<<
>>

ВСТУП

Складний етап трансформації економіки України породив потребу в навчанні фінансовому менеджменту - науці управління фінансами підприємства, направ­леної на досягнення його стратегічних і тактичних цілей.

Названі цілі індивідуальні для кожного господарюючого суб’єкта: в складних умовах податкового клімату і високої інфляції підприємства мають різні інтереси в питаннях регулювання об’єму і динаміки прибутку, що забезпечує ефективну реалізацію політики стратегічного розвитку підприємства. Але ці і багато інші аспекти діяльності підприємства (примноження майна акціонерів, дивідендна політика, фінансове планування і ін.) піддаються управлінню за допомогою уні­версальних методів, напрацьованих ринковою цивілізацією і об’єднаних в науці фінансового менеджменту.

Практичні завдання дозволяють закріпити, поглибити і узагальнити знання, одержані студентами про методи для досягнення тих цілей, які конкретне підпри­ємство ставить перед собою.

У процесі їх виконання студенти вирішують наступні задачі:

- диференціюють витрати підприємства;

- визначають силу дії операційного і фінансового важеля;

- розраховують валову маржу;

- визначають запас фінансової міцності;

- опановують поняттям порогу рентабельності;

- визначають поріг рентабельності різними способами;

- проводять аналіз чутливості прибутку підприємства до змін основних елементів операційного важеля;

- формують фінансові прогнозні результати діяльності підприємства на перспек­тиву;

- проводять оптимізацію структури капіталу підприємства і його активів;

- розглядають процес залучення прямих інвестицій і етапи формування інвести­ційного портфеля;

- визначають можливі методи реструктуризації заборгованості підприємства, що знаходиться в кризовому стані;

- і т.д.

Основною метою викладання дисципліни «Фінансовий менеджмент» є фор­мування системи знань з управління фінансами підприємств, операційною та ін­вестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання.

Завдання дисципліни: вивчення сутності та методологічних основ фінан­сового менеджменту, управління фінансовими ризиками та застосування інстру­ментів антикризового управління грошовими потоками, прибутком, інвестиціями, активами; оволодіння методикою визначення вартості капіталу та опанування способів оптимізації його структури.

Предмет дисципліни: управління грошовими потоками, прибутком, інвес­тиціями, капіталом підприємств.

Даний курс спирається на блок соціальних дисциплін, але вимагає базових і спеціальних знань в області фінансів, страхування, фінансів підприємств, банків­ської діяльності, бухгалтерського обліку, інвестиційної діяльності.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеці­альності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО і ЗН) / Г. І. Базецька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2011. - 254 с.. 2011

Еще по теме ВСТУП: