<<
>>

СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІНАНСОВИХ КРИВ ПІДПРИЄМСТВА

Перехід до ринкових умов господарювання по-різному відобразився на діяльності підприємств. Багато з них через втрату налагоджених господарських зв’язків не змогли зорієнтуватись у динамічному господарському середовищі.

Ринкові умови господарю­вання, посилення конкуренції вимагають від підприємств інноваційних підходів до ор­ганізації діяльності, застосування новітніх методів управління, в тому числі і фінансо­вого.

Одні підприємства зуміли вистояти в цій боротьбі, іншим це не вдалося, й тепер вони на межі банкрутства. Ознаки банкрутство виступають у ролі критеріїв поділу підприємств на здатні та нездатні до діяльності в ринковому середовищі, виконують роль індика­торів природного відбору.

При цьому банкрутство спричиняє руйнівні наслідки та відображається на рівні життя власників збанкрутілих підприємств, працівників, партнерів з бізнесу.

Тому нині посилюється актуальність формування виважених підходів до ефективно­го антикризового фінансового менеджменту як системи своєчасних методів і прийомів, спроможних уникнути фінансової кризи, або ж, якщо це вже неминуче, — її вдало ліквіду­вати.

Проявом кризових явищ у фінансовій діяльності підприємств є суттєве погіршення структури капіталу, платоспроможності і ліквідності під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів.

Фінансова криза підприємства — це форма загострення суперечностей між фінансо­вими ресурсами та фінансовими потребами підприємства, що виникають внаслідок негативного впливу зовнішніх та внутрішніх факторів і ставлять під загрозу його функціонування.

Сигналами кризового стану підприємства є:

- збитки від основної господарської діяльності підприємства;

- недостатність обігових коштів;

- ускладнення в одержанні комерційних кредитів;

- зменшення надходжень грошових коштів від господарських операцій;

- падіння ринкової ціни цінних паперів, випущених цим підприємством;

- нездатність погасити строкові зобов'язання тощо.

Для визначення фінансової кризи як об’єкта фінансового менеджменту виділимо найбільш характерні її ознаки:

- фінансова криза є однією з найбільш складних форм криз функціонування підприємства;

- фінансова криза є тимчасовим явищем на підприємстві, період її протікання за­лежить від багатьох факторів, основним з яких є якість фінансового менеджменту на підприємстві;

- фінансова криза є неминучим процесом, що зумовлено циклічністю розвитку підприємства;

- фінансова криза супроводжує всі стадії функціонування підприємства;

- фінансова криза підприємства може бути зумовлена як внутрішніми, так і зовнішніми негативними чинниками;

- фінансова криза спричиняє порушення фінансової рівноваги підприємства та ста­вить під загрозу його функціонування.

Розрізняють такі види криз [10, с.253]:

1. Криза стратегії — на підприємстві втрачено виробничий потенціал і відсутні довго­строкові фактори успіху:

- неправильний вибір виробничої площі;

- неефективна асортиментна політика;

- неефективна політика збуту;

- неефективне прогнозування і планування;

- помилкова політика диверсифікації;

- неефективний апарат управління;

- прорахунки у виробничій програмі;

- відсутність або недостатність системи контролінгу;

- форс-мажорні обставини.

2. Криза прибутковості - збитки відволікають власний капітал, і це спричиняє неза­довільну структуру балансу:

- невиправдане співвідношення цін і собівартості;

- невиправдане підвищення цін;

- більш ризикові проекти;

- зниження обороту від реалізації продукції;

- збитковість окремих структурних підрозділів;

- придбання збиткових підприємств;

- значні запаси готової продукції на складі;

- високі процентні ставки;

- неефективна маркетингова політика;

- форс-мажорні обставини.

3. Криза ліквідності — підприємство неплатоспроможне або існує реальна загроза втра­ти ним платоспроможності:

- незадовільна структура капіталу;

- відсутність або незначний рівень резервних коштів;

- незадовільна робота з дебіторами;

- надання небезпечних товарних кредитів;

- великий обсяг капіталовкладень із тривалим строком окупності;

- великий обсяг низьколіквідних оборотних активів;

- зниження кредитоспроможності господарюючого суб’єкта;

- високий рівень кредиторської заборгованості;

- форс-мажорні обставини.

Фактори, які можуть призвести до фінансової кризи, викладені на рис. 11.1.

Рис. 11.1. Фактори та наслідки фінансової кризи


11.2.

<< | >>
Источник: Герасимчук Зоряна Вікторівна, Вахович Ірина Михайлівна. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Навчальний посібник Видання друге, перероблене і доповнене Луцьк Волинське обласне редакційно-видавниче підприємство “Надстир’я” (державне) 2007. 2007

Еще по теме СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІНАНСОВИХ КРИВ ПІДПРИЄМСТВА:

  1. Тема 9. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ
  2. Вимоги до інформаційного забезпечення фінансового менеджменту
  3. Лекція 6. ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА СИСТЕМА
  4. СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІНАНСОВИХ КРИВ ПІДПРИЄМСТВА