<<
>>

Сутність та мета управління витратами підприємства

Управління витратами підприємства полягає в оптимізації їх розміру та рівня за критерієм забезпечення високих темпів розвитку фінансово-господарської діяльності і досягнення запланованих обсягів прибутку підприємства.

Головна мета управління витратами полягає в оптимізації фінансових ресурсів підприємства і підвищенні ефективності їх використання, що призводить до зниження собівартості, збільшення прибутку і рентабельності. Підвищення ефективності використання обмежених фінансових ресурсів досягається в основному шля-

хом раціонального (оптимального) розподілу витрат при плануванні за видами діяльності і підрозділами.

Ефективне управління витратами дозволяє:

- створювати конкурентну продукцію за рахунок більш низьких витрат і цін;

- мати якісну і реальну інформацію про собівартість окремих видів продукції і їх позиції на ринку;

- використовувати гнучке ціноутворення;

- забезпечувати процес формування бюджету підприємства об’єктивною інформацією;

- оцінити діяльність кожного підрозділу підприємства з фінансового погляду;

- приймати обґрунтовані й ефективні управлінські рішення.

Скорочення витрат при збереженні незмінного обсягу виробництва належить до оперативно-тактичних завдань фінансового менеджменту підприємства. При цьому винятком є ситуація, коли на підприємстві дотримуються стратегії «лідера за витратами», а нарощення обсягів виробництва і реалізації продукції - завдання стратегічного характеру.

У процесі управління витратами важливого значення набуває аналіз структури витрат. У процесі такого аналізу варто визначити не тільки питому вагу кожної статті витрат, але й оцінити темп зміни її розміру, щоб заздалегідь виявити витрати, що можуть стати значимими в найближчій перспективі. Для цього необхідно враховувати можливість контролю та регулювання обсягу даних витрат з боку підприємства. Для прикладу візьмемо структуру витрат умовного підприємства «X» (табл.

5.1).

Процес управління витратами доцільно здійснювати в такій послідовності:

Таблиця 5.1. Структура статей витрат умовного підприємства
Стаття витрат Одиниці виміру Важливі Контрольовані
тис. грн %
Матеріальні затрати 22228,1 39,5 X X
Витрати на оплату праці 11500,8 20,4 X X
Відрахування на соціальні заходи 3531,8 6,3
Амортизація 1009,5 1,8
Адміністративні витрати 5768,7 10,3 X X
Витрати на збут 4943,7 8,8
Інші витрати 7284,8 12,9
Усього 56267,4 100,0

1. Аналіз структури витрат, який починається з визначення найбільш вагомих статей витрат. Як правило, 20% статей витрат формують близько 80% загальної суми витрат.

При цьому обов’язково слід враховувати, що не можна одержати значну економію за статтею витрат, що становить 1% загальної суми витрат підприємства. Існує так зване правило 80/20 - для одержання 80% ефекту досить проаналізувати 20% статей витрат.

2. Визначення з отриманого переліку контрольованих статей, тобто ті, які можуть бути скорочені внаслідок проведення тих чи інших заходів. Значна за обсягом, але неконтрольована стаття не завжди дає практичну можливість для економії. Одночасно з урахуванням вагомих витрат слід зосередити увагу на тих із них, які можна поступово знизити, а також на тих, що інтенсивно зростають і можуть досягти високих значень найближчим часом. Проте варто пам’ятати, що зниження окремих статей витрат необхідно також лімітувати з урахуванням об’єктивних потреб забезпечення належної якості продукції, робіт, послуг підприємства.

3. Формування списку можливих заходів щодо скорочення витрат і визначення вартості цих заходів (одноразових витрат, що потребує реалізація кожного із заходів).

4. Визначення розміру відносного збільшення прибутку (%) унаслідок реалізації коленого із заходів щодо скорочення витрат (%), спричинених проведеними заходами.

5. Аналіз розроблених альтернативних варіантів збільшення прибутку (сценарний аналіз), який, зокрема, передбачає визначення розміру збільшення прибутку щодо одноразових витрат на реалізацію відповідного варіанта для кожного із зазначених варіантів.

6. Зіставлення ефективності запропонованих варіантів; формування списку найбільш ефективних заходів, для здійснення яких достатньо фінансових ресурсів підприємства.

5.3.

<< | >>
Источник: Школьник І. О.. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник /1. О. Школьник, І. М. Боярко, Б. І. Сюркало ; за ред. І. О. Школьник. - Суми : Університетська книга,2009. - 301,[3]с. 2009

Еще по теме Сутність та мета управління витратами підприємства:

 1. Тема 7. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
 2. Тема 9. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ
 3. Тема 12. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 4. Тема 6. Управління активами
 5. Економічна сутність інвестицій та їх класифікація
 6. Управління за відхиленнями від бюджету
 7. Сутність та основні елементи антикризового фінансового управління
 8. 12.4. Фінансова санація як складова антикризового управління
 9. Лекція 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ, ЇХ ФУНКЦІЇ І РОЛЬ
 10. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ПІДХОДИ ДО УПРАвЛІННя ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЕМСТВА
 11. Сутність, мета та основні завдання управління прибутком підприємства
 12. Політика управління оборотним капіталом підприємства
 13. Сутність та необхідність фінансового прогнозування і планування на підприємстві
 14. Тема 1. Необхідність організації управління бюджетною системою на принципово нових засадах.
 15. Тема 3. Управління видатками
 16. Тема 5. Управління державним боргом
 17. 5.1. Сутність територіальної громади як соціально-економічної системи
 18. Сутність, структура і функції фінансово - економічного механізму регулювання державного боргу