОТЕКОДЕЖАТЕЛЮ або повернення ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ оригіналів документів виданих на письмове клопотання ІПОТЕКОДАВЦЯ або використання документів для цілей, на які ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ не надав свою згоду, вважається порушенням умов цього Договору та є підставою для звернення стягнення на Предмет іпотеки. (Пункт 3.11 необхідно використовувати при вилученні Банком оригіналів правовстановлюючих документів на предмет іпотеки)

4.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1.Цей Договір вступає в силу з моменту нотаріального посвідчення та діє до повного виконання Основного зобов’язання. Право іпотеки виникає з моменту нотаріального посвідчення цього Договору.

4.2.Іпотека за цим договором припиняється у разі:

 • припинення Основного зобов'язання;
 • реалізації Предмету іпотеки відповідно до цього Договору;
 • набуття ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ права власності на Предмет іпотеки;
 • в інших випадках передбачених чинним законодавством України.

4.3.Ця іпотека зберігає силу у випадку, коли у встановленому Законом порядку відбувається переведення ІПОТЕКОДАВЦЕМ боргу за Договором основного зобов’язання на іншу особу. Відступлення прав за цим Договором здійснюється ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ без необхідності отримання згоди ІПОТЕКОДАВЦЯ, за умови, що одночасно здійснюється відступлення права вимоги за Договором основного зобов’язання. Відступлення прав ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ за цим Договором здійснюється за правочином про відступлення прав, який підлягає нотаріальному посвідченню. Відомості про таке відступлення підлягають державній реєстрації у встановленому Законом порядку. ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ зобов'язаний письмово у п'ятиденний строк повідомити ІПОТЕКОДАВЦЯ про відступлення прав за цим Договором і права вимоги за Договором основного зобов’язання.

4.4.При частковому виконанні ІПОТЕКОДАВЦЕМ Основного зобов’язання, іпотека зберігається в повному обсязі.

4.5.Відомості про припинення іпотеки підлягають державній реєстрації у встановленому Законом та цим Договором порядку.

<< | >>
Источник: ДІДЕНКО В.М., ЮРІЙ Е.О., ПІДЛИПЧАК О.А., ЛИСЕНКО Ж.П.. ОСНОВИ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ Чернівці, БДФА 2009. 2009

Еще по теме 3.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН: