<<
>>

Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Ключові поняття: фінансовий менеджмент, об’єкт управління, суб’єкт управління, зовнішнє середовище, внутрішнє середовище, необоротні активи, оборотні активи, власні кошти, залучені кошти, баланс.

1.1. Сутність фінансового менеджменту на підприємстві.

1.2. Предмет і об’єкт фінансового менеджменту.

1.3. Принцип та функції фінансового менеджменту.

1.4. Механізм фінансового менеджменту.

Контрольні запитання.

1.1.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеці­альності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО і ЗН) / Г. І. Базецька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2011. - 254 с.. 2011

Еще по теме Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: