<<
>>

Тема 12. Антикризове фінансове управління на підприємстві

Ключові поняття: криза, збиток, санація, санатор, антикризове

управління, реструктуризація, моделі визначення ступеню загрози банкрутства.

12.1. Сутність та основні завдання антикризового фінансового управління підприємством

12.2. Система раннього попередження та реагування

12.3. Прогнозування банкрутства підприємства

12.4. Управління фінансовою санацією підприємства

12.5. Фінансова санація в ході провадження справи про банкрутство

12.6. Реструктуризація підприємства в системі антикризового фінансового управління

Контрольні запитання

12.1.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менед­жмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 - Еко­номіка підприємства (за видами діяльності)) / Г. І. Базецька, В. Г. Федо­рова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2012. - 259 с.. 2012

Еще по теме Тема 12. Антикризове фінансове управління на підприємстві: