<<
>>

8.2. Порядок залучення іноземних інвестиційних кредитів під гарантії уряду України

Залучення іноземних інвестиційних кредитів на фінансування пріоритетних напрямів розвитку економіки здійснюється під гарантії уряду України. Нинішній порядок отримання таких кредитів закріплено Постановою Кабінету Міністрів Украї­ни «Положення про порядок залучення іноземних кредитів та надання гарантій Кабінету Міністрів України для забезпечення зобов’язань юридичних осіб — резидентів щодо їх погашення» від 5 травня 1997 р.

№ 414.

Гарантії Кабінету Міністрів України надаються для забезпечення зобов’язань юридичних осіб — резидентів по погашенню іноземних кредитів, що залучаються у формі:

· кредитів (кредитних ліній), наданих Україні іноземними державами, міжнародними фінансовими організаціями та іноземними банками відповідно до міжнародних договорів України, укладених згідно із законодавством;

· міжбанківських кредитних ліній, оформлених за рішенням Кабінету Міністрів України Державним експортно-імпортним банком чи іншими банками — агентами Кабінету Міністрів України з іноземними банками та міжнародними фінансовими організаціями згідно із законодавством;

· кредитів в іноземній валюті, що надаються юридичним особам — резидентам міжнародними фінансовими організаціями, іноземними банками, фінансово-кредитними та іншими установами, фірмами та організаціями відповідно до міжнародних договорів України, укладених згідно із законодавством, за умови обслуговування зазначених кредитів банками-агентами.

Наданню гарантій Кабінету Міністрів України передує держав­на експертиза проектів, для реалізації яких залучаються іноземні кредити. Державна експертиза здійснюється Національним агент­ством з реконструкції та розвитку (НАРР), Мінекономіки, Мінфіном, Міністерством зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі, іншими державними органами, банками-агентами.

Порядок розгляду пропозицій щодо надання Україні іноземних кредитів у межах міжнародних договорів.

Пропозиції щодо надання Україні кредитів, які офіційно надійшли до іноземних представництв України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади безпосередньо від офіційних іноземних установ та іноземних банків, а також попередні домовленості, досягнуті внаслідок проведення переговорів про виділення кредитів, обов’язково надсилаються до Кабінету Міністрів України.

З метою визначення напрямів використання кредиту, поперед­ньої оцінки його валютно-фінансових умов і можливості прий­няття Кабінетом Міністрів України зобов’язання щодо погашення кредиту з урахуванням затвердженого ліміту державного зовнішнього боргу на поточний рік за дорученням Прем’єр-міністра України або віце-прем’єр-міністрів України зазначені пропозиції опрацьовуються Національним агентством з реконструкції та розвитку, Мінекономіки, Мінфіном за участю банку-агента, а у разі потреби із залученням СБУ та інших державних органів.

Після опрацювання пропозицій щодо надання іноземного кредиту Україні Національне агентство з реконструкції та розвитку подає погоджені з Мінекономіки, Мінфіном, банком-агентом, а у разі потреби з іншими органами виконавчої влади висновки про доцільність подальшого опрацювання зазначених пропозицій на розгляд Валютно-кредитної ради Кабінету Міністрів України (ВКР).

Валютно-кредитна рада Кабінету Міністрів України розглядає подані висновки та в разі прийняття позитивного рішення доручає: Національному агентству з реконструкції та розвитку за участю МЗС, Мінекономіки, Мінфіну, МЗЕЗторгу та банку-агенту — підготовку проектів заяв Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів, протоколів, обмінних листів або інших документів щодо надання іноземного кредиту Україні; Мінюсту — здійснення правової експертизи проектів міжнародних договорів.

Національне агентство з реконструкції та розвитку разом з іншими державними органами, які здійснюють підготовку проектів міжнародних договорів та інших документів для залучення іноземного кредиту, інформують Валютно-кредитну раду Кабінету Міністрів України про підготовку документів (див.

додаток 10).

Остаточно погоджені проекти міжнародних договорів, протоколів, заяв та інших документів про надання іноземного кредиту Україні Національне агентство з реконструкції та розвитку подає на схвалення Валютно-кредитній раді Кабінету Міністрів України.

Після остаточного схвалення поданих документів про надання іноземного кредиту Україні Валютно-кредитна рада Кабінету Міністрів України: розглядає питання про надання посадовим особам повноважень на підписання зазначених документів, про що вноситься відповідний запис до протоколу засідання Ради; подає Кабінетові Міністрів України проекти рішень про укладання міжнародних договорів та надання повноважень посадовим особам на підписання від імені Кабінету Міністрів України або України міжнародних договорів та інших документів про надання іноземного кредиту.

Підписані уповноваженими особами міжнародні договори та інші документи про надання іноземного кредиту надсилаються до МЗС і в триденний термін їх копії подаються Кабінетові Мі- ністрів України, Національному агентству з реконструкції та розвитку, Мінекономіки, Мінфіну, Національному банку, банку-агенту.

Порядок розгляду пропозицій про залучення юридичними особами — резидентами іноземних кредитів, повернення яких гарантується Кабінетом Міністрів України.

Іноземні представництва України, інші державні органи, юридичні особи — резиденти, які отримали пропозицію про надання іноземного кредиту, що передбачає отримання іноземним кредитором гарантій Кабінету Міністрів України, надсилають зазначені пропозиції до Кабінету Міністрів України.

Якщо зазначена пропозиція надходить від іноземних банків, фінансово-кредитних установ та фірм, які раніше не надавали кредити Україні або її юридичним особам — резидентам, разом із пропозицією про надання кредиту додатково подаються легалі- зовані в установленому порядку документи та відомості за переліком згідно з додатком 10. Документи та відомості, що не відповідають вимогам, викладеним у додатку 10, до розгляду не приймаються.

Механізм експертизи проектів, під які виділяються гаранто- вані урядом кредитні ресурси, досить громіздкий і передбачає участь чотирьох міністерств, двох агентств, кількох зовнішніх експертів та Кабінету Міністрів України. Кожен проект, який претендує на державну гарантію, має пройти кілька етапів екс- пертиз.

Попередній розгляд питання про надання державних гарантій відбувається за такою схемою:

· пропозиції щодо надання іноземних кредитів надсилаються до Кабінету Міністрів України (разом з ними подаються легалізовані документи та відомості про кредитора);

· одержувач кредиту подає до Національного агентства рекон­струкції та розвитку (НАРР) лист-заявку на отримання гарантій та інші документи згідно з переліком (див. додаток 10);

· документи, подані до НАРР, у десятиденний термін аналізуються з огляду на окупність проекту та можливості щодо укладення договору застави та виносяться на попередній розгляд Валютно-кредитної ради (ВКР);

· ВКР ухвалює попереднє рішення про доцільність остаточного опрацювання поданих документів та можливість надання гарантій.

Остаточний розгляд заявок щодо отримання гарантій відбувається у такому порядку:

¨ ВКР доручає відповідним міністерствам та відомствам провести експертизу поданої заявки;

¨ Мінекономіки визначає відповідність проекту пріоритетним напрямам використання іноземних кредитів і розвитку економіки, а також здійснює загальну техніко-економічну експертизу проекту;

¨ Фонд державного майна розглядає відповідність проекту дер­жавній політиці в галузі державного майна (у разі його застави);

¨ Мінфін аналізує фінансовий стан позичальника, наявність заборгованості перед бюджетом і ліквідних активів;

¨ організації, визначені ВКР, проводять цінову експертизу імпортних та експортних контрактів, а також експертизу економічної ефективності проектів;

¨ МЗЕЗторг проводить юридичну експертизу експортних та імпортних контрактів;

¨ банк-агент аналізує платоспроможність позичальника, валют­ну самоокупність проекту та його відповідність загальним умовам кредитів, здійснює підготовку проектів договорів застави та/або поруки;

¨ НАРР узагальнює пропозиції, висновки міністерств та інших державних органів і готує висновок про доцільність надання гарантій.

Прийняття попереднього рішення про надання державних гарантій відбувається таким чином:

· НАРР подає Кабінету Міністрів України результати експертизи проекту разом із документами та висновками про доцільність надання гарантій;

· подані документи галузеві управління апарату Кабміну опра­цьовують протягом 10 днів, після чого подають на розгляд віце-прем’єр-міністру, а потім з його висновком щодо необхідності реалізації зазначеного проекту надсилають до Валютно-кредит­ної ради;

· робочий апарат ВКР розглядає документи, готує пропозиції щодо розгляду питання на своєму засіданні, надсилає членам Ради порядок денний засідання та матеріали, а також повідомляє позичальника про дату розгляду питання щодо надання гарантії;

· ВКР розглядає подані документи та приймає рішення про доцільність надання гарантії (оформляється відповідний протокол).

Остаточне рішення про надання державних гарантій оформляється так:

ü приймається постанова Кабміну про надання державних гарантій;

ü укладається угода між Мінфіном і позичальником;

ü гарантії реєструються Кабінетом Міністрів України та підлягають обов’язковому внесенню Мінфіном до реєстру державних гарантій;

ü банк-агент укладає з іноземним кредитором індивідуальну кредитну угоду і в разі потреби надсилає йому інші доку- менти;

ü банк-агент інформує Кабмін, Мінфін, НАРР, Мінекономіки та позичальника про остаточне рішення іноземного кредитора щодо відкриття фінансування за кожним проектом.

Для остаточної експертизи проекту юридична особа — резидент подає до Національного агентства з реконструкції та розвит­ку, Мінекономіки, Мінфіну, банку-агента, Фонду страхових га- рантій у разі укладення договору страхування, а у разі потреби й іншим державним органам, визначеним Валютно-кредитною радою Кабінету Міністрів України, повний пакет документів за переліком згідно з додатком 12. Документи, що не відповідають вимогам, до розгляду не приймаються.

Розгляд підготовлених відповідно до вимог цього Положення та поданих юридичними особами — резидентами документів здійснюється зазначеними органами і організаціями в термін, що не перевищує 20 днів.

У разі прийняття Валютно-кредитною радою Кабінету Мініст­рів України позитивного рішення про доцільність надання гаран­тій Кабінету Міністрів України юридичні особи — резиденти укладають: внутрішні кредитні угоди, договори застави з банком-агентом (у визначених законодавством випадках банком-агентом укладаються договори застави та/або поруки з третьою особою — майновим поручителем), ураховуючи, що частка власного майна в договорі застави для юридичних осіб недержавної форми власності має бути не нижчою ніж 20 % загальної суми цього договору, а предметом застави не можуть бути права вимоги майбутнього врожаю.

Внутрішні кредитні угоди повинні передбачати, що питання реорганізації суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали іноземні кредити під гарантійні зобов’язання Кабінету Міністрів України, в обов’язковому порядку погоджуються з Кабі- нетом Міністрів України; угоди-зобов’язання з центральними органами виконавчої влади відповідно до галузі, Національним агентством з реконструкції та розвитку, Мінекономіки і Мінфіном про надання необхідної інформації щодо ефективності використання кредитних коштів. Форма надання інформації передбачається угодою.

Оцінка вартості майна, що є предметом застави, проводиться Фондом державного майна. Вартість майнових прав чи цінних паперів, фінансова спроможність поручителя оцінюється Мінфіном. Така оцінка здійснюється у валюті України з перерахуванням в іноземну валюту за курсом Національного банку України на день перерахування. У разі неспроможності юридичної особи — резидента виконати свої зобов’язання за іноземним кредитом і набрання чинності гарантіями Кабінету Міністрів України банк-агент або Фонд страхових гарантій у разі наявності договору страхування за погодженням з Кабінетом Міністрів України згідно із законодавством звертається за стягненням заставленого майна або за виплатою страхового відшкодування для сплати вар­тості гарантії та покриття інших витрат, пов’язаних з погашенням кредиту.

Банк-агент укладає внутрішні кредитні угоди з позичальниками за умови прийняття ними зобов’язання про відкриття лише в цьому банку одного валютного рахунку за кожним кодом валют, на який до повного погашення іноземного кредиту, повернення якого гарантується Кабінетом Міністрів України, сплати відсотків та комісійних зараховуються всі надходження у вільно конвер­тованій валюті.

Порядок надання гарантій або інших зобов’язань Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання юридичною особою — резидентом зобов’язань щодо повернення іноземних кредитів, погашення яких передбачається здійснювати із залученням коштів державного бюджету.

Розгляд заявок юридичних осіб — резидентів щодо залучення іноземних кредитів з використанням для їх погашення бюджетних коштів здійснюється тільки у разі, коли кошти на ці цілі передбачені в державному бюджеті. Юридичні особи — резиденти, що мають намір одержати іноземні кредити, повернення яких гарантується Кабінетом Міністрів України та передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, подають до Мінфіну лист-заявку з експертним висновком центрального органу виконавчої влади відповідно до галузі та документи за переліком згідно з додатком 12. У разі позитивного висновку Мінфіну щодо наявності у державному бюджеті або можливостей передбачення в ньому необхідних коштів пакет документів подається Кабінету Міністрів України.

Документи, подані Кабінетові Міністрів України для одержання гарантій Кабінету Міністрів України за іноземними кредитами, погашення яких передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, розглядаються галузевими управліннями або відділами Кабінету Міністрів України і з їх висновками подаються на розгляд віце-прем’єр-міністрам України згідно із розподілом функціональних повноважень.

У разі прийняття відповідним віце-прем’єр-міністром України рішення про підтримку реалізації юридичною особою — резиден­том поданого проекту з використанням іноземного кредиту, погашення якого передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, документи подаються робочому апарату Валютно-кредитної ради Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за 7 днів до її засідання.

Робочий апарат Валютно-кредитної ради розглядає подані документи і готує пропозиції для розгляду питання на її засіданні, а також повідомляє юридичну особу — резидента про дату розгляду питання.

Валютно-кредитна рада приймає попереднє рішення про можливість (за умови позитивних висновків державної експертизи) надання відповідних гарантій Кабінету Міністрів України щодо іноземного кредиту, який передбачається залучити.

Оформлення індивідуальних гарантій Кабінету Міністрів Украї­ни для забезпечення виконання юридичною особою — резидентом зобов’язань щодо погашення іноземних кредитів здійсню- ється відповідними державними органами та робочим апаратом Валютно-кредитної ради Кабміну за поданням банку-агента піс- ля укладення індивідуальної кредитної угоди між Мінфіном та юридичною особою — резидентом, в якій визначається механізм відшкодування бюджетних витрат на обслуговування іноземного кредиту, інші необхідні умови.

Юридична особа — резидент несе повну відповідальність за достовірність інформації, яка міститься в документах, що подаються до органів (організацій), які здійснюють державну експертизу для одержання гарантій Кабінету Міністрів України.

У разі надання юридичною особою — резидентом недостовірної інформації стосовно проекту або власної діяльності проект відхиляється на будь-якому етапі проходження процедури. Кошти, сплачені юридичною особою — резидентом за проведення експертизи, не повертаються.

Юридична особа — резидент, що одержала для забезпечення виконання зобов’язань щодо повернення іноземних кредитів гарантії Кабінету Міністрів України, несе відповідно до законодавства України повну відповідальність, яка виникає з підписаних нею внутрішніх кредитних та інших угод і договорів застави з банком-агентом або договорів страхування з членами Фонду страхових гарантій, а також угод з Мінфіном про порядок відшкодування видатків державного бюджету, які можуть виник- нути внаслідок виконання Кабінетом Міністрів України гарантійних зобов’язань, а також щодо забезпечення гарантій Кабіне- ту Міністрів України за виконання інших взятих на себе зобов’язань.

Юридична особа — резидент, яка одержала гарантії Кабінету Міністрів України для забезпечення зобов’язань щодо повернення іноземних кредитів, відповідає за повне і своєчасне погашення кредиту, відсотків за нього, а також сплату комісійних.

У разі невиконання юридичною особою—резидентом чи її поручителем прийнятих зобов’язань згідно із законодавством накладається стягнення на майно, передане в заставу, або подається позов до арбітражного суду.

Контроль за цільовим та ефективним використанням і своєчас­ним погашенням іноземних кредитів здійснюється центральними органами виконавчої влади відповідно до галузі, галузевими управліннями або відділами Кабінету Міністрів України, Мінфіном, Мінекономіки, Національним агентством з реконструкції та розвитку, банком-агентом та Фондом страхових гарантій у разі укладення договору страхування. Персональну відповідальність при цьому несуть керівники відповідних центральних органів виконавчої влади відповідно до галузі та керівники юридичних осіб — резидентів, для забезпечення виконання зобов’язань яких надано гарантії Кабінету Міністрів України.

З метою вдосконалення механізму надання державних гарантій та поліпшення ситуації з обслуговуванням заборгованості за кредитами, гарантованими урядом України, визначено, що: всі питання, пов’язані з наданням державних гарантій, передаватимуться до компетенції Мінфіну; встановлюється граничний розмір надання гарантій протягом бюджетного року; граничний розмір надання державних гарантій затверджується разом із затвердженням граничного рівня державного боргу; експертизу окупності проектів, під які надаються гарантії та оцінку кредитоспроможності позичальників проводять незалежні аудиторські та банківські установи.

<< | >>
Источник: Пересада А. А., Майорова Т. В.. Інвестиційне кредитування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ,2002. — 271 с.. 2002

Еще по теме 8.2. Порядок залучення іноземних інвестиційних кредитів під гарантії уряду України:

 1. 4. Вибір найбільш відповідного із прибуткових інвестиційних проектів
 2. Оцінка ефективності інвестиційних проектів
 3. Види інвестиційних проектів, класифікація та методи оцінювання їх економічної ефективності
 4. 5.3 Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами й субвенції з Державного бюджету України на виконання інвестиційних проектів.
 5. 9.3.Роль бюджету в здійсненні інвестиційних програм
 6. Розділ 6 Стимулювання та захист іноземних інвестицій
 7. 3. Визначення джерел фінансування та обсягів інвестиційних ресурсів
 8. 8.4. Методика аналізу інвестиційних портфелів банківських установ
 9. ЗАСТОСУВАННЯ ОБВАЛ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВИДАТКІВ І «ВЕЛИКА ДЕПРЕСІЯ»
 10. Роль інвестиційних сертифікатів і приватизаційних паперів у функціонуванні фінансового ринку
 11. ЗМІСТ
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -