<<
>>

Тема 1. 1 еоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

Ключові поняття: фінансовий менеджмент, об’єкт управління, суб’єкт управління, зовнішнє середовище, внутрішнє середовище, необоротні активи, оборотні активи, власні кошти, залучені кошти, баланс.

1.1. Сутність фінансового менеджменту на підприємстві

1.2. Предмет і об'єкт фінансового менеджменту

1.3. Принцип та функції фінансового менеджменту

1.4. Механізм фінансового менеджменту

Контрольні запитання

1.1.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менед­жмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 - Еко­номіка підприємства (за видами діяльності)) / Г. І. Базецька, В. Г. Федо­рова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2012. - 259 с.. 2012

Еще по теме Тема 1. 1 еоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту: