<<
>>

Тема 12. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ключові поняття: криза, збиток, санація, санатор, антикризове управління, реструктуризація, моделі визначення ступеню загрози банкрутства.

12.1. Сутність та основні завдання антикризового фінансового управління під­приємством.

12.2. Система раннього попередження та реагування.

12.3. Прогнозування банкрутства підприємства.

12.4. Управління фінансовою санацією підприємства.

12.5. Фінансова санація в ході провадження справи про банкрутство.

12.6. Реструктуризація підприємства в системі антикризового фінансового управ­ління.

Контрольні запитання.

12.1.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеці­альності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО і ЗН) / Г. І. Базецька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2011. - 254 с.. 2011

Еще по теме Тема 12. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ: