<<
>>

ВСТУП

Пропонований навчальний посібник написаний відповідно до програми курсу «Інвестиційне кредитування», який викладається магістрам ділової адміністрації за спеціальністю «Управління банківськими інвестиціями».

Зазначений курс є логічним продовженням курсу «Інвестування», що вивчається під час підготовки бакалаврів з економіки.

Місце дисципліни у навчальному плані підготовки магістрів ділової адміністрації та її логічні зв’язки з іншими курсами обумовили особливості структури та змісту навчального по- сібника.

Досліджуючи проблеми розвитку в Україні інвестиційного кредитування, автори спиралися на авторитетну думку відомих вітчизняних спеціалістів, таких як: І. А. Бланк, Б. В. Губський, К. Г. Зуллас, В. Д. Лагутін, А. М. Мороз, С. І. Науменкова, Л. І. Ней­кова, М. І. Савлук та іноземних: Г. І. Бірман, В. С. Балабанов, Дж. М. Кейнс, В. В. Ковальов, І. В. Ліпсіц, Г. Марковіц, П. Массе, Я. С. Мелкумов, М. Міллер, Я. М. Міркін, Ф. Модільяні, О. Л. Смір­нов, К. Рейллі, В. Шарп, В. М. Шенаєв та інші.

У посібнику розглядаються теоретичні та методологічні основи кредитних відносин, які виникають у процесі інвестиційного кредитування, а також особливості банківського, державного, спо­живчого, іпотечного, іноземного інвестиційного кредиту та лізин­гу. При цьому особлива увага приділена управлінню ризиками при інвестиційному кредитуванні.

Проведене дослідження є певним внеском у розвиток тео- рії кредиту та інвестицій. Воно дає можливість дещо по-новому подивитися на специфіку інвестиційного кредитування та на його роль в умовах ринкової трансформації економіки України.

Результати дослідження відкривають можливості поглиблення теоретичних пошуків у напрямах побудови ефективного механіз­му кредитування інвестиційних проектів, а також подальшого розширення спектра досліджень інвестиційної та банківської систем України.

Автори сподіваються, що ця книга стане у пригоді не лише студентам та аспірантам економічних вищих навчальних закладів та факультетів, а й фахівцям фінансово-кредитних установ, усім, хто за своєю діяльністю так чи інакше пов’язаний з банківською та інвестиційною справою.

Авторами окремих розділів є: професор, доктор економічних наук А. А. Пересада — 1, 2, 5, 8; доцент, кандидат економічних наук Т. В. Майорова — 3, 4, 6, 9. Розділ 7 написаний спільно зі старшим викладачем О. О. Ляховою.

<< | >>
Источник: Пересада А. А., Майорова Т. В.. Інвестиційне кредитування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ,2002. — 271 с.. 2002

Еще по теме ВСТУП:

  1. 2 . Вступление Китая в ВТО.
  2. Вступление в европейский валютный союз
  3. Вопрос 1. Процесс вступления России в ВТО
  4. Вопрос 2. Основные проблемы и перспективы РФ в сфере вступления в ВТО
  5. 15.5. Обеспечение продовольственной безопасности в условиях предстоящего вступления России В ВТО
  6. Вступительные, членские и паевые взносы.
  7. Вступление России в ОЭСР — стимул для проведения дальнейших реформ
  8. Вступление кредитного договора в силу. Порядок изменения и досрочного расторжения кредитного договора
  9. Финансовое состояние сельхозпредприятий при возможном вступлении России в ВТО: иллюзии и реальность
  10. Глава 1 Вступ до фінансового менеджменту
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -