>>

ЗМІСТ

стор.

ВСТУП........................................................................................................................................... 4

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту...

6

Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту.............................................. 22

Тема 3. Управління грошовими потоками на підприємстві.................................... 47

Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання

у фінансових розрахунках....................................................................................................... 62

Т ема 5. Управління прибутком.............................................................................................. 76

Тема 6. Управління активами......................................................................................... 91

Тема 7. Вартість та оптимізація структури капіталу........................................................ 114

Тема 8. Управління інвестиціями......................................................................................... 140

Тема 9. Управління фінансовими ризиками...................................................................... 185

Тема 10. Аналіз фінансових звітів......................................................................................... 200

Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування. 211

Тема 12. Антикризове фінансове управління на підприємстві....................................... 230

СПИСОК ДЖЕРЕЛ.................................................................................................................... 256

| >>
Источник: Базецька Г. І.. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менед­жмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 - Еко­номіка підприємства (за видами діяльності)) / Г. І. Базецька, В. Г. Федо­рова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2012. - 259 с.. 2012

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. 2.3. Финансово-кредитное государственное регулирование ЛПК в структуре функций финансового механизма
 2. А. Черных, С. Данченко339/3 гр. научный руководитель О.С. СавченкоПерспективы развития экологического страхования в России
 3. 2.4. Проблемы государственного регулирования в периферийных странах глобального мира
 4. МОДЕЛЬ ВЗАИМОСВЯЗИ ТРАНСАКЦИОННЫХ И ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК СТРАХОВОЙ ФИРМЫ
 5. Механизм страхования в системе кредитной кооперации
 6. Страховая оценка, страховая сумма, тарифы
 7. § 4. И. Сталин: апология тоталитаризма в марксистском облачении
 8. ФАШИЗМ И ЛИБЕРАЛИЗМ
 9. Для каких целей служит личное страхование?
 10. 18.3. Отдельные отрасли и виды страхования
 11. 9.4. Организация страхового дела
 12. Глава первая МЕТОДОЛОГИЯ И СТРУКТУРА РАБОТЫ