<<
>>

Тема 10. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ

Ключові поняття: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух гро­шових коштів, звіт про власний капітал, прибуток, ліквідність, фінансова неза­лежність, платоспроможність, рентабельність.

10.1. Оцінка фінансової звітності як основа прийняття фінансових рішень.

10.2. Аналіз балансу підприємства.

10.3. Аналіз звіту про фінансові результати підприємства.

10.4. Аналіз звіту про рух грошових коштів.

10.5. Аналіз звіту про власний капітал.

Контрольні запитання.

10.1.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеці­альності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО і ЗН) / Г. І. Базецька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2011. - 254 с.. 2011

Еще по теме Тема 10. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ: