<<
>>

Тема 9. Управління фінансовими ризиками

Ключові поняття: ризик, склад ризиків, оцінка ризиків, управління ризиком.

9.1. Ризики у фінансово-господарській діяльності суб'єктів

господарювання. Умови виникнення ризиків

9.1. Види ризиків та їх характеристика

9.2. Основні методи кількісної оцінки ризику

9.3. Критерії прийняття управлінських фінансових рішень в умовах невизначеності

9.4. Управління фінансовим ризиком

Контрольні запитання

9.1.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менед­жмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 - Еко­номіка підприємства (за видами діяльності)) / Г. І. Базецька, В. Г. Федо­рова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2012. - 259 с.. 2012

Еще по теме Тема 9. Управління фінансовими ризиками: