<<
>>

2.3. Використання зовнішньої і внутрішньої інформації у фінансовому управлінні

Конкретні показники системи інформаційного забезпечення формуються за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел інформації. У розрізі кожної з цих груп джерел вся сукупність показників, які включаються в інформаційну систему фінансового менеджменту, підлягає попередній класифікації.

А. Система показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, що формуються із зовнішніх джерел, поділяється на чотири групи (рис. 2.9.).

Рис. 2.9 - Класифікація системи показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, що формуються із зовнішніх джерел

Як видно з рисунка, система показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, що формуються із зовнішніх джерел, поділяється на чотири групи та 16 підгруп за різними ознаками, вказаними на рисунку.

Б. Система показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, що формуються із внутрішніх джерел, поділяється на три групи, в яких 7 підгруп (рис. 2.10):

Система показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, що формуються із внутрішніх джерел
—► Показники, що характеризують фінансовий стан та фінансові результати діяльності підприємства в цілому
майновий стан підприємства та рух його капіталу
ліквідність, платоспроможність, кредитоспроможність, фінансову стійкість і ділову активність підприємства
прибутковість (рентабельність) підприємства
—► Показники, що характеризують фінансові результати окремих структурних підрозділів підприємства
формування та використання фінансових ресурсів за структурними підрозділами
ліквідність, платоспроможність, кредитоспроможність, фінансову стійкість і ділову активність підприємства
—► Нормативні та планові показники фінансової діяльності підприємства
нормативні та стандартні значення відносних оціночних показників фінансового стану підприємства
система планових показників фінансового розвитку підприємства

Рис.

2.10 - Класифікація системи показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, що формуються із внутрішніх джерел

1. Показники, що характеризують фінансовий стан і фінансові результати діяльності підприємства в цілому.

Система показників цієї групи включає: майновий стан підприємства та рух його капіталу; ліквідність, платоспроможність, кредитоспроможність, фінансову стійкість і ділову активність підприємства; фінансові результати діяльності підприємства, тобто його прибутковість та рентабельність.

Система інформаційних показників цієї групи широко використовується як зовнішніми, так і внутрішніми користувачами. Зокрема, ці показники

широко застосовуються у процесі фінансового аналізу, фінансового планування та прогнозування, фінансового контролінгу, а також у процесі розроблення фінансової стратегії і тактики розвитку підприємства, організації та управління фінансовою діяльністю підприємства, при визначенні основних напрямів фінансової політики розвитку підприємства.

Формування показників цієї групи здійснюється на базі даних фінансового обліку підприємства.

Характерною ознакою цієї групи є їх уніфікованість, оскільки вони базуються на загальноприйнятих стандартизованих принципах обліку. Це дає змогу, у свою чергу, широко використовувати типові технології, моделі та алгоритми фінансових розрахунків за окремими аспектами формування і використання фінансових ресурсів підприємства. Крім того, уніфікованість цих показників дає можливість порівнювати їх із аналогічними підприємствами за галузевою та іншими ознаками, а також порівнювати фактичні і нормативні значення основних оціночних показників. Це уможливлює систематичний пошук резервів поліпшення фінансового стану та фінансового оздоровлення підприємства.

2. Показники, що характеризують фінансові результати діяльності окремих структурних підрозділів підприємства.

Формування системи показників цієї групи здійснюється за даними управлінського обліку й оперативними даними.

До складу показників цієї групи входять: показники, що характеризують формування і використання усіх видів фінансових ресурсів за структурними підрозділами; операційні витрати структурних підрозділів за основними елементами.

Аналіз цих показників за структурними підрозділами підприємства дає змогу глибше дослідити вплив на фінансові показники їх роботи зміни обсягових показників у натуральному виразі, а також визначити вплив на фінансові результати зміни цін на сировину, паливо, електроенергію, напівфабрикати.

3. Нормативні та планові показники фінансової діяльності підприємства.

До складу цієї групи показників входять: нормативні та стандартні значення відносних оціночних показників фінансового стану підприємства; система планових показників фінансового розвитку підприємства.

Ці показники можуть формуватись як за галузевою ознакою: (або за видами економічної діяльності), так і на самому підприємстві.

Використання всіх зазначених показників, що походять із зовнішніх і внутрішніх джерел, дає змогу створити на підприємстві цілеспрямовану систему інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, орієнтовану як на прийняття стратегічних фінансових рішень, так і на ефективне поточне управління фінансами підприємства.

Фінансова інформація використовується для обґрунтування фінансових рішень. Ефективне її використання передбачає обізнаність фінансових менеджерів зі змістом внутрішньої та зовнішньої фінансової інформації, а також з фінансовою термінологією.

Фінансова інформація являє собою дані бухгалтерського обліку, який об'єднує фінансовий бухгалтерський облік та управлінський бухгалтерський облік.

У сукупності дані бухгалтерського обліку складають зовнішнє і внутрішнє інформаційне забезпечення фінансового менеджменту.

У фінансовому бухгалтерському обліку відображаються результати минулої фінансової діяльності підприємства. Ці дані використовуються зовнішніми споживачами, які перебувають у партнерських стосунках з підприємством, зокрема інвесторами, кредиторами.

У даних управлінського бухгалтерського обліку міститься фінансова інформація, яка спрямована на вирішення підприємством фінансових питань у перспективному періоді. Така інформація використовується фінансовими менеджерами підприємства для прийняття стратегічних і тактичних фінансових рішень, прогнозування фінансових показників на майбутній період, оптимізації

фінансової діяльності підприємства у перспективі.

Дані управлінського бухгалтерського обліку складають внутрішню інформацію фінансового менеджменту.

Отже, інформаційним забезпеченням фінансового менеджменту, як зовнішнім, так і внутрішнім, є різні види фінансової звітності, які складаються на підставі обґрунтованих показників фінансового обліку. На цій основі користувачам надається зручна і зрозуміла інформація для прийняття ділових фінансових рішень. Ця інформація має бути достовірною, об'єктивною, надійною та своєчасною.

Контрольні запитання

1. У чому полягає організаційне забезпечення фінансового менеджменту?

2. Як виглядає схема організаційної структури фінансового управління великою акціонерною компанією?

3. Центри відповідальності підприємства та їх характеристика.

4. Порядок формування системи організаційного забезпечення фі­нансового управління.

5. Основна мета і функціональні обов'язки фінансової служби під­приємства.

6. Місце фінансово-управлінських організаційних структур у загальній структурі управління фірмою.

7. Поясніть структурно-логічну модель організації фінансового ме­неджменту.

8. Який порядок інформаційного забезпечення фінансового менеджменту?

9. Хто є основними користувачами фінансової інформації?

10. Фінансова звітність як інформаційна основа фінансового мене­джменту.

11. Значення зовнішньої інформації у фінансовому управлінні.

12. Класифікація системи показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту.

Тема 3. Управління грошовими потоками на підприємстві

Ключові поняття: операційна діяльність, інвестиційна діяльність, фінансова діяльність, грошовий потік, оптимізація, планування.

3.1. Економічна сутність грошового потоку підприємства і класифікація його видів

3.2. Процес управління грошовими потоками підприємства

3.3. Методи оптимізації грошових потоків підприємства

3.4. Планування грошових потоків

Контрольні запитання

3.1. Економічна сутність грошового потоку підприємства і класифікація його видів

Фінансовий менеджмент як функціонально-організаційна модель

управління фінансами суб’єкта господарювання включає такі напрями:

- операційна та інвестиційна діяльність;

- фінансування потреби підприємства у капіталі (фінансова діяльність);

- фінансовий контролінг ефективності та адекватності усіх складових такої моделі.

Системоутворюючим механізмом кожного із складових елементів, а отже і моделі фінансового менеджменту загалом, є грошові потоки як фінансове вираження підприємницької діяльності суб’єкта господарювання в умовах ринкової економіки. Грошовий потік підприємства являє собою сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів, які генеруються його господарською діяльністю.

Грошовий потік можна визначити як сукупність послідовно розподілених у часі подій, які пов’язані із відособленим та логічно завершеним фактом зміни власника грошових коштів у зв’язку з виконанням договірних зобов’язань між

економічними агентами (суб’ єктами господарювання, державою, домогосподарствами, міжнародними організаціями).

Виникнення та формування грошового потоку при здійсненні господарських операцій у рамках реалізації операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства є результатом прояву сукупності фінансово-економічних відносин, а отже, має певні ознаки, серед яких необхідно виділити такі.

По-перше, рух грошових коштів здійснюється у зв’язку із виконанням договірних зобов’язань між суб’єктами господарювання як фінансова складова виконання відповідних господарських угод.

По-друге, функціонально-організаційні особливості господарських операцій підприємства дають змогу ідентифікувати рух коштів за видами грошових потоків відповідно до встановлених критеріїв групування. Так, залежно від виду фінансово-господарської діяльності підприємства розрізняють: грошовий потік від операційної діяльності; грошовий потік від інвестиційної діяльності та грошовий потік від фінансової діяльності.

По-третє, грошові потоки, що генеруються суб’єктом господарювання, мають виключно фінансовий характер.

Зупинимося на основних (базових) функціонально-організаційних характеристиках грошових потоків. До них слід віднести такі:

- причину та джерело формування грошового потоку, що відповідає господарській операції суб’єкта господарювання (або їх сукупності), виконання якої і передбачає генерування руху грошових коштів - формування грошового потоку;

- фактори формування абсолютної величини грошового потоку;

- вплив грошового потоку на майно підприємства в частині зміни (збільшення або зменшення) абсолютної величини грошових коштів та їх еквівалентів, що перебувають у розпорядженні цього підприємства, - формування його резерву ліквідності;

- кількісне оцінювання грошового потоку - розрахунок на основі

узгодження грошових потоків абсолютної величини, узагальнюючих показників руху грошових коштів.

Об’єктивною необхідністю при управлінні грошовими потоками є структурування грошових потоків - формування упорядкованої сукупності грошових потоків відповідно до встановленого критерію (або групи критеріїв) та визначення їх базових функціонально-організаційних особливостей.

Відповідно до принципів XYZ-аналізу, об’єкта управління доцільно поділяти на категорії, що відображають рівень їх впливу на кінцевий результат:

- пріоритетні грошові потоки;

- другорядні грошові потоки;

- обслуговуючі грошові потоки.

Основна увага фінансового менеджера має бути зосереджена на грошових потоках підприємства, що віднесені до складу пріоритетних, - грошових потоків за операціями, які забезпечують створення більшої частини вартості або прибутку підприємства і, відповідно, формуються на регулярній основі.

Грошовий потік класифікується як вхідний за умови, коли рух коштів у рамках господарської операції, що генерує такий грошовий потік, веде до збільшення абсолютної величини грошових коштів, які перебувають у розпорядженні підприємства на певний момент часу. Сукупність вхідних грошових потоків є складовою чистого грошового потоку суб’єкта господарювання. Сукупність вхідних грошових потоків суб’єкта

господарювання наведена на таб. 3.1.

Таблиця 3.1 - Класифікація
№ з/п Критерій або ознака класифікації Класифікаційна сукупність
1 2 3
1 Вид фінансово-господарської діяльності Операційний грошовий потік
Інвестиційний грошовий потік
Фінансовий грошовий потік

1 2 3
2 Масштаб діяльності (центри формування грошових потоків) Г рошовий потік по підприємству
Грошовий потік по підрозділах
Г рошовий потік по центрах відповідальності
Г рошовий потік по господарській операції
3 Зміна залишків грошових коштів - резерву ліквідності (вплив на майно) Вхідні грошові потоки
Вихідні грошові потоки
4 Валюта деномінації Г рошові потоки в національній валюті
Г рошові потоки в іноземній валюті (у розрізі кожної валюти деномінації)
5 Значимість грошових потоків Пріоритетні грошові потоки
Другорядні грошові потоки
Обслуговуючі грошові потоки
6 Розподіл у часі Поточні (теперішні) грошові потоки
Очікувані (майбутні) грошові потоки

Висока роль ефективного управління грошовими потоками підприємства визначається наступними основними положеннями:

1. Грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності підприємства практично у всіх її аспектах.

2. Ефективне управління грошовими потоками забезпечує фінансова рівновага підприємства в процесі його стратегічного розвитку. Темпи цього розвитку, фінансова стійкість підприємства значною мірою визначаються тим, наскільки різні види потоків коштів синхронізовані між собою по обсягах і в часі. Високий рівень такої синхронізації забезпечує істотне прискорення реалізації стратегічних цілей розвитку підприємства.

Рис. 3.1 - Сукупність вхідних грошових потоків підприємства

3. Раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності здійснення операційного процесу підприємства.

4. Ефективне управління грошовими потоками дозволяє скоротити потреба підприємства в позиковому капіталі.

5. Управління грошовими потоками є важливим фінансовим важелем забезпечення прискорення обороту капіталу підприємства.

6. Ефективне управління грошовими потоками забезпечує зниження ризику неплатоспроможності підприємства.

3. Активні форми управління грошовими потоками дозволяють підприємству діставати додатковий прибуток, який генеруються безпосередньо його грошовими активами.

3.2.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менед­жмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 - Еко­номіка підприємства (за видами діяльності)) / Г. І. Базецька, В. Г. Федо­рова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2012. - 259 с.. 2012

Еще по теме 2.3. Використання зовнішньої і внутрішньої інформації у фінансовому управлінні: