<<
>>

Тема 10. Аналіз фінансових звітів

Ключові поняття: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, прибуток, ліквідність, фінансова незалежність, платоспроможність, рентабельність.

10.1. Оцінка фінансової звітності як основа прийняття фінансових рішень.

10.2. Аналіз балансу підприємства

10.3. Аналіз звіту про фінансові результати підприємства

10.4. Аналіз звіту про рух грошових коштів

10.5. Аналіз звіту про власний капітал

Контрольні запитання

10.1.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менед­жмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 - Еко­номіка підприємства (за видами діяльності)) / Г. І. Базецька, В. Г. Федо­рова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2012. - 259 с.. 2012

Еще по теме Тема 10. Аналіз фінансових звітів:

 1. Суть і значення фінансового контролю
 2. 3. Порівняльний аналіз міжнародного та українського законодавства з питань боротьби з відмиванням грошей
 3. 5. Критерії сумнівних операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
 4. ЗАКОНОДАВЧИХ ВИЗНАЧЕНЬ ТЕРМІНОЛОГІЇ ФІНАНСОВОГО РИНКУ7
 5. Фінансове планування на підприємствах
 6. Тема 4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
 7. Тема 12. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 8. Стратегія і тактика фінансового менеджменту
 9. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту
 10. Управління фінансовими інвестиціями
 11. 12.4. Фінансова санація як складова антикризового управління
 12. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
 13. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
 14. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 15. СуТНІСТЬ, ПРЕДМЕТ і ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
 16. 15.2. Загальна організаційна побудова аналітичного процесу
 17. Тема 1. Необхідність організації управління бюджетною системою на принципово нових засадах.
 18. Регуляторна система Канади