<<
>>

3.1. Процес організації банківського інвестиційного кредитування

У теорії та практиці банківського інвестиційного кредитування вирізняються, як правило, три стадії кредитно- го процесу, управління якими банк повинен ретельно органі- зувати.

1.

Розробка основних напрямів роботи банку з інвестиційного кредитування на перспективу. Ця стадія включає в себе:

а) оцінку макроекономічної ситуації в країні у цілому, а також у регіоні роботи потенційних інвестиційних позичальників зокрема;

б) розробку внутрішньобанківських нормативних документів з інвестиційного кредитування;

в) визначення лімітів на інвестиційне кредитування (для акціонерів, для нових та старих клієнтів, для певного виду кредиту тощо);

г) підготовку персоналу банку для роботи з інвестиційними позичками;

д) розробку стратегії управління кредитними ризиками при кредитуванні інвестиційних проектів.

2. Надання банківського інвестиційного кредиту. На цій стадії відбувається:

а) розгляд заявки на одержання інвестиційного кредиту позичальником;

б) аналіз техніко-економічного обґрунтування об’єкта кредитування (інвестиційного проекту);

в) вивчення кредитоспроможності клієнта та оцінка ризиків по позичці;

г) визначення умов забезпечення кредиту;

д) підготовка та укладання кредитної угоди.

3. Контроль за цільовим використанням кредиту та його своєчасним погашенням (моніторинг банківського інвестиційного кредиту). Ця стадія включає в себе:

а) перевірку цільового використання позичкових коштів на фінансування інвестиційного проекту протягом усього строку дії кредитної угоди;

б) аналіз бухгалтерського балансу та фінансового стану позичальника протягом усього строку кредитування;

в) контроль за своєчасним погашенням позички та відсотків;

г) перевірку збереження застави;

д) перевірку виконання умов кредитної угоди.

У процесі кредитування інвестиційних проектів банки повинні застосовувати ряд організаційно-економічних прийомів видачі та погашення позичок.

Сукупність цих прийомів як конкретних дій з організації кредитного процесу, його регулювання відповідно до принципів інвестиційного кредитування називається механізмом інвестиційного кредитування.

Вибір конкретного механізму кредитування банком інвестиційних заходів позичальника залежить від названих нижче критеріїв.

Статус кредитора:

· позичка видається безпосередньо комерційним банком;

· видача позички здійснюється міжнародними фінансово-кре­дитними установами через комерційний банк.

Статус позичальника:

· кредит одержує акціонер банку;

· кредит одержує новий або постійний клієнт банку;

· кредит одержує велике, середнє або мале підприємство;

· кредит одержує державне підприємство.

Валюта інвестиційної позички:

· національна валюта;

· вільноконвертована валюта;

· міжнародні грошові одиниці;

· мультивалютні позички.

Кількість учасників операції, що кредитується:

· двостороння угода;

· багатостороння («дзеркальна», тобто надання позички одним банком через інший; кредитування банківським консорціумом; синдикатна позичка) угода.

Мета та призначення позички:

· на збільшення капіталу (виробничих потужностей, фондів), на розширення обсягів виробництва тощо;

· кредити під сукупний об’єкт (реальний інвестиційний проект).

Вид позички за строками кредитування:

· короткий (до 1-го року);

· середній та довгий (більше 1-го року).

Вид відсотка:

· фіксований;

· плаваючий.

Спосіб погашення:

· позичка погашається однією сумою в кінці строку кредитування (найризикованіша позичка);

· позичка погашається рівними частками протягом строку кредитування;

· позичка погашається обумовленими частками через узгоджені проміжки часу.

Техніка кредитування:

· кредит надається однією сумою;

· кредитна лінія:

а) поновлювана (револьверна);

б) непоновлювана;

в) «рамкова»;

г) з повідомленням;

д) підтверджена.

<< | >>
Источник: Пересада А. А., Майорова Т. В.. Інвестиційне кредитування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ,2002. — 271 с.. 2002

Еще по теме 3.1. Процес організації банківського інвестиційного кредитування:

 1. 2.5.1. ЕВОЛЮЦІЯ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ
 2. 2.3. Організаційна структура Державного казначейства України
 3. Тема 1. Необхідність організації управління бюджетною системою на принципово нових засадах.
 4. 4. Організаційна структура комерційного банку
 5. Лист Центрального Банку Росії «Про регулювання системи матеріального стимулювання в кредитних організаціях» від 3 вересня 2009 р., № 195 - Т.
 6. Міжнародні норми банківського регулювання та нагляду
 7. ЗМІСТ
 8. 1.2. Об’єкти інвестиційного кредитування
 9. 1.3. Суб’єкти (учасники) інвестиційного кредитування
 10. 2.1. Принципи банківського інвестиційного кредитування
 11. 2.2. Види банківського інвестиційного кредитування
 12. 2.3. Вибір об’єктів для банківського інвестиційного кредитування
 13. 2.4. Ціна інвестиційного кредиту та фактори, що її зумовлюють
 14. Організація процесу б анківського і нвестиційного к редитування
 15. 3.1. Процес організації банківського інвестиційного кредитування
 16. 3.4. Форми забезпечення банківського інвестиційного кредиту
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -