<<
>>

2.3. Використання зовнішньої і внутрішньої інформації у фінансовому управлінні

Конкретні показники системи інформаційного забезпечення формуються за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел інформації. У розрізі кожної з цих груп джерел вся сукупність показників, які включаються в інформаційну систему фінансового менеджменту, підлягає попередній класифікації.

А. Система показників інформаційного забезпечення фінансового менедж­менту, що формуються із зовнішніх джерел, поділяється на чотири групи (рис. 2.9.).

Як видно з рисунка, система показників інформаційного забезпечення фінан­сового менеджменту, що формуються із зовнішніх джерел, поділяється на чотири групи та 16 підгруп за різними ознаками, вказаними на рисунку.

Рис. 2.9 - Класифікація системи показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, що формуються із зовнішніх джерел

Б. Система показників інформаційного забезпечення фінансового менедж­менту, що формуються із внутрішніх джерел, поділяється на три групи, в яких 7 підгруп (рис. 2.10):

1. Показники, що характеризують фінансовий стан і фінансові результати діяльності підприємства в цілому.

Система показників цієї групи включає: майновий стан підприємства та рух його капіталу; ліквідність, платоспроможність, кредитоспроможність, фінан­сову стійкість і ділову активність підприємства; фінансові результати діяльності підприємства, тобто його прибутковість та рентабельність.

Система інформаційних показників цієї групи широко використовується як зовнішніми, так і внутрішніми користувачами. Зокрема, ці показники широко застосовуються у процесі фінансового аналізу, фінансового планування та про­гнозування, фінансового контролінгу, а також у процесі розроблення фінансової стратегії і тактики розвитку підприємства, організації та управління фінансовою

діяльністю підприємства, при визначенні основних напрямів фінансової політики розвитку підприємства.

Рис. 2.10 - Класифікація системи показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, що формуються із внутрішніх джерел

Формування показників цієї групи здійснюється на базі даних фінансового обліку підприємства.

Характерною ознакою цієї групи є їх уніфікованість, оскільки вони базу­ються на загальноприйнятих стандартизованих принципах обліку. Це дає змогу, у свою чергу, широко використовувати типові технології, моделі та алгоритми фінансових розрахунків за окремими аспектами формування і використання фінан­сових ресурсів підприємства. Крім того, уніфікованість цих показників дає можли­вість порівнювати їх із аналогічними підприємствами за галузевою та іншими

ознаками, а також порівнювати фактичні і нормативні значення основних оці­ночних показників. Це уможливлює систематичний пошук резервів поліпшення фінансового стану та фінансового оздоровлення підприємства.

1. Показники, що характеризують фінансові результати діяльності окремих структурних підрозділів підприємства.

Формування системи показників цієї групи здійснюється за даними управ­лінського обліку й оперативними даними.

До складу показників цієї групи входять: показники, що характеризують формування і використання усіх видів фінансових ресурсів за структурними під­розділами; операційні витрати структурних підрозділів за основними елементами.

Аналіз цих показників за структурними підрозділами підприємства дає змогу глибше дослідити вплив на фінансові показники їх роботи зміни обсягових показників у натуральному виразі, а також визначити вплив на фінансові резу­льтати зміни цін на сировину, паливо, електроенергію, напівфабрикати.

2. Нормативні та планові показники фінансової діяльності підприємства.

До складу цієї групи показників входять: нормативні та стандартні значення

відносних оціночних показників фінансового стану підприємства; система пла­нових показників фінансового розвитку підприємства.

Ці показники можуть формуватись як за галузевою ознакою: (або за видами економічної діяльності), так і на самому підприємстві.

Використання всіх зазначених показників, що походять із зовнішніх і внут­рішніх джерел, дає змогу створити на підприємстві цілеспрямовану систему ін­формаційного забезпечення фінансового менеджменту, орієнтовану як на прий­няття стратегічних фінансових рішень, так і на ефективне поточне управління фінансами підприємства.

Фінансова інформація використовується для обґрунтування фінансових рішень. Ефективне її використання передбачає обізнаність фінансових менеджерів зі змістом внутрішньої та зовнішньої фінансової інформації, а також з фінансовою термінологією.

Фінансова інформація являє собою дані бухгалтерського обліку, який об’єд­нує фінансовий бухгалтерський облік та управлінський бухгалтерський облік.

У сукупності дані бухгалтерського обліку складають зовнішнє і внутрішнє інформаційне забезпечення фінансового менеджменту.

У фінансовому бухгалтерському обліку відображаються результати минулої фінансової діяльності підприємства. Ці дані використовуються зовнішніми спо­живачами, які перебувають у партнерських стосунках з підприємством, зокрема інвесторами, кредиторами.

У даних управлінського бухгалтерського обліку міститься фінансова інфор­мація, яка спрямована на вирішення підприємством фінансових питань у перс­пективному періоді. Така інформація використовується фінансовими менеджерами підприємства для прийняття стратегічних і тактичних фінансових рішень, про­гнозування фінансових показників на майбутній період, оптимізації фінансової діяльності підприємства у перспективі.

Дані управлінського бухгалтерського обліку складають внутрішню інфор­мацію фінансового менеджменту.

Отже, інформаційним забезпеченням фінансового менеджменту, як зов­нішнім, так і внутрішнім, є різні види фінансової звітності, які складаються на підставі обґрунтованих показників фінансового обліку. На цій основі користу­вачам надається зручна і зрозуміла інформація для прийняття ділових фінан­сових рішень.

Ця інформація має бути достовірною, об’єктивною, надійною та своєчасною.

Контрольні запитання

1. У чому полягає організаційне забезпечення фінансового менеджменту?

2. Як виглядає схема організаційної структури фінансового управління великою акціонерною компанією?

3. Центри відповідальності підприємства та їх характеристика.

4. Порядок формування системи організаційного забезпечення фінансового управ­ління.

5. Основна мета і функціональні обов’язки фінансової служби підприємства.

6. Місце фінансово-управлінських організаційних структур у загальній структурі управління фірмою.

7. Поясніть структурно-логічну модель організації фінансового менеджменту.

8. Який порядок інформаційного забезпечення фінансового менеджменту?

9. Хто є основними користувачами фінансової інформації?

10. Фінансова звітність як інформаційна основа фінансового менеджменту.

11. Значення зовнішньої інформації у фінансовому управлінні.

12. Класифікація системи показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеці­альності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО і ЗН) / Г. І. Базецька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2011. - 254 с.. 2011

Еще по теме 2.3. Використання зовнішньої і внутрішньої інформації у фінансовому управлінні: