ЗМІСТ

стор.

ВСТУП........................................................................................................................................... 4

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту... 6

Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту.............................................. 22

Тема 3. Управління грошовими потоками на підприємстві.................................... 47

Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання

у фінансових розрахунках....................................................................................................... 62

Т ема 5. Управління прибутком.............................................................................................. 76

Тема 6. Управління активами......................................................................................... 91

Тема 7. Вартість та оптимізація структури капіталу........................................................ 114

Тема 8. Управління інвестиціями......................................................................................... 140

Тема 9. Управління фінансовими ризиками...................................................................... 185

Тема 10. Аналіз фінансових звітів......................................................................................... 200

Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування. 211

Тема 12. Антикризове фінансове управління на підприємстві....................................... 230

СПИСОК ДЖЕРЕЛ.................................................................................................................... 256

| >>
Источник: Базецька Г. І.. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менед­жмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 - Еко­номіка підприємства (за видами діяльності)) / Г. І. Базецька, В. Г. Федо­рова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2012. - 259 с.. 2012

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. ЗМІСТ
 2. Зміст
 3. Зміст
 4. 2.  Теми та зміст курсу
 5. Зміст
 6. Зміст
 7. Зміст
 8. Зміст
 9. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ МОДУЛЯ „ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”
 10. Зміст
 11. ЗМІСТ
 12. ЗМІСТ