>>

ЗМІСТ

стор.

ВСТУП........................................................................................................................................... 4

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту...

6

Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту.............................................. 22

Тема 3. Управління грошовими потоками на підприємстві.................................... 47

Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання

у фінансових розрахунках....................................................................................................... 62

Т ема 5. Управління прибутком.............................................................................................. 76

Тема 6. Управління активами......................................................................................... 91

Тема 7. Вартість та оптимізація структури капіталу........................................................ 114

Тема 8. Управління інвестиціями......................................................................................... 140

Тема 9. Управління фінансовими ризиками...................................................................... 185

Тема 10. Аналіз фінансових звітів......................................................................................... 200

Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування. 211

Тема 12. Антикризове фінансове управління на підприємстві....................................... 230

СПИСОК ДЖЕРЕЛ.................................................................................................................... 256

| >>
Источник: Базецька Г. І.. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менед­жмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 - Еко­номіка підприємства (за видами діяльності)) / Г. І. Базецька, В. Г. Федо­рова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2012. - 259 с.. 2012

Еще по теме ЗМІСТ: