<<
>>

Тема 7. ВАРТІСТЬ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ

Ключові поняття: власний капітал, позичений капітал, кредит, лізинг, леверидж, структура капіталу, теорії структури капіталу, оптимізація структури капіталу, податковий коректор.

7.1. Капітал підприємства і його сутність.

7.2. Види капіталу підприємства.

7.3. Поняття структури капіталу.

7.4. Теорії структури капіталу.

7.5. Основні етапи процесу оптимізації структури капіталу підприємства.

7.6. Фінансовий леверидж і його розрахунок.

Контрольні запитання.

7.1.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеці­альності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО і ЗН) / Г. І. Базецька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2011. - 254 с.. 2011

Еще по теме Тема 7. ВАРТІСТЬ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ: