<<
>>

Тема 5. Управління прибутком

Ключові поняття: основний капітал, грошовий потік, дивідендна політика, додатковий капітал, показник, поточний фінансовий результат, дивіденд, акціонер, підприємство, фінансовий результат, інвестиційна діяльність, процес, амортизаційний фонд, фактор, прибуток, власник.

5.1. Управління прибутком: суть і види прибутку підприємства

5.2. Функції управління прибутком. Фактори, що визначають дивідендну політику

Контрольні запитання

5.1.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менед­жмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 - Еко­номіка підприємства (за видами діяльності)) / Г. І. Базецька, В. Г. Федо­рова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2012. - 259 с.. 2012

Еще по теме Тема 5. Управління прибутком: