<<
>>

9.3. Визначення кредитних ризиків

Процес кредитування інвестиційних проектів у цілому є ненадійним, тому інвестиційні кредити повинні бути достатньо ліквід­ними для того, щоб покривати будь-який відплив коштів, витрати та збитки і при цьому забезпечувати прийнятний для акціонерів банку розмір прибутку.

Така цілеспрямованість має бути основою будь-якої кредитної політики щодо прийняття ризиків та управління ними.

Кредитний ризик, або ризик неповернення боргу, при інвестиційному кредитуванні може бути визначеним як невпевненість кредитора у спроможності боржника виконати свої зобов’язання за умовами кредитної угоди. Можливість такого ризику виникає через:

· помилки самого банку під час розгляду кредитної заявки, розробки умов кредитної угоди;

· неефективну роботу клієнта, що отримав інвестиційну позичку;

· неефективність інвестиційного проекту, під який надається кредит;

· нездатність банку створити адекватний грошовий потік у зв’язку з непередбаченими змінами в діловому, економічному і/або політичному оточенні позичальника;

· невпевненість у майбутній вартості та якості (ліквідності чи можливості продажу на ринку) застави під кредит;

· кризу в діловій репутації позичальника.

Серед причин виникнення цих ризиків, що залежать від самого банку, слід відзначити:

ü ліберальне ставлення до позичальника під час розгляду заявки на кредит;

ü неякісна оцінка кредитоспроможності позичальника;

ü погане структурування позички;

ü помилки в оцінці забезпечення позички;

ü неповне відображення в кредитній угоді умов, що забезпечують інтереси банку;

ü відсутність контролю за позичальником у період повернення позички та ін.

Основні причини створення кредитних ризиків, що залежать від позичальника, пов’язані з:

¨ незадовільним керівництвом підприємства;

¨ погіршенням якості продукції та робіт;

¨ помилками в оцінці ринків збуту та ін.

До факторів, які не перебувають під контролем банку та позичальника, належать:

O погіршення економічної кон’юнктури;

O зміна політичної обстановки, законодавства та ін.

Отже, діяльність банку залежить від реальної оцінки ризику, пов’язаного з інвестиційними позичками, які він надає.

<< | >>
Источник: Пересада А. А., Майорова Т. В.. Інвестиційне кредитування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ,2002. — 271 с.. 2002

Еще по теме 9.3. Визначення кредитних ризиків:

 1. Регулювання кредитного ринку
 2. Поняття і класифікація фінансових ризиків.
 3. ЗАКОНОДАВЧИХ ВИЗНАЧЕНЬ ТЕРМІНОЛОГІЇ ФІНАНСОВОГО РИНКУ7
 4. Ризики іпотечного капіталу: сутність, класифікація, політика управління, методики оцінки та нейтралізації
 5. Характеристика окремих ризиків іпотечного кредитування та особливостей управління ними
 6. Додаток Е З А К О Н    У К Р А Ї Н И ПРО ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ МЕХАНІЗМИ І УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ЖИТЛА ТА ОПЕРАЦІЯХ З НЕРУХОМІСТЮ
 7. 3. Ризики в оцінці доцільності капіталовкладень
 8. 3. ЗАХИСТ ВІД ВАЛЮТНИХ І КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ КОНТРАКТІВ
 9. 7.3. Методи оцінки кредитного ризику та аналіз якості кредитного портфеля банку
 10. 5.6. Кредитний ризик та засоби управління ним
 11. 3. Засоби захисту від кредитного ризику
 12. Перешкоди для розвитку факторингу:
 13. Перешкоди для розвитку факторингу:
 14. Кредитний ризик
 15. ЗМІСТ
 16. У правління ризиками п ри інвестиційному к редитуванні
 17. 9.1. Визначення проектних ризиків
 18. 9.3. Визначення кредитних ризиків
 19. 9.4. Управління кредитними ризиками
 20. 9.6. Заходи щодо зниження ризиків
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -