<<
>>

Тема 9. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ

Ключові поняття: ризик, склад ризиків, оцінка ризиків, управління ризиком.

9.1. Ризики у фінансово-господарській діяльності суб’єктів господарювання. Умови виникнення ризиків.

9.2. Види ризиків та їх характеристика.

9.3. Основні методи кількісної оцінки ризику.

9.4. Критерії прийняття управлінських фінансових рішень в умовах невизначеності.

9.5. Управління фінансовим ризиком.

Контрольні запитання.

9.1.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеці­альності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО і ЗН) / Г. І. Базецька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2011. - 254 с.. 2011

Еще по теме Тема 9. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ: