<<
>>

Тема 8. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ

Ключові поняття: інвестиції, капітальні вкладення, ефективність, рента­бельність, період окупності, джерела фінансування, норма доходності, інвести­ційний портфель.

8.1. Сутність і форми інвестицій.

8.2. Класифікація інвестицій підприємств.

8.3. Управління капітальними інвестиціями.

8.4. Оцінка ефективності інвестиційних проектів.

8.5. Управління джерелами фінансування капітальних інвестицій.

8.6. Управління фінансовими інвестиціями.

8.7. Методи оцінки ефективності фінансових інвестицій.

8.8. Управління формуванням портфеля фінансових інвестицій.

Контрольні запитання.

8.1.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеці­альності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО і ЗН) / Г. І. Базецька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2011. - 254 с.. 2011

Еще по теме Тема 8. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ: