<<

ДОДАТКИ

Додаток 1

ЗАЯВКА

на кредитування інвестиційного проекту

ОПИС ПОЗИЧАЛЬНИКА

1. Статутна назва позичальника (підприємство/організація)

2. Юридична адреса

3. Код ЗКПО (загальний класифікатор підприємства)

4.
Форма власності

5. Сектор

АПК Хімічна та нафтохімічна промисловість
Легка промисловість Зв’язок
Медична промисловість Паливно-енергетичний комплекс
Машинобудування Соціальна інфраструктура
Лісопромисловий комплекс Транспорт
Металургійна промисловість Інше

6. Рік заснування підприємства

7. Головні види діяльності

8. Чисельність працюючих

9. Показники бухгалтерського балансу, ф. 1, затверджено Мін­фіном України для звітності за ____ рік (тис. грн).

1) Основні засоби:

залишкова вартість (020) _____ первісна вартість (022) _____.

2) Запаси та витрати (роз. 2 активу балансу)_____.

3) Дебіторська заборгованість (сума рядків 200—270)______.

4) Грошові кошти (сума рядків 290—320)_____.

5) Статутний фонд (400)_____.

6) Довгострокові пасиви (розділ 2 пасиву балансу)______.

7) Короткострокові пасиви(сума рядків 600—720)______.

10. Показники звіту про фінансові результати за ____________ р., ф.

2 (тис. грн).

Показники Сума
Виручка від реалізації продукції
Податок на додану вартість
Акцизний збір
Витрати на виробництво реалізованої продукції
Доходи від інших видів діяльності
Балансовий прибуток

11. Назва банку

ОПИС ПРОЕКТУ

12. Назва та мета інвестиційного проекту

13. Відповідальна за підготовку та реалізацію проекту юридич­на /фізична особа

назва юридичної особи

14. Адреса відповідальної особи

Телефон

Факс

15. Стадія проектного циклу

Попередня розробка ТЕО
Підготовка (розробка ТЕО)
Робоче проектування
Експертиза
Конкурс або контрактна фаза
Впровадження

16. Тривалість проекту

17. Місце впровадження проекту

Область Місто Район Село Назва підприємства

18. Ринкова орієнтація проекту

Збільшення експортного потенціалу
Заміщення внутрішніх поставок
Задовольняння внутрішніх потреб

19.

Бажаний вид валюти кредиту

Валюта України
Долар США
Німецька марка
Російський рубль
Інша ВКВ
Інша неконвертована валюта

20. Інвестиційні витрати

Інвестиційні витрати Сума
валюта України валюта кредиту
Передінвестиційні дослідження та підготовчі роботи
Оренда земельної ділянки
Освоєння земельної ділянки
Будівлі та споруди
Інфраструктура
Технологія
Будівельно-монтажні роботи
Обладнання
Пусконалагоджувальні роботи
Підготовка кадрів
Відсотки по позиках
Накладні витрати
Обігові кошти
Усього

21. Можливі джерела фінансування проекту

Можливі джерела фінансування Сума (тис. грн)
Власні кошти
Внески залучених учасників
Державні субсидії
Позики іноземних банків
Позики вітчизняних банків
Позики міжнародних фін. організацій
Інші
Усього

22.

Очікувані результати

А. Чиста поточна вартість (NPV)

де Р1, Р2, ..., Рk річні грошові надходження від проекту, і — ставка дисконтування, ІС — стартові інвестиції.

Б. Внутрішня норма рентабельності (IRR)

де і1значення відсоткової ставки в дисконтному множнику, за якого f(і1) < 0, (f(і1) > 0); і2значення відсоткової ставки в дисконтному множнику, за якого f(і2) < 0, (f( і2) > 0).

В. Коефіцієнт ефективності інвестицій (РІ)

Г. Строк окупності інвестицій (РР )

РР = ІС : Рk ,

де Рk щорічний чистий дохід.

Д. Технічна екологічна та соціальна оцінка проекту

Інвестиція сприяє створенню нових робочих місць
Інвестиція супроводжуватиметься впровадженням сучасних або пер­спективних ресурсозберігаючих та екологічно безпечних видів технологій
Інвестиція орієнтуватиметься на найбільш раціональне використання сировинної бази України
Інвестиція сприятиме зниженню енергоспоживання на одиницю продукції, що виготовляється
Продукція підприємства є конкурентоспроможною на вітчизняному та міжнародному ринках

Підпис ______________________

(Керівник підприємства)

Підпис ______________________

(Керівник банку)

Додаток 2

ПЛАН техніко-економічного обґрунтування

(розрахунку) кредитної пропозиції

І. Основні характеристики

1. Необхідність одержання кредиту.

2. Обґрунтування розміру кредиту (оптимальність розміру).

3. Мета використання кредитних коштів.

4. Термін повернення кредиту.

ІІ. Етапи кредитного проекту (вказати тривалість кожного етапу)

1. Придбання обладнання або товарів (сировини, матеріалів).

1.1. Ціна і кількість обладнання або товару (сировини, матеріалів), що придбається згідно з контрактом, договором.

1.2. Наявність митної декларації, відповідність її реквізитів даним контракту (якщо контракт укладений з нерезидентом).

1.3. Термін, схема транспортування, вид транспорту, вартість транс­портних послуг.

1.4. Основні постачальники сировини та комплектуючих.

2. Виготовлення продукції.

2.1. Наявність виробничих приміщень (власні або орендовані), складів.

2.2. Основні показники якості виробничого обладнання:

— ступінь зносу (%);

— відповідність технічних характеристик обладнання світовим вимогам;

— розрахунок потреби в новітньому обладнанні.

2.3. Собівартість продукції в асортименті по одиницях (калькуляція, що складається з кількості і вартості витрат на сировину, матеріали, а також усі накладні витрати на кожну одиницю і на весь обсяг вироб- ництва).

3. Реалізація товарів.

3.1. Структура ціни на товари, що реалізуються (собівартість, податки, відсотки за кредит, чистий прибуток, порівняння цін з діючими ринковими або існуючими в галузі).

3.2. Ринок і напрямки збуту товарів — внутрішній, зовнішній, основні споживачі (дефіцит або надвиробництво аналогічних товарів). Наявність контрактів, договорів про збут та їх умови. Канали збуту. Частка від загального обсягу продажу (реалізації) найбільш значного покупця _____%. Основні конкуренти у регіоні, в Україні, на зовнішньому ринку.

3.3. Фактори щодо переваги товарів після реалізації кредитного проекту аналогічним товарам інших виробників.

4. Економічний ефект від реалізації кредитного проекту.

4.1. Порівняння показників підприємства до і після використання кредиту.

Показники До реалізації проекту Після реалізації проекту
4.1.1. Виручка від реалізації продук­ції, тис. грн
4.1.2. Собівартість продукції, тис. грн
4.1.3. Прибуток на одиницю продук­ції, грн
4.1.4. Рентабельність продукції, %
4.1.5. Балансовий прибуток, тис. грн
4.1.6. Чистий прибуток підприємства, тис. грн

5. Графік погашення кредиту.

Місяць Сума основного кредиту, тис. грн Сума відсотків за користування, тис. грн Джерела погашення, тис. грн
Дохід від реалізації кредит­ного проекту Дохід від інших програм

Додаток 3 РЕКОМЕНДАЦІЇ БАНКУ ЩОДО СТРУКТУРИ ПІДГОТОВКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ

1. Опис та концепція.

2. Право власності та менеджмент:

· опис існуючого бізнесу позичальників (власників), включаючи фінансову інформацію;

· схема організаційної структури позичальника та біографічні дані менеджерів;

· організаційна схема, що визначає місце холдингових, дочірніх і спільних компаній та їх взаємовідносини з позичальником;

· фінансовий внесок власників/акціонерів у проект.

3. Постачальники обладнання та технічна допомога:

· джерела одержання техніки і технологій, зовнішня допомога проекту (у таких аспектах як менеджмент, виробництво, маркетинг, фінанси і т. д. );

· постачальники обладнання; технічна допомога, що її надає постачальник. Якщо обладнання вже відібране, поясніть яким чином відбувався процес відбору, закупки та постачання;

· зауваження щодо окремих технічних особливостей та необхідного ноу-хау.

4. Маркетинг.

Маркетингова інформація, включаючи попередні три роки продажу, існуючий та прогнозований продаж на наступні п’ять років (у грошовому еквіваленті та натуральних показниках):

· порівняльний аналіз, що характеризує головних конкурентів (місцевих та іноземних), частки розподілу ринку, існуючі джерела постачання, власна частка на ринку (дайте оцінку) за період, що передує втіленню проекту, а також на прогнозований період, ціноутворення та основні відмінності між власною та конкуруючою продукцією;

· обсяги виробництва за проектом, ціни;

· потенційні споживачі продукції та можливі шляхи збуту;

· фактори, що сприятимуть підвищенню попиту.

5. Характеристика продукції, персоналу, сировини та комуналь­них послуг (включаючи споживання електроенергії, газу, води і т. д.) та інші засоби, необхідні за проектом:

· короткий опис процесу виробництва;

· наявність, категорія та кількість необхідного персоналу;

· необхідне інфраструктурне обладнання (транспорт, комунікації, енергопостачання, вода, газ і т. д. );

· класифікація виробничих витрат за проектом по головних статтях витрат;

· джерела, вартість та якість сировини, що постачається, а також зв’язки з постачальниками;

· місцезнаходження підприємств відноcно постачальників, ринків та інфраструктури;

6. Інвестиційні вимоги, фінансування проекту та прибутки:

· калькуляція загальних проектних витрат;

· заплановані фінансові витрати, передбачені джерела власних коштів та кредитів, визначення необхідних умов для реалізації проектів;

· фактори ризику.

Додаток 4

Договір застави №______

м. Київ «___» ____________ 200_ р.

Український акціонерний комерційний банк, далі «Заставоутримувач», в особі ____________________________________, який діє на підставі довіреності, нотаріально засвідченої приватним нотаріусом _______________від ______________року, та зареєстрованої в реєстрі за № _______, з одного боку, та _________________________________, далі «Заставник», з другого боку, надалі спільно та/або окремо названі як Сторони, уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Цей договір забезпечує вимоги Заставоутримувача, що випливають з кредитного договору № ______ від ______ 200_ р. (а також усіх додаткових угод, що можуть бути укладені до нього), далі «Кредитний договір», укладеного між Заставоутримувачем та Заставником, за умовами якого останній зобов’язаний повернути Заставоутримувачу до ____________ р. кредит у розмірі ______________________________ (__________________) гривень, відсотки за користування ним, а також сплатити штрафні санкції (штраф, пеню) у розмірі та у випадках, передбачених Кредитним договором.

У випадку продовження строків виконання Заставником зобов’язань за Кредитним договором (шляхом укладення додаткових угод до нього), дія застави, передбаченої цим Договором, зберігається до повного виконання вказаних зобов’язань.

1.2. Заставник передає у заставу Заставоутримувачу право вимоги за строковими зобов’язаннями по наступних договорах (далі — «предмет застави»):

договір________________ від _________ р., укладений між Заставником та _______________ на суму ___________ зі строком дії до _________ р.

Відповідно до умов указаних договорів Заставник має право вимагати передачі йому грошових коштів в оплату за _________.

1.3. Вартість предмета застави згідно з оцінкою Сторін становить ______________ (________________) гривень.

2. Права та обов’язки Сторін

2.1. Заставоутримувач має право:

2.1.1. За наявності спору в суді (третейському суді) з приводу предмета застави вступити у справу як сторона (третя особа із майновими вимогами або без таких вимог);

2.1.2. Самостійно вживати заходів, які необхідні для захиста предмета застави проти порушень з боку Заставника та/або третіх осіб;

2.1.3. Здійснювати за бухгалтерськими та фінансово-господарсь­кими документами перевірки предмета застави та стану його ліквід- ності;

2.2. Заставник зобов’язаний:

2.2.1. Вчинювати дії, необхідні для забезпечення дійсності предмета застави.

2.2.2. Не здійснювати передоручення заставленого права під час дії цього Договору.

2.2.3. Не вчиняти дій, що тягнуть припинення предмету застави та/або зменшення його вартості.

2.2.4. Вжити заходів, необхідних для захисту предмета застави від посягань з боку третіх осіб.

2.2.5. Надавати Заставоутримувачу відомості про зміни, що сталися у предметі застави, про його порушення з боку третіх осіб, сприяти Заставоутримувачу у проведенні ним перевірок предмета застави шляхом надання необхідних документів.

2.2.6. У випадку закінчення строків усіх та/або частини зобов’язань, право вимоги за якими становить предмет застави, та/або у випадку припинення вказаних зобов’язань будь-яким шляхом, та/або у випадку відмови Сторони за договорами, вказаними у п. 1.2 цього Договору, виконати свої зобов’язання, замінити їх рівноцінними за вартістю.

2.3. У випадку отримання грошових коштів у рахунок виконання зобов’язань за договорами, Заставник зобов’язаний негайно перерахувати отримані кошти Заставоутримувачу в рахунок погашення заборгованості за Кредитним договором.

2.4. У випадку порушення умов цього Договору Заставоутримувач має право провести у встановленому законом порядку переведення на себе заставленого права. 3. Строк і порядок звернення стягнення на предмет застави

3.1. Звернення стягнення на предмет застави (у повному обсязі чи у відповідних частинах) за цим Договором відбувається відповідно до згоди Сторін, якої досягнуто Сторонами з укладенням цього Договору. Відповідно до ст. 61 Цивільного кодексу України ця згода набирає чинності, а права та обов’язки Сторін щодо звернення стягнення на предмет застави виникають у момент настання будь-якого з наступних випадків таким чином:

— при неповерненні, повному або частковому, у встановлений згідно з п. 2.2 Кредитного договору строк суми кредиту — щодо повного обсягу предмета застави;

— при несплаті, повній або частковій, у встановлені згідно з Кредит­ним договором строки сум відсотків за користування кредитом — щодо відповідних за вартістю частин предмета застави;

— при несплаті, повній або частковій, у встановлені згідно з Кредит­ним договором строки сум штрафних санкцій — щодо відповідних за вартістю частин предмета застави;

— при реорганізації у будь-який спосіб або ліквідації Заставника — щодо повного обсягу вартості предмета застави.

3.2. Сторони погоджуються, що укладення (підписання) додаткових документів для підтвердження звернення стягнення на предмет застави, виходячи з викладених вище положень цього пункту Договору, не потрібне.

3.3. Реалізація предмета застави відбувається поступання вимогою, яка здійснюється Заставником і Заставоутримувачем. Згід­но зі ст. 61 Цивільного кодексу України та домовленістю Сторін, якої досягнуто між ними з укладенням цього Договору, поступання вимогою щодо предмета застави (в обсязі, в якому здійснено стягнення на предмет застави) набирає чинності, а права та обов’язки Сторін з поступання вимогою, які передбачені ст. 197—200 Цивільного кодексу України, виникають одразу після звернення стягнення на предмет застави згідно з положеннями п. 2.1 цього Договору.

3.4. З моменту здійснення поступання вимогою Заставоутримувач отримує всі права кредитора (у відповідних обсягах) по договорах, зобов’язання за якими являють собою предмет застави, зокрема, право безпосереднього отримання відповідних сум коштів від боржників за цими договорами. 4. Відповідальність Сторін

4.1. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі завдані у зв’язку з цим збитки.

У випадку надання недостовірної інформації, яка стосується умов цього Договору та/або процесу його виконання, Заставник сплачує Заставоутримувачу штраф у розмірі __________________ (_____________) гривень. 5. Строк дії Договору

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до виконання зобов’язань за Кредитним договором та будь-якими додатковими угодами до нього. 6. Інші умови

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання зобов’язань Заставником за Кредитним договором. У випадку продовження строків зобов’язань, що випливають з Кредитного договору (шляхом укладення додаткових угод до нього), дія застави, передбаченої цим Договором, зберігається до повного погашення вказаних зобов’язань.

6.2. Зміни та доповнення до цього Договору (зокрема при частковій чи повній зміні предмета застави) можуть бути внесені за згодою Сторін, що повинна бути оформлена у письмовій формі.

6.3. Усі повідомлення між Сторонами здійснюються у письмовій формі шляхом направлення рекомендованих листів або телеграм.

6.4. У разі часткового виконання Заставником зобов’язань за Кредит­ним договором застава зберігається в початковому вигляді.

6.5. З усіх питань, що стосуються предмета, умов та/або процесу виконання цього Договору, але прямо не врегульовані положеннями цього Договору, Сторони мають керуватись чинним законодавством України.

6.6. Цей Договір складений у 2-х оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу: один — для Заставника, другий — для Заставоутримувача. 7. Реквізити Сторін Заставоутримувач Заставник

Додаток 5

Договір поруки №_______

м. Київ «___» ____________ 200_ року

Фірма ___________ в особі Президента _________ , який діє на підставі Статуту та прав за посадою (далі «Поручитель»); акціонерне товариство __________ в особі Генерального директора ___________ , який діє на підставі Статуту (далі «Позичальник»), та акціонерно-ко­мерційний банк ____________ в особі Голови Правління ___________ , який діє на підставі Статуту і прав за посадою (далі «Кредитор»), що разом за текстом цього договору (далі «Договір») іменуються Сторони, згідно зі ст. 191—194 Цивільного кодексу України уклали Договір про таке:

1. Терміни, що застосовуються в Договорі

1.1. Позичальник— ____________________________________.

1.2. Кредитор — Український акціонерний комерційний банк — кредитор Позичальника за кредитним договором №_________ від ________________ 2000 р. (надалі — Кредитний договір), у забезпечення виконання Позичальником зобов’язань за яким укладено цей Договір.

1.3. Поручитель — __________________________________ — особа, яка зобов’язується перед Кредитором відповідати за погашення заборгованості Позичальника за Кредитним договором на засадах солідарного боржника.

2. Предмет Договору

2.1. Поручитель, відповідно до умов цього Договору, у випадку невиконання та/або прострочення виконання Позичальником зобов’язань за Кредитним договором по поверненню Кредитору:

1) заборгованості за наданим кредитом у розмірі ________ грн;

2) відсотків, нарахованих за користування кредитом (у тому числі у разі прострочення виконання зобов’язання по поверненню кредиту, відсотків за неправомірне користування кредитом);

3) недоутримки (штрафу, пені), а також виконати інші боргові зобов’язання у грошовій формі, що випливають з Кредитного договору, зобов’язується виконати зобов’язання по поверненню вказа- них вище і несплачених Позичальником сум Кредитору, а Позичаль- ник зобов’язується відшкодувати Поручителю сплачені ним суми заборгованості у випадку виконання останнім зобов’язань перед Кредитором.

2.2. У випадку невиконання Позичальником зобов’язань, що випливають із Кредитного договору, Поручитель відповідає перед Кредитором як солідарний боржник у тому ж обсязі, що і Пози- чальник.

3. Порядок пред’явлення претензій за порукою та розрахунків

3.1. У випадку невиконання зобов’язань Позичальником у строки, визначені Кредитним договором, Кредитор зобов’язаний звернутися з письмовим повідомленням на адресу Поручителя.

3.2. У повідомленні вказується:

1) номер і дата цього Договору;

2) дані щодо невиконання Позичальником своїх зобов’язань та вказівка на обсяг невиконання (несплата суми кредиту та/або відсотків, та/або сум недоутримки, інше);

3) перелік документів, що підтверджують невиконання Позичаль­ником своїх зобов’язань (виписка з особового рахунку, інші доку- менти);

4) номери рахунків, на які необхідно перерахувати суми забор­гованості за Кредитним договором.

3.3. Виконання Поручителем зобов’язань перед Кредитором повинно відбуватися протягом 10 днів з дати отримання Поручи- телем повідомлення, направленого відповідно до п. 3.2 цього Договору.

3.4. Виконання Поручителем зобов’язань перед Кредитором здійснюється шляхом перерахування суми заборгованості з поточного рахун­ку у визначений цим договором термін на рахунки, відкриті Кредитором у Головному операційному управлінні Промінвестбанку України, МФО 300012, номери яких повинні бути вказані у порядку, передбаченому п. 3 цього Договору.

3.5. Після виконання Поручителем зобов’язань перед Кредитором, Поручитель набуває права регресної вимоги до Позичальника в обсязі виконаних зобов’язань.

4. Відповідальність Сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором винна Сторона відшкодовує потерпілій Стороні завдані їй збитки.

4.2. За несплату суми поруки у строк, зазначений у п. 3.3 цього Договору, Поручитель сплачує на користь Кредитора пеню, що обчислюється від суми простроченого платежу в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у період, за який сплачується пеня, за весь період прострочення.

5. Інші умови

5.1. Цей Договір укладений в 3-х примірниках, які мають рівну юридичну силу: один — для Кредитора, другий — для Поручителя, третій — для Позичальника.

5.2. Усі зміни і доповнення до цього Договору приймаються за взаємною згодою Сторін і укладаються в простій письмовій формі.

5.3. Спори, що виникають між Сторонами, вирішуються у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.4. Строк дії Договору — з моменту підписання до повного погашення зобов’язань по Кредитному договору, в забезпечення якого порука, а також по додаткових угодах до нього.

5.5. Сторони цього Договору зобов’язуються негайно повідомляти одне одного про зміну своїх юридичних адрес та інших реквізитів.

6. Реквізити Сторін

Кредитор Поручитель Позичальник

Додаток 6

ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ

Акціонерне товариство страхова компанія ____ , що далі іменується Страхувач, в особі Голови Правління ______, який діє на підставі Статуту, з одного боку, і СП ___ , що далі іменується Страхувальник, в особі Генерального директора _____, який діє на підставі статуту, з іншого боку, уклали цей Договір страхування про таке:

1. Предмет Договору

1.1. Страхувальник зобов’язується сплатити страхову премію в розмірі та в строки, передбачені п. 7.1 цього Договору, а Страхувач зобов’я­зується в разі настання страхової події виплатити страхову винагороду.

1.2. Вигодоотримувачем за цим договором страхування є акціонерно-комерційний банк ______ .

2. Об’єкт страхування

2.1. Об’єктом страхування є обладнання, яке розміщене _______, за адресою: _________.

3. Період страхування

3.1. Страховий захист поширюється на період з ____ до дати погашення позички і відсотків за позичкою, наданою Вигодоотримувачем Страхувальникові за Договором (дата, номер).

4. Умови страхування

4.1. Майно застраховане згідно з Правилами страхування від вогневих ризиків і ризиків стихійних явищ (секція 1) і Правилами страхування майна (секція 2) Страхувача.

4.2. Протягом усього періоду страхування умови зберігання і експлуатації майна мають відповідати умовам, зазначеним у заяві Страхувальника від (дата).

5. Застраховані ризики

5.1. Застрахованими згідно з умовами страхування вважаються такі ризики:

Секція 1. 1. Пожежа, удар блискавки, вибух газу, використовуваного для побутових потреб.

2. Стихійне лихо.

Секція 2. 1. Крадіжка зі зламом, грабіж.

2. Вибух парових казанів, кислотосховищ, газопроводів, машин, апаратів.

3. Пошкодження водою з водопровідних, каналізаційних систем, систем опалювання і пожежогасіння.

4. Зловмисні дії третіх осіб.

5. Падіння пілотованих літальних об’єктів та їх уламків.

6. Страхова сума

6.1. Страхова сума за цим Договором становить еквівалент __ грн.

7. Страхова премія

7.1. Страхова премія за цим Договором сплачується одноразово і становить ________ грн. за період з _____ по _____.

7.2. У разі продовження дії Договору страхування після (дата) Страхувальник зобов’язаний сплатити додаткову страхову премію.

8. Страхове відшкодування

8.1. Страхове відшкодування виплачується Страхувачем протягом одного місяця після повідомлення Страхувальником або Вигодоотримувачем про те, що настав страховий випадок, та надання документів, котрі підтверджують причини і розмір збитку.

8.2. Після сплати страхового відшкодування до Страхувача в межах сплаченої суми переходять права, які Страхувальник має щодо осіб, відповідальних за спричинення збитку. Страхувальник зобов’язаний передати Страхувачу всі документи і виконати всі дії, необхідні для здійснення права вимоги до винних осіб.

9. Строк дії Договору

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання Сторонами і діє до моменту повного виконання останніми взятих на себе зобов’язань.

10. Дострокове розірвання Договору

10.1. Цей Договір може бути розірваний з ініціативи будь-якої зі Сторін письмовим повідомленням іншої Сторони не менш ніж за 14 днів до дати розірвання Договору.

10.2. У разі дострокового розірвання цього Договору Страхувальнику повертається частина премії в розмірі різниці між премією отриманою і премією за фактичний строк страхування, визначеною на пропорційній основі.

11. Спори

11.1 Спори за цим Договором вирішуються згідно з чинним законодавством України.

Страхувальник Страхувач

Додаток 7

Кредитний договір №_______

м. Київ

Український акціонерний комерційний банк, далі «Банк», який є юридичною особою за законодавством України, в особі Начальника Го- ловного операційного управління банку __________, який діє на підставі довіреності, засвідченої приватним нотаріусом Київського міського округу ____________ року та зареєстрованої за № __________________, з одного боку, та ______________________________________________________, далі «Позичальник», який є юридичною особою за законодавством ___________, в особі _____________________________, який діє на підставі ________________, з другого боку, уклали цей Договір про таке:

1. Терміни, що застосовуються в Договорі

1.1. Банк — Український акціонерний комерційний банк, суб’єкт кредитних відносин, який надає Позичальнику кредит відповідно до умов цього Договору.

1.2. Позичальник — ________________________________ — суб’єкт кредитних відносин, який відповідно до умов цього Договору отримав кредит на умовах забезпеченості, повернення, платності, строковості та цільового характеру використання.

1.3. Кредит — позичковий капітал у грошовій формі, що передається на умовах забезпеченості, повернення, платності, строковості та цільового характеру використання.

1.4. Відсотки за користування кредитом — плата, яка встановлюється Банком за користування кредитом, та сплачується Позичальником у розмірі та у строки, передбачені цим Договором.

1.5. Відсотки за неправомірне користування кредитом — плата, яка встановлюється Банком за користування кредитом після настання строку його погашення, та сплачується Позичальником у розмірі та у строки, передбачені цим Договором. При сплаті відсотків за неправомірне користування кредитом відсотки за користування кредитом не сплачуються.

1.6. Цільове використання кредиту — підтверджене відповідними документами використання кредиту на цілі, передбачені цим Договором.

1.7. Забезпечення кредиту — спосіб страхування Банку від ризику неповернення Позичальником кредиту та відсотків за користування ним.

2. Предмет Договору

2.1. Банк надає Позичальнику кредит шляхом відкриття кредит- ної лінії у сумі, яка не може перевищувати _______________ (______________________) гривень на умовах, передбачених цим Договором.

2.2. Дата повернення кредиту — _______________ року.

2.3. Кредит надається із таким цільовим призначенням: ___________ _____________________________________________________________________________________________________.

3. Умови кредитування

3.1. Плата за кредит встановлюється у розмірі ______________ (_________________) відсотків річних.

3.2. Кредит надається Банком Позичальнику шляхом оплати протягом дії цього Договору розрахункових документів (платіжних доручень) Позичальника безпосередньо з позичкового рахунку, відкритого Банком, на рахунки контрагентів Позичальника у суворій від­повідності із цільовим призначенням кредиту. Після оплати Банком документів на суму, що вказана у п. 2.1 цього Договору, подальше кредитування в межах строку дії цього Договору може здійснюва- тися лише після погашення Позичальником частини та/або всієї суми наданого кредиту в обсязі, що не перевищує попередньо погашених сум.

3.3. Нарахування Банком відсотків починається з дати першої оплати розрахункових документів Позичальника з позичкового рахунку до дня повного погашення кредиту на суму щоденного залишку заборгованості за кредитом.

3.4. Відсотки за користування кредитом нараховуються Банком за період з останнього робочого дня попереднього місяця до пере- достаннього дня поточного місяця 01 числа наступного місяця та сплачуються Позичальником щомісячно протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати їх нарахування з їх поточного рахунку Позичальника № _____________ в Головному операційному управлінні банку України, МФО ________ на рахунок № __________________, відкритий Банком у Головному операційному управлінні банку України, МФО _____.

3.5. У випадку порушення Позичальником строку погашення одержаного кредиту, встановленого п. 2.2 цього Договору, Позичальник надалі сплачує відсотки за неправомірне користування кредитом у розмірі _______ відсотків річних, порядок нарахування та сплати яких встановлюється згідно з пп. 3.3, 3.4 цього Договору.

3.6. За наявності заборгованості по кредиту та відсотках за користування ним (у тому числі і відсотках за неправомірне користування кредитом), у першу чергу сплаті підлягають прострочені відсотки, а після повного їх погашення сплаті підлягає сума кредиту.

3.7. У випадку настання будь-якої із наступних умов (зміни порядку кредитування, погіршення умов придбання кредитних ресурсів та/або підвищення їх вартості, збільшення розміру облікової та/або ломбардної ставки Національного банку України), Банк та Позичальник вносять зміни до цього договору щодо відповідного збільшення розміру відсотків за користування кредитом. Зміни повинні бути внесені шляхом укладання додаткової угоди протягом 5 банківських днів з моменту направлення Банком повідомлення Позичальнику про необхідність таких змін (з урахуванням часу поштового обігу). За відсут­ності відповіді Позичальника або його незгоді із запропонованим розміром відсотків за користування кредитом цей Договір може бути розірваний за будь-чиєї ініціативи у порядку, передбаченому чинним законодавством України. При цьому Сторони погоджуються, що у випадку розірвання цього Договору за вказаних вище умов Позичальник зобов’язується:

― повернути кредит, сплатити нараховані, але несплачені відсотки за користування кредитом, а також суму всіх штрафних санк­цій, нарахованих за порушення умов цього Договору;

― сплатити Банку суму коштів, яка дорівнює різниці між сумою відсотків, які повинні були нараховуватися відповідно до запропонованих Банком змін їхнього розміру, та сумою відсотків, нарахованих згідно з їхнім розміром, який існував на момент направлення Банком повідомлення про зміну Договору. Ця різниця обраховуєть- ся за весь строк користування кредитом після відмови Позичаль- ника від внесення змін до цього Договору до дати його розірвання включно.

Після розірвання цього Договору кредит, відсотки за користу- вання ним, штрафні санкції та вказана вище сума різниці відсот- ків сплачуються Позичальником добровільно у 3-денний строк з моменту розірвання, а у разі незгоди Позичальника сплатити до- бровільно — стягуються Банком з Позичальника у судовому по- рядку.

3.8. Забезпеченням кредиту є _________________________________ ______________________________________, що оформлена _________ _____________________________________________________________.

4. Права та обов’язки Сторін

4.1. Банк зобов’язується:

4.1.1. Видати кредит у безготівковому порядку шляхом оплати розрахункових документів Позичальника.

4.1.2. Забезпечувати Позичальника консультативними послугами з усіх питань, що стосуються кредитного обслуговування.

4.2. Позичальник зобов’язується:

4.2.1. Використати кредит за цільовим призначенням і погасити заборгованість по кредиту перед Банком до _________________ року шляхом її перерахування з поточного рахунку № _________________ в Головному операційному управлінні банку України, МФО _____, на позичковий рахунок № _______________, відкритий Банком в Голов­ному операційному управлінні банку України, МФО ______.

4.2.2. Своєчасно сплачувати відсотки за неправомірне користування кредитом на умовах та в порядку, передбачених цим Договором, а також передбачені цим Договором штрафні санкції.

4.2.3. Надавати представникам Банку безумовно за першою вимогою інформацію про свою фінансово-господарську діяльність, а саме: бухгалтерську та статистичну звітність, баланси, розшифровки дебіторської заборгованості, висновки аудиторів, книгу запису застав, бух­галтерські та інші документи, що підтвер­джують рух (списання, за- рахування) грошових коштів Позичальника за рахунками в інших кредитно-фінансових установах, у тому числі в іноземній валюті, а також договори, контракти, рахунки-фактури, що стосуються предмета цього Договору, та документи, які підтверджують цільове використання кредиту.

4.2.4. До повного повернення кредиту та/або сплати відсотків за користування кредитом, та/або сплати відсотків за неправомір­не користування кредитом не надавати позик, не виступати гарантом та/або поручителем, а також не надавати комерційних кредитів (поставка/продаж з відстрочкою платежів), у тому числі оформлених векселями, своїм контрагентам, контрагентам, без попередньої згоди на це Банку.

4.2.5. До повного повернення кредиту та/або сплати відсотків за користування кредитом, та/або відсотків за неправомірне користування кредитом не розподіляти належне Позичальнику майно та/або грошові кошти між своїми засновниками (учасниками, акціонерами), не передавати в заставу належне йому майно, а також не продавати, передавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування юридичним чи фізичним особам основні засоби, не змінювати організаційно-правовий статус підприємства, не здійснювати реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) чи ліквідацію без письмової згоди на це Банку.

4.2.6. У _______-денний строк з дня підписання цього Договору сплатити Банку суму коштів в розмірі ___________________________ (________________) грн за підготовку та впровадження кредитного проекту, а також подальший його супровід.

4.3. Банк має право:

4.3.1. Перевіряти цільове використання кредиту, стан ефектив­ності використання техніко-економічного обґрунтування та схеми руху грошових коштів, які надані Позичальником при отриманні кредиту, стан бухгалтерського обліку та звітності Позичальника.

4.3.2. Відмовляти Позичальнику в оплаті наданих ним розрахункових документів за рахунок кредитних коштів у випадку, якщо їх оплата суперечить цільовому призначенню кредиту.

4.3.3. Відмовляти Позичальнику у подальшому кредитуванні (в обсягах, попередньо погашених Позичальником) за настання будь-якої та/ або всіх подій, що суттєво погіршують стан кредитування:

― ___________________________________________________;

― ___________________________________________________;

― ___________________________________________________;

― ___________________________________________________.

4.3.4. Вимагати від Позичальника сплатити заборгованість за кредитом та/або відсотки за користування ним, та/або відсотки за неправомір­не користування кредитом, та/або суму штрафних санкцій, передбачених цим Договором у випадках, коли Позичальник не виконав у строк свої обов’язки щодо повернення кредиту та/або інші обов’язки щодо сплати грошових коштів, що передбачені цим Договором.

4.3.5. У встановленому чинним законодавством порядку достроково розірвати цей Договір при погіршенні фінансового стану Позичальника (наявність збиткової діяльності за даними балансу на останню звітну дату, зменшення надходжень коштів на поточний рахунок більш як на 50 % порівняно з попереднім місяцем та інше) та/або при порушенні умов цього Договору, зокрема у випадку нецільового використання кредиту, несвоєчасної сплати відсотків за користування ним протягом більш як трьох останніх місяців, письмово попередивши Позичальника про розірвання цього Договору за 10 днів до вчинення необхідних дій з розірвання.

У цьому випадку Банк має право вимагати дострокового повернення кредиту, сплати відсотків за користування ним та/або суми штрафних санкцій.

4.4. Позичальник має право:

4.4.1. Отримувати від Банку консультаційну допомогу з усіх питань кредитного обслуговування.

4.4.2. Повернути кредит та/або сплачувати відсотки за користування ним достроково.

5. Відповідальність Сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов’язань винна Сторона сплачує неустойки, передбачені цим Договором.

5.2. За несвоєчасну сплату відсотків за користування кредитом (у тому числі і відсотків за неправомірне користування кредитом) Пози- чальник сплачує пеню, яка обчислюється від простроченого платежу, у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у період, за який сплачується пеня.

5.3. За використання кредиту не за цільовим призначенням Пози- чальник сплачує пеню, яка обчислюється від суми кредиту, використаної на цілі, не передбачені цим Договором, у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у період, за який сплачується пеня.

5.4. За невиконання прийнятих на себе зобов’язань, передбачених пп. 4.2.4, 4.2.5 Позичальник сплачує штраф у розмірі _____________ грн.

6. Інші умови

6.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання повноваж­ними представниками Сторін. Позичальник у _____-денний строк з дати підписання цього Договору зобов’язаний надати Банку перший із розрахункових документів, указаних у п. 3.2 цього Договору, до сплати його з позичкового рахунку. У випадку ненадання Позичальником такого документа до оплати (відмови Позичальника від отримання кредиту) протягом зазначеного строку Банк набуває права відмовитися від виконання зобов’язань, прийнятих ним на себе згідно з умовами цього Договору, та порушити питання про його розірвання.

6.2. Цей Договір діє до повного повернення Позичальником кредиту та/або сплати ним відсотків за користування ним, та/або до виконання Позичальником будь-яких інших грошових зобов’язань, прийнятих ним на себе згідно з умовами цього Договору.

6.3. Усі зміни та доповнення до цього Договору вносяться за згодою Сторін у письмовій формі.

6.4. Позичальник зобов’язаний у триденний термін письмово пові- домляти Банк про зміну власної юридичної адреси.

6.5. Усі спори між Сторонами у разі недосягнення згоди шляхом переговорів передаються на вирішення до арбітражного суду.

6.6. Цей Договір складений у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу: один — для Банку, другий — для Позичальника. Реквізити Сторін

Банк____________________ Позичальник_____

________________________ _______________________

Начальник Головного _______________________

операційного управління

_______________________

Додаток 8 Кредитний договір №______

м. Київ

Український акціонерний комерційний банк, далі «Банк», який є юридичною особою за законодавством України, в особі Начальника Головного операційного управління банку __________________, який діє на підставі довіреності, засвідченої приватним нотаріусом _____________________, ________ року та зареєстрованої за № ______, з одного боку, та ______________________________________________, далі «Позичальник», який є юридичною особою за законодавством ___________, в особі _____________________________, який діє на підставі ________________, з другого боку, укладали цей договір про таке:

1. Глосарій

1.1. Банк — Український акціонерний комерційний банк, суб’єкт кредитних відносин, який надає Позичальнику кредит відповідно до умов цього Договору.

1.2. Позичальник — ________________________________ — суб’єкт кредитних відносин, який відповідно до умов цього Договору отримав кредит на умовах забезпеченості, повернення, плат­ності, строковості та цільового характеру використання.

1.3. Кредит — позичковий капітал у грошовій формі, що передається на умовах забезпеченості, повернення, платності, строковості та цільового характеру використання.

1.4. Відсотки за користування кредитом — плата, яка встановлюється Банком за користування кредитом, та сплачується Позичальником у розмірі та у строки, передбачені цим Договором.

1.5. Відсотки за неправомірне користування кредитом — плата, яка встановлюється Банком за користування кредитом після настання строку його погашення, та сплачується Позичальником у розмірі та у строки, передбачені цим Договором. При сплаті відсотків за неправомірне користування кредитом відсотки за користування кредитом не сплачуються.

1.6. Цільове використання кредиту — підтверджене відповідними документами використання кредиту на цілі, передбачені цим Договором.

1.7. Забезпечення кредиту — спосіб страхування Банку від ризику неповернення Позичальником кредиту та відсотків за користування ним.

2. Предмет Договору

2.1. Банк надає Позичальнику кредит шляхом відкриття кредитної лінії у сумі, яка не може перевищувати _________________________ (______________________) гривень на умовах, передбачених цим Договором.

2.2. Дата повернення кредиту — _______________ року.

2.3. Кредит надається із наступним цільовим призначенням: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

2.4. Відповідно до техніко-економічного обґрунтування, наданого Позичальником, та обумовленого ним цільового призначення кредиту Банк надає кредит наступними траншами:

― __________________________________________________;

― __________________________________________________;

― __________________________________________________;

3. Умови кредитування

3.1. Плата за кредит встановлюється у розмірі ______________ (_________________) відсотків річних.

3.2. Кредит надається Банком Позичальнику шляхом оплати протягом дії цього Договору розрахункових документів (платіжних доручень) Позичальника безпосередньо з позичкового рахунку, відкритого Банком, на рахунки контрагентів Позичальника у суворій відповідності із цільовим призначенням кредиту. (Або: Кредит надається Банком Позичальнику шляхом перерахування коштів з позичкового рахунку на поточний рахунок Позичальника).

3.3 Нарахування Банком відсотків починається з дати першої оплати розрахункових документів Позичальника з позичкового рахунку (або: з дати першого перерахування коштів з позичкового рахунку на поточний рахунок Позичальника) до дня повного погашення кредиту на суму щоденного залишку заборгованості за кредитом.

3.4. Відсотки за користування кредитом нараховуються Банком за період з останнього робочого дня попереднього місяця по передостаннього робочого дня поточного місяця 01 числа наступного місяця та сплачуються Позичальником щомісячно протягом 5 (п’яти) банківсь- ких днів з дати їх нарахування з поточного рахунку Позичальника № _________________ в Головному операційному управлінні Промінвестбанку України, МФО 300012 на рахунок № __________________, відкритий Банком в Головному операційному управлінні Промінвестбанку України, МФО 300012.

3.5. У випадку порушення Позичальником строку погашення одержаного кредиту, встановленого п. 2.2 цього Договору, Позичальник надалі сплачує відсотки за неправомірне користування кредитом у розмірі _______ відсотків річних, порядок нарахування та сплати яких встановлюється згідно пп. 3.3, 3.4 цього Договору.

3.6. За наявності заборгованості по кредиту та відсотках за користування ним (у тому числі і відсотках за неправомірне користування кредитом), у першу чергу сплаті підлягають прострочені відсотки, а після повного їх погашення сплаті підлягає сума кредиту.

3.7. У випадку настання будь-якої із наступних умов (зміни порядку кредитування, погіршення умов придбання кредитних ресурсів та/або підвищення їх вартості, збільшення розміру облікової та/або ломбардної ставки Національного банку України), Банк та Позичальник вносять зміни до цього Договору щодо відповідного збільшення розміру відсотків за користування кредитом. Зміни повинні бути внесені шляхом укладання додаткової угоди протягом 5 банківських днів з моменту направлення Банком повідомлення Позичальнику про необхідність таких змін (з урахуванням часу поштового обігу). За відсутності відповіді Позичальника або його незгоді із запропонованим розміром відсотків за користування кредитом цей Договір може бути розірваний з будь-чиєї ініціативи у порядку, передбаченому чинним законодавством України. При цьому Сторони погоджуються, що у випадку розірвання цього Договору за вказаних вище умов Позичальник зобов’язується:

― повернути кредит, сплатити нараховані, але несплачені відсотки за користування кредитом, а також суму всіх штрафних санк­цій, нарахованих за порушення умов цього Договору;

― сплатити Банку суму коштів, яка дорівнює різниці між сумою відсотків, які повинні були нараховуватися відповідно до запропонованих Банком змін їхнього розміру, та сумою відсотків, нарахованих згідно з їхнім розміром, який існував на момент направлення Банком повідомлення про зміну Договору. Ця різниця обраховується за весь строк користування кредитом після відмови Позичальником від внесення змін до цього Договору до дати його розірвання включно.

Після розірвання цього Договору кредит, відсотки за користування ним, штрафні санкції та вказана вище сума різниці відсотків сплачуються Позичальником добровільно у 3-денний строк з моменту розір­вання, а при незгоді Позичальника сплатити добровільно — стягуються Банком з Позичальника у судовому порядку.

3.8. Забезпеченням кредиту є _________________________________ __________________________________________________________, що оформлена ______________________________________________.

4. Права та обов’язки Сторін

4.1. Банк зобов’язується:

4.1.1. Видати кредит у безготівковому порядку шляхом оплати розрахункових документів Позичальника. (Або: шляхом перерахування коштів з позичкового рахунку на поточний рахунок Позичальника.)

4.1.2. Забезпечувати Позичальника консультативними послугами з усіх питань, що стосуються кредитного обслуговування.

4.2. Позичальник зобов’язується:

4.2.1. Використати кредит за цільовим призначенням і погасити заборгованість по кредиту перед Банком до ________________ року шляхом її перерахування з поточного рахунку № _________________ в Головному операційному управлінні Промінвестбанку України, МФО 300012, на позичковий рахунок № _______________, відкритий Банком в Головному операційному управлінні Промінвестбанку України, МФО 300012.

4.2.2. Своєчасно сплачувати відсотки за неправомірне користування кредитом на умовах та в порядку, передбачених цим Договором, а також передбачені цим Договором штрафні санкції.

4.2.3. Надавати представникам Банку безумовно за першою вимогою інформацію про свою фінансово-господарську діяльність, а саме: бухгалтерську та статистичну звітність, баланси, розшифровки дебіторської заборгованості, висновки аудиторів, книгу запису застав, бухгалтерські та інші документи, що підтверджують рух (списання, зарахування) грошових коштів Позичальника за рахунками в інших кредитно-фінансових установах, у тому числі в іноземній валюті, а також договори, контракти, рахунки-фактури, що стосуються предмета цього Договору, та документи, які підтверджують цільове використання кредиту.

4.2.4. До повного повернення кредиту та/або сплати відсотків за користування кредитом, та/або сплати відсотків за неправомірне користуванням кредитом не надавати позик, не виступати гарантом та/або поручителем, а також не надавати комерційних кредитів (поставка/продаж з відстрочкою платежів), у тому числі оформлених векселями, своїм контрагентам, контрагентам, без попередньої згоди на це Банку.

4.2.5. До повного повернення кредиту та/або сплати відсотків за користування кредитом, та/або відсотків за неправомірне користування кредитом не розподіляти належне Позичальнику майно та/або грошові кошти між своїми засновниками (учасниками, акціонерами), не передавати в заставу належне йому майно, а також не продавати, передавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування юридичним чи фізичним особам основні засоби, не змінювати організаційно-правовий статус підприємства, не здійснювати реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) чи ліквідацію без письмової згоди на це Банку.

4.2.6. У _______-денний строк з дня підписання цього договору сплатити Банку суму коштів у розмірі _________________________ (________________) грн за підготовку та впровадження кредитного проекту, а також подальший його супровід.

4.3. Банк має право:

4.3.1. Перевіряти цільове використання кредиту, стан ефектив­ності використання техніко-економічного обґрунтування та схеми руху грошових коштів, які надані Позичальником при отриманні кредиту, стан бухгалтерського обліку та звітності Позичальника.

4.3.2. Відмовляти Позичальнику в оплаті наданих ним розрахункових документів за рахунок кредитних коштів у випадку, якщо їх оплата суперечить цільовому призначенню кредиту.

4.3.3. Відмовляти Позичальнику в подальшому кредитуванні (в обсягах, попередньо погашених Позичальником) за настання будь-якої та/або всіх подій, що суттєво погіршують стан кредитування:

― __________________________________________________;

― __________________________________________________;

4.3.4. Вимагати від Позичальника сплатити заборгованість за кредитом та/або відсотки за користування ним, та/або відсотки за неправо- мірне користування кредитом, та/або суму штрафних санкцій, передбачених цим Договором у випадках, коли Позичальник не виконав у строк свої обов’язки щодо повернення кредиту та/або інші обов’язки щодо сплати грошових коштів, що передбачені цим Договором.

4.3.5. У встановленому чинним законодавством порядку достроково розірвати цей Договір при погіршенні фінансового стану Позичальника (наявність збиткової діяльності за даними балансу на останню звітну дату, зменшення надходжень коштів на поточний рахунок більш як на 50 % порівняно з попереднім місяцем та інше) та/або при порушенні умов цього Договору, зокрема у випадку нецільового використання кредиту, несвоєчасної сплати відсотків за користування ним протягом більш як трьох останніх місяців, письмово попередивши Позичальника про розірвання цього Договору за 10 днів до вчинення необхідних дій по розірванню.

У цьому випадку Банк має право вимагати дострокового повернення кредиту, сплати відсотків за користування ним та/або суми штрафних санкцій.

4.4. Позичальник має право:

4.4.1. Отримувати від Банку консультаційну допомогу з усіх питань кредитного обслуговування.

4.4.2. Повернути кредит та/або сплачувати відсотки за користування ним достроково.

5. Відповідальність Сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов’язань винна Сторона сплачує неустойки, передбачені цим договором.

5.2. За несвоєчасну сплату відсотків за користування кредитом (у тому числі і відсотків за неправомірне користування кредитом) Пози- чальник сплачує пеню, яка обчислюється від простроченого платежу, у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у період, за який сплачується пеня.

5.3. За використання кредиту не за цільовим призначенням Пози- чальник сплачує пеню, яка обчислюється від суми кредиту, використаної на цілі, не передбачені цим Договором, у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у період, за який сплачується пеня.

5.4. За невиконання прийнятих на себе зобов’язань, передбаче- них пп. 4.2.4, 4.2.5 Позичальник сплачує штраф у розмірі ________ ______________ грн.

6. Інші умови

6.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання повноваж­ними представниками Сторін. Позичальник у ____-денний строк з дати підписання цього Договору зобов’язаний надати Банку перший із розрахункових документів, указаних у п. 3.2 цього Договору, до сплати його з позичкового рахунку. У випадку ненадання Позичальником такого документу до оплати (відмови Позичальника від отримання кредиту) протягом зазначеного строку Банк набуває права відмовитися від виконання зобов’язань, прийнятих ним на себе згідно з умовами цього Договору, та порушити питання про його розірвання.

6.2. Цей Договір діє до повного повернення Позичальником кредиту та/або сплати ним відсотків за користування ним, та/або до виконання Позичальником будь-яких інших грошових зобов’язань, прийнятих ним на себе згідно з умовами цього Договору.

6.3. Усі зміни та доповнення до цього Договору вносяться за згодою Сторін у письмовій формі.

6.4. Позичальник зобов’язаний у триденний термін письмово повідомляти Банк про зміну власної юридичної адреси.

6.5. Усі спори між Сторонами в разі недосягнення згоди шляхом переговорів передаються на вирішення до арбітражного суду.

6.6. Цей Договір складений у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу: один — для Банку, другий — для Позичальника.

7. Реквізити Сторін

Банк___________ Позичальник____________

________________________ _______________________

Начальник Головного _______________________

операційного управління

Додаток 9 Анкета Замовника на отримання інвестицій

Показник Інформація
1. Повна та скорочена назва підприємства
2. Стислий опис інвестиційного проекту
3. Юридична адреса
4. Поштова адреса
5. Засоби зв’язку Телефон Факс
6. Дата надходження заявки
7. Організаційно-правова форма
8. Частка державної власності
9. Вища установа (підлеглість)
10. Орган державної реєстрації
11. Дата та номер державного свідоцтва про дер­жавну реєстрацію
12. Код ЄДРПОУ
13. Індивідуальний податковий номер
14. Орган податкової реєстрації
15. Дата заснування
16. Величина прибутку підприємства 1998 1999 2000
17. Засновники підприємства (від 5 % пайової участі) Розмір паю, (%) Адреса та форма власності засновників

Продовження анкети

Показник Інформація
18. Статутний капітал Заявлений Фактичний
19. Банківські реквізити Поточний рахунок Валютний рахунок
20. Основні види діяльності (в тому числі ліцензованої)
21. Річний оборот за остані два роки в розрізі валют UAH USD Інше 1999 2000
22. Річний оборот за групами товарів, послуг, робіт за останні два роки (у тому числі експорт) Група (товарів, робіт, послуг) 1999 2000
23. Відомості про обсяги найбільших експортних замовлень за останні два роки із зазначенням контрагентів
24. Торгова марка
25. Кредитна історія

Перелік усіх кредитів, погашених за останні три роки

Перелік усіх діючих на сьогодні кредитів

Перелік усіх на сьогодні пролонгованих та прострочених кредитів

26. Кількість працюючих
27. Керівний персонал П. І. Б. Рік народження Телефон
Керівник
Головний бухгалтер
Менеджер проекту
28. Необхідна сума залучених інвестиційних коштів
29. Сума власної частки

Закінчення анкети

Показник Інформація
30. Напрями використання інвестиційних коштів (детально)
31. Форма внесення власної частки
32. Форма залучення інвестиційних коштів (потрібне підкреслити) Інвестиційний кредит Участь у капіталі Інвестиційна угода Лізинг Здійснення спільної діяльності Інше (вказати)
33. Детальний перелік забезпечення інвестиційного кредиту (ліквідна застава, гарантії, поруки тощо)

Керівник (назва посади) ________________________

(підпис)

Додаток 10

Перелік документів та відомостей, необхідних для розгляду заявок про надання іноземних кредитів

1. Офіційні відомості про кредитора.

2. Повне найменування.

3. Адреса.

4. Номери телефонів, телефаксу та телексу.

5. Місце реєстрації та орган, який її проводив. Номери телефонів, телефаксу та телексу органу, який проводив реєстрацію.

6. Прізвища керівників (вищих посадових осіб) та їх телефони.

7. Назва банку, що обслуговує кредитора, його адреса, номери телефонів, телефаксу та телексу.

8. Відомості про головних акціонерів чи власників кредитора.

9. Перелік основних напрямів діяльності кредитора.

10. Витяг з єдиного реєстру статистичних одиниць.

11. Документи: Витяг з торговельного або іншого реєстру країни, в якій зареєстровано кредитора (якщо це банк, витяг з його статуту), завірений нотаріусом або іншою уповноваженою на це особою, та копія реєстраційного свідоцтва.

12. Банківські рекомендації.

13. Річні звіти за два останні роки, завірені аудиторською фірмою, в яких мають бути відображені активи, пасиви та прибуток.

14. Дозвіл на здійснення фінансово-кредитних операцій, виданий відповідним органом країни, в якій зареєстровано кредитора, або виписка з відповідного правового акта цієї країни.

15. Інформація про ділові відносини в минулому з відомими фірмами, банками та установами, а також приклади кредитних угод, які укладалися з іншими країнами, банками та іншими фінансовими установами.

16. Відомості про кредит, який пропонується Україні.

17. Валюта кредиту.

18. Сума кредиту (позички).

19. Термін, на який надається кредит (позичка).

20. Відсоткові ставки за кредит.

21. Сума комісійних та винагород.

22. Гарантії надання кредиту (надаються кредиторам) або підтверджені банком наміри надати такий кредит (якщо кредит пропонується посередником).

23. Інформація про необхідність надання гарантій Кабінету Міністрів України для одержання запропонованого кредиту, в разі потреби гарантії її зразок.

24. Інформація про можливості поновлення кредитів (позичок).

25. Інформація про можливості одержання кредитів в інших валютах та про їх відсотки.

26. Інформація про документи, необхідні для одержання кредиту (позички), та їх зразки.

27. Інформація про умови надання кредиту (позички).

28. Інформація про умови використання запропонованого кредиту (позички).

29. Якщо кредит (позичка) пропонується посередником, довіреність (доручення), видана на його ім’я кредитором та засвідчена нотаріусом (адвокатом). У зазначеному документі мають бути чітко визначені повноваження довіреної особи, право підпису документів та термін дії довіреності (доручення).

Додаток 11

Перелік документів, що подаються юридичною особою — резидентом для одержання іноземного кредиту, повернення якого гарантується Кабінетом Міністрів України та передбачається здійснювати на умовах валютної самоокупності

1. Анкета із зазначенням предмета застави, вартість якого повинна покривати розмір кредиту, що залучається, з урахуванням відсотків і витрат на його обслуговування.

2. Висновки незалежної аудиторської фірми про можливість реалізації предмета застави з урахуванням кон’юнктури ринку.

3. Техніко-економічне обґрунтування (бізнес-план).

4. Річний баланс з усіма додатками, засвідчений аудиторською фірмою, та баланс на останню звітну дату (з відміткою державної податкової адміністрації (інспекції)).

5. Імпортні контракти, для фінансування яких залучається кредит в іноземній валюті під гарантії Кабінету Міністрів України.

6. Експортні контракти та інші договори на реалізацію продукції, за рахунок якої здійснюватиметься погашення кредиту та відсотків по ньому.

7. Цінова експертиза імпортних та експортних контрактів, а в разі потреби — експертиза економічної ефективності проекту.

8. Розрахунок окупності кредиту.

9. Висновок екологічної експертизи (у разі потреби).

10. Витяги з розрахункового та валютного рахунків в обслуговуючому банку.

11. Зобов’язання про відкриття валютного та розрахункового рахунків у банку-агенті та спрямування на них усіх фінансових коштів.

12. Зобов’язання про щомісячне надання Національному агентству з реконструкції та розвитку і Мінекономіки інформації про стан та ефективність використання отриманого іноземного кредиту.

13. Розгорнутий техніко-технологічний експертний висновок на проект центрального органу виконавчої влади відповідно до галузі, його науково-дослідних чи проектних інститутів.

14. Нотаріально засвідчені копії установчих документів та свідоцтва про державну реєстрацію підприємства.

15. Довідка державної податкової адміністрації (інспекції) про стан розрахунків з бюджетом.

Додаток 12

Перелік документів, що подаються юридичною особою — резидентом для одержання іноземного кредиту, повернення якого гарантується Кабінетом Міністрів України та передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету

1. Анкета із зазначенням предмета застави, вартість якого повинна покривати розмір іноземного кредиту, що залучається, з урахуванням відсотків і витрат на його обслуговування.

2. Висновки незалежної аудиторської фірми про можливість реалізації предмета застави з урахуванням кон’юнктури ринку.

3. Техніко-економічне обґрунтування (бізнес-план).

4. Річний баланс з усіма додатками, засвідчений аудиторською фірмою, та баланс на останню звітну дату (з відміткою державної податкової адміністрації (інспекції)).

5. Імпортні контракти, для фінансування яких залучається кредит в іноземній валюті під гарантії Кабінету Міністрів України.

6. Експортні контракти та інші договори реалізації, за рахунок яких здійснюватиметься погашення кредиту та відсотків по ньому.

7. Цінова експертиза імпортних та експортних контрактів, а в разі потреби — експертиза економічної ефективності проекту.

8. Розрахунок окупності кредиту.

9. Висновок екологічної експертизи (у разі потреби).

10. Витяги з розрахункового та валютного рахунків в обслуговуючому банку.

11. Зобов’язання про відкриття валютного та розрахункового рахунків у банку-агенті та спрямування на них усіх фінансових коштів.

12. Зобов’язання про щомісячне надання Національному агентству з реконструкції та розвитку і Мінфіну інформації про стан та ефективність використання отриманого іноземного кредиту.

13. Погодження проекту з Мінфіном.

14. Розгорнутий техніко-технологічний експертний висновок на проект центрального органу виконавчої влади відповідно до галузі, його науково-дослідних чи проектних інститутів.

15. Нотаріально засвідчені копії статутних документів та свідоцтва про реєстрацію підприємства.

16. Довідка з державної податкової адміністрації (інспекції) про стан розрахунків з бюджетом.

17.

<< |
Источник: Пересада А. А., Майорова Т. В.. Інвестиційне кредитування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ,2002. — 271 с.. 2002

Еще по теме ДОДАТКИ:

 1. ДОДАТКИ Додаток А ЗАКОН УКРАЇНИ
 2. ДОДАТКИ Додаток А З А К О Н    У К Р А Ї Н И ПРО ІПОТЕКУ
 3. ДОДАТКИ
 4. Додатки
 5. 12. ДОДАТКОВІ УМОВИ
 6. ДОДАТКИ
 7. Додатки
 8. ДОДАТКИ
 9. ДОДАТКИ
 10. додатки
 11. ДОДАТКИМатематичний додаток до розділу 5 МОДЕЛІ ОЦІНОК АКТИВІВ НА РИНКУ КАПІТАЛІВ
 12. ДОДАТКИ
 13. ДОДАТКИ
 14. ДОДАТКИ
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -