<<
>>

Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування

Ключові поняття: прогнозування, планування, методи планування, платіжний календар, бюджет, бюджетування, план руху грошових коштів. фінансова стратегія підприємства, фінансова тактика.

11.1. Завдання та методи фінансового планування і прогнозування

11.2. Фінансова стратегія і тактика підприємств

11.3. Сутність та особливості бюджетування внутрішніх підрозділів підприємства

11.4. Розробка бюджетів структурних підрозділів підприємства

Контрольні запитання

11.1.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менед­жмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 - Еко­номіка підприємства (за видами діяльності)) / Г. І. Базецька, В. Г. Федо­рова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2012. - 259 с.. 2012

Еще по теме Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування: