<<
>>

2.ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ

2.1.ІПОТЕКОДАВЕЦЬ засвідчує, що:

 • він вичерпно ознайомлений із змістом Договору основного зобов’язання та цього Договору, в повній мірі усвідомлює їх значення та зміст та не має щодо них заперечень та/або доповнень;
 • він попереджений про передбачену законодавством України відповідальність за надання недостовірної інформацій з метою отримання Кредиту;
 • Предмет іпотеки належить ІПОТЕКОДАВЦЮ на праві власності, він має всі необхідні права щодо розпорядження предметом іпотеки, додаткова згода іншої особи для передачі майна (Предмета іпотеки) в іпотеку не потрібна, з укладенням цього Договору дотримано всіх вимог чинного законодавства України, в тому числі Закону України "Про іпотеку" (ЦЕЙ АБЗАЦ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ У ВСІХ ВИПАДКАХ КРІМ ОДНОЧАСНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТА ІПОТЕКИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ);
 • ІПОТЕКОДАВЕЦЬ має всі необхідні права щодо розпорядження предметом іпотеки, додаткова згода іншої особи для передачі майна (Предмета іпотеки) в іпотеку не потрібна, з укладенням цього Договору дотримано всіх вимог чинного законодавства України, в тому числі Закону України "Про іпотеку" (ЦЕЙ АБЗАЦ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ У ВИПАДКУ  ОДНОЧАСНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТА ІПОТЕКИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ);
 • Предмет іпотеки не є предметом судового спору та на нього не накладено арешт, не існує судових рішень, спорів про стягнення заборгованості з ІПОТЕКОДАВЦЯ;
 • не існує ніяких дій з боку суду, господарського суду або третейського суду, органів державної виконавчої служби, правоохоронних і будь-яких інших органів, служб, посадових осіб, інших суб’єктів/осіб, що можуть призвести до невиконання або неналежного виконання ІПОТЕКОДАВЦЕМ своїх зобов'язань за Договором основного зобов’язання, цим Договором або до визнання цих договорів недійсними;
 • укладення і виконання ІПОТЕКОДАВЦЕМ цього Договору не суперечить жодному положенню правочинів (договорів, угод) укладених ІПОТЕКОДАВЦЕМ з третіми особами;
 • на Предмет іпотеки відсутні будь-які права та вимоги інших осіб, в тому числі ті, що не зареєстровані у встановленому Законом порядку, крім тих, що передбачені цим Договором;
 • Предмет іпотеки зареєстрований у встановленому Законом порядку як окремий виділений у натурі об`єкт права власності;
 • Предмет іпотеки не знаходиться у спільній частковій власності, не є часткою, паєм або внеском в спільну господарську діяльність;
 • Предмет іпотеки може бути відчужений ІПОТЕКОДАВЦЕМ і на нього відповідно до законодавства України може бути звернено стягнення;
 • Предмет іпотеки вільний від боргів, не перебуває в податковій заставі та під забороною, крім тих випадків, що передбачені цим Договором;
 • Предмет іпотеки не переданий в оренду, найм, управління, користування, лізинг, крім випадків, що передбачені цим Договором.

2.2.ІПОТЕКОДАВЕЦЬ також засвідчує, що нотаріусом йому роз’яснено та зрозуміло зміст статей Законодавства України (Статті 29, 181, 203, 379, 769, 572 – 593 Цивільного кодексу України; Статті 3, 176, глави 8 Сімейного кодексу України; Статті 12 Закону України "Про основи соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей"; Стаття 1,18 Закону України "Про охорону дитинства", інших норм чинного законодавства України), якими встановлені підстави виникнення права власності/користування нерухомим майном малолітньої, неповнолітньої особи, подружжя, обов’язок ІПОТЕКОДАВЦЯ сповістити про права третіх осіб (включаючи дітей) на житло, якщо таке входить до Предмету іпотеки, та про наслідки невиконання цього обов’язку.

На підтвердження відсутності у дітей права користування Предметом іпотеки, ІПОТЕКОДАВЦЕМ подано Довідку про склад сім’ї (форма 2), видану _____________ (дата) __________________ (ким виданий), в якій відсутні відомості про малолітніх або неповнолітніх осіб.
(Цей варіант пункту 2.2. необхідно використовувати якщо в іпотеку передається житлова нерухомість право власності або право користування якою НЕ мають діти до 18 років)

2.2.ІПОТЕКОДАВЕЦЬ також засвідчує, що нотаріусом йому роз’яснено та зрозуміло зміст статей Законодавства України (Статті 29, 181, 203, 379, 769, 572 – 593 Цивільного кодексу України; Статті 3, 176 глави 8 Сімейного кодексу України; Статті 12 Закону України "Про основи соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей"; Стаття 1,18 Закону України "Про охорону дитинства", інших норм чинного законодавства України), якими встановлені підстави виникнення права власності/ користування нерухомим майном малолітньої, неповнолітньої особи, подружжя, обов’язок ІПОТЕКОДАВЦЯ сповістити про права третіх осіб (включаючи дітей) на житло, якщо таке входить до Предмету іпотеки, та про наслідки невиконання цього обов’язку. Для здійснення даного правочину, на підставі статті 12 Закону України "Про основи соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей", ІПОТЕКОДАВЦЕМ отримано попередню згоду Органів опіки та піклування (___________________________________________. Вказуються назва, реквізити, дата попередньої згоди Органу опіки та піклування). (Цей варіант пункту 2.2. необхідно використовувати якщо в іпотеку передаються житлова нерухомість право власності або право користування якою МАЮТЬдіти до 18 років та на укладення Іпотечного договору надана згода Органів опіки та піклування)

2.2.ІПОТЕКОДАВЕЦЬ також засвідчує, що нотаріусом йому роз’яснено та зрозуміло зміст статей Законодавства України (Статті 29, 181, 203, 379, 769, 572 – 593 Цивільного кодексу України; Статті 3 та 176 глави 8 Сімейного кодексу України; Стаття 12 Закону України "Про основи соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей"; Стаття 1, 18 Закону України "Про охорону дитинства", інших норм законодавства України), яким встановлені підстави виникнення права власності/користування нерухомим майном малолітньої, неповнолітньої особи, подружжя, обов’язок ІПОТЕКОДАВЦЯ сповістити про право третіх осіб (включаючи дітей) на житло, якщо таке входить до Предмету іпотеки, та про наслідки невиконання цього обов’язку.

На підтвердження відсутності у дітей права користування Предметом іпотеки, ІПОТЕКОДАВЦЕМ подано Довідку про склад сім’ї (форма 2), видану _____________ (дата) __________________ (ким), в якій відсутні відомості про малолітніх або неповнолітніх осіб. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ засвідчує, що його дитина (діти) зареєстрована, проживає та має право користування житлом, розташованим за адресою: ___________________________ (адреса житлової нерухомості, де зареєстрована дитина), відповідно до поданої ІПОТЕКОДАВЦЕМ Довідки про склад сім’ї (форма 2), що видана _____________ (дата) __________________ (ким). (Цей варіант пункту 2.2. необхідно використовувати якщо в іпотеку передаються житлова нерухомість Фізичної особи, що має дітей до 18 років, але вони зареєстровані за іншою адресою та якщо згода органу опіки та піклування не вимагалася відповідно до вимог Банку)

2.3.У випадку недостовірності повідомленого в пунктах 2.1 та 2.2 цього Договору, ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов'язаний замінити Предмет іпотеки аналогічним майном на ту ж або більшу вартість. При не вчиненні ІПОТЕКОДАВЦЕМ вказаної заміни протягом трьох банківських днів з дня виявлення такої недостовірності, ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має право вимагати дострокового виконання Основного зобов'язання, а також має право застосувати до ІПОТЕКОДАВЦЯ штраф у розмірі двадцять процентів від вартості Предмета іпотеки за цим Договором.

2.4.Відсутність податкової застави Предмета іпотеки підтверджується Витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №_________, виданого ____________ (дата) ___________________________ (ким виданий).

2.5.Відсутність заборон та арештів стосовно Предмету іпотеки підтверджується Витягом з Єдиного реєстру заборон відчужень об’єктів нерухомого майна №_________ виданого _____________ (дата) _______________________________ (ким виданий).

Відсутність обтяжень нерухомого майна іпотекою та відсутність видачі заставної підтверджується Витягом з Державного реєстру іпотек №___________ виданого _____________ (дата) _____________________________ (ким).

2.5.Предмет іпотеки вже перебуває в іпотеці у ________________________ згідно Іпотечного договору, посвідченого _______________________ (дата) ________________________________________________ (ким) _____ (вказується реєстровий номер попереднього договору забезпечення) з метою забезпечення належного виконання зобов’язань ІПОТЕКОДАВЦЯ перед ___________________ згідно Кредитного договору №____________ від _________________ (дата).

_____________________ (вказується назву та реквізити попереднього Іпотекодержателя) не заперечує проти наступного надання в іпотеку нерухомого майна, що підтверджується Листом №__/____ від _______________ (дата). (Цей варіант пункту 2.5. необхідно використовувати якщо Предмет іпотеки передається ВАТ «БАНК» в наступну іпотеку. Текст листа повинен відповідати внутрішнім вимогам ВАТ «БАНК»)

2.6.ІПОТЕКОДАВЕЦЬ повідомляє, що на момент укладення цього Договору, Предмет іпотеки переданий в оренду (найм, користування,тощо):

 • ____________________________ (кому), (місцезнаходження: _________________, код ЄДРПОУ (або номер ДРФО) ___________) відповідно до _____________________ (вказується на якій правовій підставі та реквізити останньої, Наприклад: Договір оренди № від _____________, посвідчений ______________ (дата), ____________________(ким), за реєстровим №_____________. (Пункт 2.6. необхідно використовувати, якщо Предмет іпотеки або його частина передана в оренду (найм, користування, тощо).

ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов’язується в день підписання цього Договору, надати ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ належним чином завірені копії договорів оренди (найму, користування тощо) Предмету іпотеки та у випадку внесення будь – яких змін до цих  договорів надавати їх копії ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ протягом 3 банківських днів з дня внесення таких змін.

<< | >>
Источник: ДІДЕНКО В.М., ЮРІЙ Е.О., ПІДЛИПЧАК О.А., ЛИСЕНКО Ж.П.. ОСНОВИ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ Чернівці, БДФА 2009. 2009

Еще по теме 2.ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ: