<<
>>

Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування

Ключові поняття: прогнозування, планування, методи планування, платіжний календар, бюджет, бюджетування, план руху грошових коштів. фінансова стратегія підприємства, фінансова тактика.

11.1. Завдання та методи фінансового планування і прогнозування

11.2. Фінансова стратегія і тактика підприємств

11.3. Сутність та особливості бюджетування внутрішніх підрозділів підприємства

11.4. Розробка бюджетів структурних підрозділів підприємства

Контрольні запитання

11.1.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менед­жмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 - Еко­номіка підприємства (за видами діяльності)) / Г. І. Базецька, В. Г. Федо­рова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2012. - 259 с.. 2012

Еще по теме Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування:

 1. Тематичний план дисципліни з розподілом годин за видами занять
 2. ТЕМА 11. ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ
 3. Зміст
 4. Розділ 3. Інвестиційна діяльність і прогнозування діяльності суб’єкта господарювання
 5. Тема 11. ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ ФІНАНСОВЕПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ
 6. ЗМІСТ
 7. Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування
 8. Розробка бюджетів структурних підрозділів підприємства
 9. Тема 11. ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ
 10. Розробка бюджетів структурних підрозділів підприємства
 11. ЗМІСТ
 12. Прогнозування — основа фінансового планування на підприємстві
 13. Бюджетування в управлінні підприємством
 14. _ ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ _ «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
 15. ТЕМА 11. ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ