<<
>>

Тема 6. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

Ключові поняття: позаоборотні активи, оборотні активи, оптимізація структури активів, формування активів, джерела формування активів, політика управління необоротними активами, політика управління оборотними активами, дебіторська заборгованість, запаси, амортизаційна політика, грошові кошти.

6.1. Економічна сутність і класифікація активів підприємства.

6.2. Принципи формування активів підприємства.

6.3. Політика управління активами підприємства.

Контрольні запитання.

6.1.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеці­альності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО і ЗН) / Г. І. Базецька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2011. - 254 с.. 2011

Еще по теме Тема 6. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ: