<<
>>

Розвиток фінансових інститутів ЄС та виклики для фінансової політики p64України : монографія / [Борзенко О.О., Богдан Т.П., Шаров О.М. та ін.] ; НАН України, ДУ«Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». - Електрон. ресурс. - К.,2019. - 372 с. : 42 табл., 20 рис.. 2019

Ідентифіковано напрями розвитку і механізми позитивних зрушень фіскальних інститутів ЄС та наднаціональних фіскальних норм, правил, процедур і суверенних інститутів держав - членів ЄС; з’ясовано особливості та основні прояви процесу трансформації банківської системи ЄС у напрямі вдосконалення Валютного союзу та створення Банківського союзу; визначено загальні критерії, принципи і підходи до регулювання ринку цінних паперів і страхового ринку країн ЄС, а також перспективи формування єдиного ринку капіталу ЄС; передбачено напрями подальшого розвитку процесів у сфері фінансового регулювання ЄС та його потенційного впливу на фінансову систему України з урахуванням продовження процесу євроінтеграції. Розроблено та створено науково-аналітичну базу для моніторингу і прогнозування якісних динамічних змін фінансових інститутів ЄС, а також ідентифікації поточного і перспективного впливу фінансових інститутів ЄС на систему фінансового регулювання в Україні з огляду на необхідність виконання Україною положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також подальшого вдосконалення національних фінансових інститутів при підготовці України до вступу в ЄС. Монографія буде корисною для наукових співробітників, державних службовців, викладачів, аспірантів, які цікавляться проблематикою розвитку фінансових інститутів ЄС та фінансовою політикою України.

<< | >>
РОЗВИТОК ФІСКАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ ЄС ТА АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ЇХ МОДЕРНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУТІВ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЄС: ВИКЛИКИ ДЛЯ ФІНАНСОВО-БАНКІВСЬКОЇ ТА МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТІВ ФОНДОВОГО І СТРАХОВОГО РИНКІВ ЄС І ПРІОРИТЕТИ ЇХ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТІВ МАКРОПРУДЕНЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ВАЖЕЛІВ ВПЛИВУ НА СИСТЕМНІ РИЗИКИ
ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ЄС НОВИМ ЧЛЕНАМ ТА ЇЇ РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇН-БЕНЕФІЦІАРІВ

Книги и учебники по дисциплине Финансы и кредит:

  1. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики : учебное пособие / [Л. И. Юзвович, Н. Н. Мокеева, М. И. Львова, В. Б. Родичева, Ю. Э. Слепухина, Е. А. Трофимова] ; под ред. Л. И. Юзвович, Н. Н. Мокеевой. - Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та,2020. - 184 с. - 2020 год
  2. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / Е. В. Кара­нина, А. В. Евстратова. - Киров: ВятГУ,2016. - 215 с. - 2016 год
  3. Финансы, денежное обращение и ипотека: учеб.-метод. пособие по выполнению курсового проекта для направления подготовки 08.03.01 «Строительство» / И.В. Попова. - Пенза: ПГУАС,2016. - 132 с. - 2016 год
  4. Р.Т. Балакина, Н.Б. Болдырева, Н. Вуняк, И.Г. Горловская, Л.Н. Иванова, Н.В. Огорелкова. Финансово-кредитные институты и финансовые рынки : учебник для обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень магистратуры) : в 2 ч. / [Р. Т. Балакина и др.] ; под ред. И. Г. Горловской. - Омск : Изд-во Ом. гос. ун-та, 2015- . Ч. 1. -2015. - 392 с. - 2015 год
  5. ВОЛКОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ. Взаимодействие денежно-кредитной и бюджетной политики государства. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2015 г. - 2015 год
  6. Серкебаева Р. К., Смагулова Р. У.. Финансы: Учебник. – Алматы,2014. - 320 с. - 2014 год
  7. ГОЙДЕНКО ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Хабаровск - 2001 - 2001 год