<<
>>

8.5. Інвестиційне кредитування в Україні іншими фінансово-кредитними організаціями

Крім згаданих вище міжнародних фінансово-кредит­них організацій, які займаються кредитуванням інвестиційних проектів на Україні, варті уваги також інші міжнародні інвестиційні інституції, які здійснюють інвестиційну та кредитну підтримку вітчизняного підприємництва.

Німецько-український фонд «Міжнародний консультаційний проект» заснований у межах програми TRANSFORM для фінансування розвитку малого та середнього бізнесу в Україні через комерційні банки. Допомога здійснюється через відкриті три кредитні лінії:

· мікрокредити до 15 млн DM терміном до 1-го року для малих підприємств (не більш ніж 25 співробітників) з переважною часткою приватної власності, зайнятих у виробництві, обслуговуванні або торгівлі;

· кредити до 50 тис. DM терміном до 2-х років для малих підприємств (не більш ніж 250 співробітників) з переважною часткою приватної власності, зайнятим у виробництві або обслуговуванні;

· кредити розміром до 500 тис. DM і терміном також до 2-х років для середніх підприємств (не більш ніж 500 співробіт- ників) з переважною часткою приватної власності, які мають партнерство та спільний бізнес із середніми підприємствами у Німеччині.

Усі позики можуть бути використані для фінансування оборот­ного капіталу або капіталовкладень.

Фонд Євразія. Програма позик малому бізнесу України. Мета фонду:

· надання кредитів в іноземній валюті з низькою відсотковою ставкою підприємствам, що працюють у сфері виробництва або надання послуг, мають життєздатні, перспективні з економічної точки зору проекти та потребують позичкового капіталу;

· сприяння фінансовому та економічному розвитку підприємств, які створюють нові робочі місця;

· навчання спеціалістів банків-партнерів прийнятим у розвинутих країнах Заходу принципам кредитного аналізу та управління кредитним портфелем.

Види послуг або підтримки, обсяги та умови їх надання:

¨ максимальний розмір індивідуальної позики не перевищує 100 000 дол.

США;

¨ максимальний період надання — 2 роки;

¨ періодичність погашення основної суми боргу залежить від конкретного проекту;

¨ застава дорівнює щонайменше 100 % суми позики (оцінка проводиться на ліквідаційній основі);

¨ гарантія або порука є можливими варіантами забезпечення поруки.

Фінансування в межах даної програми надається на закупівлю обладнання, сировини та матеріалів.

Програма інвестування ОПІК. ОПІК здійснює свою програму фінансування шляхом надання безпосередніх позик, позикових гарантій, а також обслуговування операцій з капіталами, що забезпечує середньо- та довгострокове фінансування і постійний капітал для підприємств зі значною участю в їхній власності та управлінні американського бізнесу. Надаючи позики, ОПІК може покривати до 50 % загальної вартості нового виробництва, а якщо мова йде про розширення успішно діючого виробництва — до 75 % загальної вартості проекту.

Фінансування невеликих проектів здійснюється шляхом реалізації програми надання прямої позики з власних коштів ОПІК. Розміри таких позик становлять від 500 тис. до 6 млн дол. США. Це джерело фінансування може бути використане, якщо проект фінансується або здійснюється зі значною участю американського малого бізнесу чи кооперативів.

Великі корпорації, які не можуть розраховувати на отримання безпосередніх позик, можуть скористатися програмою позикових гарантій ОПІК. Хоча малі фірми та кооперативи, що здійснюють інвестиції у великі проекти, можуть також користуватися цим видом фінансування. Типовий розмір позикових гарантій ОПІК становить від 2 млн до 25 млн дол. США, проте може досягати і 50 млн дол. США. У рамках програми гарантій позичальник, як і у випадку програми надання позики, звертається до ОПІК на предмет оцінки проекту та структури його фінансування. Відсоткові ставки на гарантовані позики відповідають відсотковим став­кам за гарантованими урядом США цінними паперами з аналогічним строком повернення.

Фонд малих кредитів як частина Western NIS Enterprise Fund було засновано, щоб фінансувати приватні компанії та підприємців в Україні шляхом надання позик і кредитів.

Умови надання кредитів:

· фінансування (кредит) надається у розмірі від 500 до 100 000 дол. США;

· строки повернення кредиту можуть бути від кількох місяців до трьох років;

· кредити надаються за ринковим курсом;

· фонд не вимагає ніяких фінансових гарантій від страхових компаній або банків, хоча забезпечення заставою обов’язкове, при цьому вартість та форма застави встановлюється на індивідуальній основі.

Фонд зацікавлений у фінансуванні сільського господарства, ремонтних майстерень, невеличких крамниць, виробництва взуття, тканин тощо.

Фонд підтримки підприємств у нових західних незалежних державах. Його мета — підтримка розвитку малих і середніх приватних підприємств в Україні, Молдові і Білору- сі шляхом вкладення прямих інвестицій. Фонд здійснює фі- нансування у формі часткової участі у статутному фонді та у формі позик у розмірі від 500 тис. до 5 млн дол. США за- лежно від специфічних потреб проекту. Позики надаються на період від кількох місяців до п’яти років залежно від мети проекту. Відсоткові ставки на позики встановлюються на ба- зі домінуючих комерційних відсоткових ставок, до уваги береться облікова ставка НБУ та певний ризик. Фонд не вима- гає офіційних гарантій від банків або страхових компаній, хо- ча може подати запит на персональні гарантії від керівницт- ва чи власників підприємства. Фонд кредитує проекти в усіх галузях промисловості, хоча має особистий інтерес до про- ектів в агробізнесі, виробництві меблів та будівельних мате- ріалів.

Ще однією організаційною формою залучення іноземних інвестиційних кредитів можна вважати міжнародні агенції експортного кредиту. В Україні діє кілька таких агенцій. Як приклад можна навести Агентство США з міжнародного розвитку, яке має за мету створити можливості для зростання малого бізнесу в Україні за рахунок створення мережі «бізнес-інкубаторів», тобто освітньо тренінгових закладів, а також надає кредитну підтримку інвестиційним проектам на конкурентній основі для високотехніч­них виробництв до 60 тис. дол. США та мікрокредити до 5 тис. дол. США.

<< | >>
Источник: Пересада А. А., Майорова Т. В.. Інвестиційне кредитування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ,2002. — 271 с.. 2002

Еще по теме 8.5. Інвестиційне кредитування в Україні іншими фінансово-кредитними організаціями:

 1. ЗАКОНОДАВЧИХ ВИЗНАЧЕНЬ ТЕРМІНОЛОГІЇ ФІНАНСОВОГО РИНКУ7
 2. 2.3. Організаційна структура Державного казначейства України
 3. Глава 4. Інвестиційна та інноваційна стратегіядля України
 4. 1.2. Об’єкти інвестиційного кредитування
 5. 1.3. Суб’єкти (учасники) інвестиційного кредитування
 6. Б анківське і нвестиційне к редитування
 7. 2.1. Принципи банківського інвестиційного кредитування
 8. 2.2. Види банківського інвестиційного кредитування
 9. 3.1. Процес організації банківського інвестиційного кредитування
 10. 3.2. Розгляд заявки на інвестиційне кредитування
 11. Д ержавне та споживче і нвестиційне к редитування
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -