<<
>>

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.________________ (вказується дата укладення кредитного договору або іншого договору зобов’язання) між ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ і ІПОТЕКОДАВЦЕМ укладено Кредитний договір №______ (вказується номер кредитного договору або іншого договору зобов’язання) (надалі по тексту – "Договір основного зобов’язання"), згідно якого ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ надав ІПОТЕКОДАВЦЮ кредит в сумі ___________________ гривень (________________________ гривень 00 копійок) (надалі по тексту – “Кредит").

(Цей варіант абзацу необхідно використовувати, якщо іпотекою забезпечується строковий кредит)

1.1.________________ (вказується дата укладення кредитного договору) між ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ і ІПОТЕКОДАВЦЕМ укладено Кредитний договір №________________ (вказується номер кредитного договору) (надалі по тексту – "Договір основного зобов’язання"), згідно якого ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ відкрив ІПОТЕКОДАВЦЮ кредитну лінію в сумі _____________________ гривень (_______________________ гривень 00 копійок) (надалі по тексту – "Кредит"). (Цей варіант абзацу необхідно використовувати, якщо іпотекою забезпечується кредитна лінія. Якщо Банк відкрив мультивалютну кредитну лінію, необхідно внести відповідні зміни в цей пункт)

У відповідності до умов та в порядку, передбачених Договором основного зобов’язання та додатками до нього, якщо такі є чи будуть укладені в майбутньому, ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов'язався виконати зобов’язання по Договору основного зобов’язання (далі по тексту –"Основне зобов’язання"), а саме:

  • повністю повернути Кредит в строк не пізніше ________________________________________ (вказується дата повернення кредитних коштів),
  • дотримуватись графіку часткового погашення (зменшення) Кредиту, якщо такий передбачений або буде передбачений Договором основного зобов’язання в майбутньому;
  • за користування Кредитом сплачувати суму процентів у розмірі, порядку та в терміни згідно умов Договору основного зобов’язання;
  • сплатити неустойку (штраф, пеню), інші штрафні санкції за порушення умов Договору основного зобов’язання у випадках, розмірі, порядку та в терміни згідно умов Договору основного зобов’язання;
  • сплатити інші витрати ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ щодо здійснення забезпечених іпотекою вимог, з урахуванням можливих змін та доповнень до Договору основного зобов’язання.

1.2.ІПОТЕКОДАВЕЦЬ для забезпечення виконання в повному обсязі зобов’язань ІПОТЕКОДАВЦЯ перед ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ за Договором основного зобов’язання щодо сплати процентів, неустойки (штрафу, пені), вчасного та у повному обсязі погашення основної суми боргу за кредитом та будь-якого збільшення цієї суми, яке було прямо передбачено умовами Договору основного зобов’язання, передав в іпотеку ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ наступне нерухоме майно:

– ____________________________ (зазначається опис предмета іпотеки, достатній для його ідентифікації, та/або його реєстраційні дані, а також будь-які інші умови, щодо яких за заявою однієї із сторін повинна бути досягнута згода.

(надалі по тексту – "Предмет іпотеки").

1.3.Предмет іпотеки належить ІПОТЕКОДАВЦЮ на підставі: ___________________ (вказується правовстановлюючі документи, інші документи, що стосуються предмету іпотеки).

1.4.ІПОТЕКОДАВЕЦЬ має право володіти та користуватися Предметом іпотеки тільки відповідно до умов цього Договору. Ризик випадкового знищення, пошкодження або псування Предмету іпотеки несе ІПОТЕКОДАВЕЦЬ.

1.5.Предмет іпотеки за цим Договором оцінюється Сторонами у _______________________ гривень (__________________ гривень _________ копійок) (надалі по тексту – "Заставна вартість"). (Цей варіант пункту 1.5. необхідно використовувати, якщо в іпотеку передається один об’єкт нерухомого майна)

1.5.Предмет іпотеки за цим Договором оцінюється Сторонами у __________________ гривень (__________________ гривень _________ копійок) (надалі по тексту – "Заставна вартість"), а саме:

  • Заставна вартість _____________ становить __________ гривень (________________ гривень __ копійок);
  • Заставна вартість _____________ становить __________ гривень (_________________ гривень __ копійок). (Цей варіант пункту 1.5. необхідно використовувати, якщо в іпотеку передається декілька об’єктів нерухомого майна)

1.6.Сторони дійшли згоди, що ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має право задовольнити свої вимоги в обсязі, передбаченому цим Договором та визначеному на момент звернення стягнення, за рахунок всієї суми, що буде виручена від розпорядження Предметом іпотеки (в тому числі, але не обмежуючись цим), реалізації (або прийняття у власність) Предмету іпотеки в передбаченому цим Договором порядку.

1.7.Сторони домовились, що одночасно з нотаріальним посвідченням цього Договору, на підставі Заяви про реєстрацію обтяження нерухомого майна ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, нотаріус проводить реєстрацію обтяження нерухомого майна в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, а також на підставі Повідомлення про реєстрацію обтяження нерухомого майна іпотекою ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, нотаріус проводить державну реєстрацію обтяження нерухомого майна в Державному реєстрі іпотек. У випадку, якщо до Предмету іпотеки входить рухоме майно (основні засоби, майнові права тощо), проводиться реєстрація обтяження рухомого майна в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна. Цей Договір підлягає реєстрації в Державному реєстрі правочинів у випадках передбачених чинним законодавством України.

1.8.Необхідні заходи щодо зняття заборони на відчуження Предмета іпотеки ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ вживає в порядку передбаченому чинним законодавством України, шляхом направлення відповідних повідомлень в нотаріальні органи для вилучення відповідних записів з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек після виконання ІПОТЕКОДАВЦЕМ Основного зобов’язання. ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має право вживати необхідні заходи щодо зняття заборони на відчуження Предмета іпотеки, а також вживати заходи щодо вилучення відповідних записів з Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна у випадках заміни Предмета іпотеки, вилучення нерухомого майна з під іпотеки, реалізації Предмета іпотеки, в інших випадках.

1.9.Предмет іпотеки передається в іпотеку разом з усіма його приналежностями, поліпшеннями, складовими частинами, внутрішніми (електропостачання, водопостачання, газопостачання, каналізація, опалення, охоронної та пожежної сигналізації, та вентиляції тощо), зовнішніми системами та іншими інженерними мережами, що існують на момент укладання цього Договору та виникнуть у майбутньому. У разі здійснення будь-яких поліпшень Предмету іпотеки (в тому числі реконструкції, надбудови чи прибудови до Предмету іпотеки), право іпотеки за цим Договором поширюється на все майно, яке утворилось внаслідок здійснення таких поліпшень.

<< | >>
Источник: ДІДЕНКО В.М., ЮРІЙ Е.О., ПІДЛИПЧАК О.А., ЛИСЕНКО Ж.П.. ОСНОВИ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ Чернівці, БДФА 2009. 2009

Еще по теме 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ: