<<
>>

1.4. Переваги кредитного методу фінансування інвестиційних проектів

Кредитування на відміну від інших джерел фінансування інвестиційних проектів найкраще відповідає новим умовам управління та господарювання, за яких широко використовуються заходи економічного впливу, зокрема: поверненість, платність та диференціація умов кредитування, а необхідність погашення кредиту сприяє посиленню режиму економії в процесі реалізації проекту та є засобом контролю за окупністю інвестицій.

Крім того, для інвестора існують і інші суттєві причини, за яких вибирається саме такий метод фінансування.

Основна різниця між власними та позичковими коштами полягає в тому, що відсоткові платежі нараховуються до податків, тобто включаються у валові витрати, а дивіденди нараховуються з прибутку, який залишається на підприємстві. Це є джерелом додаткової вигоди для підприємства, що підтверджується на основі такого прикладу.

Приклад 1.1. Підприємство, що має інвестиційну потребу в 2500 тис. грн розробило два альтернативні плани фінансування: випуск простих акцій та одержання кредиту. Вартість обох альтернатив становить 18 %. Інвестиційний проект строком на один рік незалежно від джерела фінансування інвестицій приносить дохід у розмірі 9200 тис. грн, собівартість продукції (без відсоткових платежів) становить 5900 тис. грн (див. табл. 1.1).

З прикладу видно, що позичкові кошти залучати вигідніше — економія становить (922 000 – 787 000) = 135 000 грн.

Однак кредитне фінансування для підприємства є більш ризикованим, бо відсотки за кредит та основну частину боргу треба повертати незалежно від прибутковості інвестиційного проекту.

Таблиця 1.1

(тис. грн)

Показник Фінансування інструментів власності Кредитне фінансування
Виручка від реалізації 9200 9200
Собівартість продукції 5900 5900
Виплата відсотків (2500 · 0,18) 0 450
ПДВ 1533 1533
Валовий прибуток (гр. 1—2—3—4) 1767 1317
Податок на прибуток (30%) 530 395
Дивіденди 450 0
Чистий прибуток (гр.
5—6—7)
787 922

Незважаючи на це, в процесі формування джерел фінансування інвестиційних проектів інвестор повинен завжди використовувати «золоте правило» інвестування: чим більший ризик інвестування, тим більша прибутковість.

Контрольні запитання і завдання

1. У чому сутність, мета та економічна природа інвестиційного кредиту?

2. Розкрийте особливості інвестиційного кредиту.

3. Охарактеризуйте об’єкти інвестиційного кредитування.

4. Дайте визначення інвестиційного проекту.

5. В якому вигляді може бути представлений інвестиційний проект?

6. Назвіть основні форми інвестиційного проекту.

7. Дайте визначення інвестиційного циклу, назвіть його основні фази.

8. Дайте визначення проектного циклу, назвіть його основні етапи.

9. Назвіть прямих і непрямих учасників інвестиційного кредитування, визначте їх функції.

10. У чому полягають переваги кредитного методу фінансування інвестиційних проектів?

11. У чому полягає економічна роль інвестиційного кредиту?

12. Розкрийте основні напрями реформування системи інвестиційного кредитування в Україні.

<< | >>
Источник: Пересада А. А., Майорова Т. В.. Інвестиційне кредитування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ,2002. — 271 с.. 2002

Еще по теме 1.4. Переваги кредитного методу фінансування інвестиційних проектів:

 1. 4. Вибір найбільш відповідного із прибуткових інвестиційних проектів
 2. Оцінка ефективності інвестиційних проектів
 3. Оцінка ефективності інвестиційних проектів
 4. Види інвестиційних проектів, класифікація та методи оцінювання їх економічної ефективності
 5. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів.
 6. Глава 9 Методи оцінки інвестиційних проектів
 7. Поняття та класифікація інвестиційних проектів
 8. Методи оцінки інвестиційних проектів
 9. Порівняльна характеристика методів оцінки інвестиційних проектів
 10. Глава 11 Врахування ризику в інвестиційних проектах
 11. 5.3 Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами й субвенції з Державного бюджету України на виконання інвестиційних проектів.
 12. 15.13. Основні показники оцінки ефективності інвестиційних проектів у зовнішньоекономічній діяльності підприємства
 13. 1. МЕТОДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ
 14. 2. ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ НА ОЦІНКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -