>>

ЗМІСТ

Стор.

Вступ............................................................................................................................................... 4

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 6

Тема 2.

Система забезпечення фінансового менеджменту.............................................. 21

Тема 3. Управління грошовими потоками на підприємстві........................................... 46

Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання

у фінансових розрахунках....................................................................................... 61

Тема 5. Управління прибутком............................................................................................... 75

Тема 6. Управління активами................................................................................................. 89

Тема 7. Вартість та оптимізація структури капіталу....................................................... 111

Тема 8. Управління інвестиціями......................................................................................... 137

Тема 9. Управління фінансовими ризиками...................................................................... 182

Тема 10. Аналіз фінансових звітів....................................................................................... 196

Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування 208

Тема 12. Антикризове фінансове управління на підприємстві...................................... 226

Список літератури................................................................................................................... 250

| >>
Источник: Базецька Г. І.. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеці­альності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО і ЗН) / Г. І. Базецька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2011. - 254 с.. 2011

Еще по теме ЗМІСТ: