<<
>>

Тема 5. УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ

Ключові поняття: основний капітал, грошовий потік, дивідендна політика, додатковий капітал, показник, поточний фінансовий результат, дивіденд, акціонер, підприємство, фінансовий результат, інвестиційна діяльність, процес, амортиза­ційний фонд, фактор, прибуток, власник.

5.1. Управління прибутком: суть і види прибутку підприємства.

5.2. Функції управління прибутком. Фактори, що визначають дивідендну політику. Контрольні запитання.

5.1.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеці­альності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО і ЗН) / Г. І. Базецька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2011. - 254 с.. 2011

Еще по теме Тема 5. УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ: