<<
>>

Управління фінансовим ризиком

Управління фінансовими ризиками є одним з найважливіших функціональ­них завдань фінансового менеджменту. На практиці цю сферу управління фінан­сами здебільшого виокремлюють у специфічний напрям діяльності фінансового менеджменту - ризик-менеджмент.

Під ризик-менеджментом слід розуміти систему управління ризиками на підприємстві, що передбачає використання методів та інструментів, спрямованих на виявлення, ідентифікацію ризиків, розрахунок ймовірності їх настання, їх оцінку (визначення можливого розміру фінансових втрат) та нейтралізацію (внут­рішнє і зовнішнє їх страхування).

Основна мета управління фінансовими ризиками - мінімізація пов’язаних з ними фінансових втрат. Головними завданнями управління фінансовими ризи­ками є оптимізація структури капіталу (співвідношення між власними та позич­ковими джерелами формування фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля

боргових зобов’язань. Передумовою оптимізації структури капіталу є розрахунок ефекту фінансового левериджу. Оптимізація портфеля боргових зобов’язань до­сягається на підставі:

- диверсифікації кредиторів;

- максимізації рівня показника дюрації (середньозваженого строку непогашеної заборгованості);

- мінімізації платежів за користування позичковим капіталом.

В процесі фінансової діяльності ризик-менеджмент здійснюється у відпо­відності з політикою управління фінансовими ризиками - системою цілей і зав­дань управління ризиками, а також сукупністю методів і засобів досягнення цих цілей. Політика управління фінансовими ризиками знаходить своє відображення у стратегії і тактиці виявлення та нейтралізації ризиків.

Процес управління ризиками є досить складним (рис. 9.1).

Рис. 9.1 - Процес управління ризиками

Система управління ризиками включає наступні блоки завдань:

- ідентифікацію - процес встановлення переліку основних видів фінансових ризиків, що притаманні діяльності конкретного підприємства;

- оцінку ризиків - відображення наслідків впливу ризиків та ймовірності їх настання в кількісному виразі;

- нейтралізацію ризиків - вжиття відповідних заходів щодо зменшення ймо­вірності настання ризиків і зменшення наслідків їх впливу.

Ідентифікація фінансових ризиків є необхідною передумовою оцінки їх рівня в процесі ризик-менеджменту.

На першій стадії ідентифікації в розрізі кожного напрямку господарської діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової) і основних господарських операцій визначаються притаманні їм види фінансових ризиків і на цій підставі складається перелік можливих несистематичних ризиків підприємства.

На другій стадії визначається перелік систематичних ризиків, пов’язаних з господарською діяльністю підприємства в цілому.

На третій стадії формується загальний портфель фінансових ризиків по­в’язаних з діяльністю підприємства (включає можливі систематичні і несисте­матичні фінансові ризики).

Під час оцінки ризиків базовими величинами, що розраховуються, є вели­чина збитків, яких може зазнати підприємство та ймовірність настання цих збит­ків. Для визначення цих величин використовують складні алгоритми розрахунків. Результати оцінки ризиків є основою для вибору відповідних заходів їх нейтра­лізації.

До основних інструментів нейтралізації ризиків слід віднести:

- формування відповідних резервів;

- диверсифікація ризиків;

- хеджування;

- страхування ризиків страховими компаніями.

Найпоширенішим інструментом нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що при-

значений для покриття можливих збитків.

Резерви створюються відповідно до чинного законодавства або установчих документів підприємств за рахунок нерозподіленого прибутку або коштів влас­ників. В окремих випадках джерелом формування резервного фонду можуть бути валові витрати суб’єктів господарювання, що регулюється законодавчими актами з питань оподаткування. Згідно Закону України «Про господарські това­риства» на кожному підприємстві, заснованому у формі акціонерного товари­ства, товариства з обмеженою відповідальністю тощо, повинен бути сформований резервний (страховий) фонд (капітал). Розмір цього фонду регламентується за­сновницькими документами, але він не може бути меншим 25% статутного капі­талу підприємства.

Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду (капіталу) також передбачається засновницькими документами, але він не може бути мен­шим 5% суми чистого прибутку підприємств. Для банківських установ, страхових компаній та деяких інших сфер діяльності нормативними актами встановлено особливий порядок формування резервного капіталу. Зазначимо, що додатковий вкладений капітал можна розглядати як резервний капітал, джерелом формування якого є кошти власників.

Зменшення рівня фінансових ризиків можна також досягти, застосовуючи механізм диверсифікації.

Диверсифікація - один зі способів мінімізації фінансових ризиків, який полягає в розподілі ризиків шляхом розширення об’єктів капіталовкладень, асор­тименту товарів і послуг, фінансових інструментів тощо.

Розрізняють диверсифікацію інвестицій, продукції та виробництва.

При вивченні цього питання слід враховувати, що законодавством встанов­лені вимоги щодо диверсифікації активів та їх ліквідності у разі, якщо суб’єкти господарювання здійснюють свою діяльність у сфері банківської чи страхової справи, фінансового посередництва та в інших випадках.

Диверсифікація активів може здійснюватися шляхом розподілу значної їх частини між найбільш ліквідними, безпечними і прибутковими категоріями, на-

приклад:

- кошти на поточних рахунках;

- банківські вклади (депозити);

- нерухоме майно;

- цінні папери, що передбачають одержання прибутку;

- цінні папери, що емітуються державою;

- готівка в межах лімітів залишків каси.

При розробці політики диверсифікації активів слід враховувати принцип обмеженого обсягу окремих їх категорій та необхідність їх диверсифікації. Так, банківські вклади (депозити) повинні бути розміщені не в одному банку, а в кількох. У нерухоме майно рекомендується інвестувати також обмежену суму коштів. Якщо кошти вкладаються у прибуткові цінні папери, то слід дотриму­ватися принципу диверсифікації видів цінних паперів (акції, облігації) та їх емі­тентів. У разі збереження значної суми коштів в іноземній валюті їх також слід диверсифікувати.

У практиці фінансового менеджменту для позначення різних методів ней­тралізації ризиків зміни цін на окремі елементи активів (страхування валютного ризику, ризику падіння курсу цінних паперів чи зміни цін на готову продукцію або сировину та матеріали) вживається термін «хеджування».

Хеджування - метод страхування цінового ризику за угодами на біржі (товарній, фондовій). Механізм хеджування ризиків полягає в здійсненні зустріч­них операцій з купівлі-продажу активів (фінансових інструментів).

До хеджування твердих контрактів належать форвардні, ф’ючерсні та ана­логічні щодо них контракти. До хеджування умовних контрактів належать опці- они та аналогічні щодо них контракти (табл. 9.1).

Інструмент

хеджування

ризиків

Характеристика інструменту хеджування
Форвардний

контракт

Інструмент хеджування ризиків, один з видів ф’ючерсних кон­трактів, який засвідчує зобов’язання особи придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у визначений час та на певних умовах у майбутньому з фіксацією цін такого продажу під час укладання подібного форвардного контракту
Ф’ючерс Інструмент хеджування ризиків, який полягає в укладанні кон­тракту, що засвідчує зобов’язання з купівлі (продажу) відповід­ної кількості базового активу (цінних паперів, товарів, валютних цінностей) у встановлений час та на визначених умовах у май­бутньому з фіксацією ціни активу під час укладання контракту; розрізняють товарні ф’ючерси та фінансові
Опціон Інструмент хеджування ризиків, стандартний контракт, що дає його власнику право (але не зобов’язання) купити або продати цінні папери, товари або валютні цінності за визначеною ціною протягом встановленого періоду
Своп Інструмент хеджування ризиків, зміст якого полягає у здійсненні обмінної операції, за якої контракт на придбання (продаж) певної кількості цінних паперів, товарів, коштів або фінансових інстру­ментів супроводжується контрактом на зворотний їх продаж (придбання) на певну дату в майбутньому

Операція хеджування вимагає здійснення трьох біржових угод:

- купівлі (продажу) реального товару або цінних паперів з поставкою в май­бутньому періоді;

- продажу (або, відповідно, купівлі) ф’ючерсних контрактів на аналогічну кіль­кість товарів або цінних паперів;

- ліквідацію позиції за ф’ючерсними контрактами в момент поставки реального товару або цінних паперів шляхом укладання зворотної (офсетної) угоди.

Перші два види біржових угод здійснюються на початковій стадії операції по страхуванню цінового ризику, а третій їх вид - на стадії завершення. Прин­цип операції хеджування оснований на тому, що якщо її учасник має фінансові втрати через зміни цін як продавець реального товару або цінних паперів, то він виграє в тих же розмірах як покупець ф’ючерсних контрактів на таку ж кількість товару або цінних паперів і навпаки. В зв’язку з цим на біржовому ринку роз-

різняють два види операцій страхування цінового ризику - хеджування купівлею і хеджування продажем ф’ючерсних контрактів.

При застосуванні вказаних фінансових інструментів (див. табл. 9.1) слід враховувати, що вони можуть використовуватися як з метою нейтралізації ризи­ків зміни цін на окремі позиції активів, так і в спекулятивних цілях. Фінансовий інструмент використовується як хеджування і враховується в цій якості, якщо:

- точно визначена позиція активів, за якою існує ризик втрат від зміни цін і яку підприємство з цієї причини хеджує;

- фінансовий інструмент точно визначений як хедж у момент його придбання або продажу;

- існує зворотня залежність між зміною ціни на актив і зміною ціни на інстру­мент, визначений як хедж, у результаті чого ризик втрат від зміни цін на активи суттєво знижується.

Якщо фінансовий інструмент не задовольняє цим вимогам, він визнача­ється як спекулятивний.

Контрольні запитання

1. Назвіть критерії класифікації ризиків підприємства.

2. Охарактеризуйте сукупний ризик суб’єкта господарювання та структуруйте його.

3. Визначте поняття фінансових ризиків та приведіть господарські операції, реа­лізація яких є джерелом такого ризику.

4. Охарактеризуйте сучасні концепції організації управління ризиками.

5. Охарактеризуйте модель управління ризиками та визначте основні її складові.

6. Визначте основні стратегії нейтралізації ризиків.

7. Основні фінансові інструменти хеджування ризиків.

8. Обґрунтуйте функціональні моделі диверсифікації фінансових ризиків підпри­ємства.

9. Визначте основні цілі хеджування.

10. Порівняйте переваги та недоліки варіантів стратегії утримання ризиків (стра­хування, диверсифікація, хеджування).

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеці­альності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО і ЗН) / Г. І. Базецька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2011. - 254 с.. 2011

Еще по теме Управління фінансовим ризиком: